1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » szkoła główna służby pożarniczej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

up
down

O uczelni

Zobacz też:

» O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest jedyną w kraju i jedną z nielicznych na świecie wyższą państwową uczelnią kształcącą pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego o najwyższych kwalifikacjach zawodowych SGSP jest państwową uczelnią techniczną resortu spraw wewnętrznych i administracji, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
Historia Szkoły jako uczelni wyższej sięga roku 1971, kiedy to, na bazie Szkoły Oficerów Pożarnictwa (SOP), powstała Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (WOSP). W roku 1982 w miejsce WOSP utworzono Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SGSP

Najwyższą godność piastuje Komendant - Rektor, który kieruje Uczelnią, reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów. W realizacji swoich zadań Komendant - Rektor współpracuje z dwoma zastępcami: Zastępcą Komendanta - Prorektorem ds. Dydaktycznych i Naukowych i Zastępcą Komendanta ds. Liniowych.
Najwyższą władzę kolegialną Uczelni stanowi Rada Naukowa SGSP.
Działalność dydaktyczno - naukowa Szkoły realizowana jest na dwóch wydziałach (Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego), w następujących komórkach:

 • Katedra Działań Ratowniczych
 • Katedra Techniki Pożarniczej
 • Katedra Bezpieczeństwa Budowli
 • Katedra Nauk Ścisłych
 • Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów
 • Katedra Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa
 • Katedra Programowania i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego.
 • Międzywydziałowy Zakład Języków Obcych
 • Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego
 • Zakład Ratowniczo-Gaśniczy
 

KSZTAŁCENIE W SGSP

Nauka prowadzona jest w systemie dwustopniowym. Studia stacjonarne i niestacjonarne (I oraz II stopnia) prowadzone są wg jednakowych programów. Dodatkowo, dla osób z wyższym wykształceniem, pragnących doskonalić wiedzę zawodową oferujemy studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.
Proces kształcenia realizowany jest przez wysokokwalifikowaną kadrę naukową posiadającą tytuły naukowe bądź stopnie naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych jak i w innych dziedzinach naukowych (humanistyka, prawo, ekonomia i zarządzanie) oraz przez wyspecjalizowaną kadrę dowódczą i wychowawczą.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Nauka na tym Wydziale pozwala na przygotowanie się do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.
Studia przeznaczone są dla osób mundurowych oraz cywilnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Osoby ubiegające się przyjęcie na Stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, po złożeniu niezbędnych dokumentów przystępują do postępowania rekrutacyjnego zgodnego z aktualnymi warunkami naboru studentów.
Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci rozpoczynają w pierwszych dniach sierpnia, tzw. szkolenie kandydackie, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie kandydatów do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia kandydaci składają ślubowanie i stają się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Przez cały okres studiów przebywają w szkole, skoszarowani, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, która zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy. SGSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.
W razie rezygnacji ze służby, w okresie pięciu lat od zakończenia studiów, absolwenci zobowiązani są do zwrotu kosztów pobytu w SGSP.
Studia inżynierskie trwają 8 semestrów. Najlepsi słuchacze kontynuują naukę na studiach magisterskich.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na Stacjonarne studia I stopnia dla osób cywilnych, po złożeniu dokumentów przystępują do postępowania rekrutacyjnego zgodnego z aktualnymi warunkami naboru studentów.
Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu:

 • znajomości organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej PSP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony ludności,
 • umiejętności analizowania zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • umiejętności oceny projektów budowlanych, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego i wybuchowego,
 • umiejętności oceny skali zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego i sposobów ich zmniejszania,
 • znajomości zasad funkcjonowania i doboru systemów zabezpieczeń oraz projektowania i kontroli tych systemów,
 • umiejętności prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania studium operacyjnego zabezpieczania terenu oraz opracowania planów ratowniczych, raportów bezpieczeństwa itp. dokumentów planistycznych.
 
     

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia o specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego kształcą specjalistów dla organów terenowej administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz cywilizacyjnych, w tym nadzwyczajnych.
Pełen cykl kształcenia obejmuje 3,5 letnie studia inżynierskie (siedem semestrów) w systemie dziennym oraz czterotygodniową praktykę zawodową we wrześniu po szóstym semestrze.
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, obejmującego planowanie cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałanie występowania oraz likwidowanie skutków zagrożeń, będzie przygotowany do następujących zadań:

 • ocena stanu przygotowania i sprawności systemu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego,
 • opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego,
 • opracowywanie raportów o prognozowanych zagrożeniach i metodach zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowywania się na wypadek zagrożenia,
 • współtworzenie programu w zakresie planowania cywilnego i planu reagowania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracji.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, po złożeniu dokumentów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Do tradycyjnych wartości Szkoły należy jej otwartość na międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-badawczych. SGSP współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Znaczący jest udział kadry akademickiej Uczelni w międzynarodowych konferencjach naukowych. Również studenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, praktykach zawodowych oraz w zagranicznej wymianie studenckiej.

Szkoła uczestniczy w projektach badawczych, realizowanych we współpracy międzynarodowej dwustronnej oraz wielostronnej. Goście zagraniczni, odwiedzający SGSP biorą udział w seminariach i konferencjach, prowadzą wykłady lub uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach badawczych.

BADANIA NAUKOWE



Ważnym kierunkiem kreowania zewnętrznej polityki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, stanowiąca nieodłączną część działalności zarówno w zakresie naukowo - badawczym, jak i edukacyjnym.

Współpraca ta polega na różnego rodzaju formach aktywności, która związana jest z widocznym udziałem pracowników szkoły na rynku krajowym i międzynarodowym. Pracownicy szkoły uczestniczą w licznych przedsięwzięciach naukowych oraz badawczych, współpracują z wieloma instytucjami z całego kraju, licznie odwiedzają ośrodki naukowe, uczestnicząc w konferencjach, wydarzeniach naukowych, seminariach, sympozjach i kongresach oraz prowadząc badania, wykłady, wymieniając doświadczenia i pracując nad projektami naukowymi.

Nabyte doświadczenia i inspiracje są bardzo istotnym instrumentem wspomagającym harmonijny i stojący na wysokim poziomie rozwój wszystkich obszarów działalności szkoły.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi zakrojone na szeroką skalę projekty badawcze o charakterze podstawowym i stosowanym. Są to zarówno opracowania realizowane w ramach działalności statutowej, projektów celowych, zamawianych i prac własnych, jak też w ramach grantów pozyskiwanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz tematów badawczych wdrożeniowych, finansowanych przez krajowych przedsiębiorców.

Prowadzone są również tematy badawcze finansowane lub dofinansowywane przez Komisję Europejską, a także w oparciu o współpracę ze specjalistycznymi uczelniami zagranicznymi, zajmującymi się ochroną przeciwpożarową, a także ochroną środowiska. Projekty wdrożeniowe są wykonywane na zlecenie przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących analizy zagrożeń i oceny ryzyka, jak również opracowywania przedsięwzięć profilaktycznych i interwencyjnych, zmierzających do ograniczenia powstania ewentualnych zagrożeń w środowisku człowieka.

Wdrożenia wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w naszej Uczelni niejednokrotnie umożliwiły upowszechnienie nowych rozwiązań w zakresie ochrony ludności, sprzętu ratowniczego, urządzeń i systemów zabezpieczających, technik ratowniczych oraz przedsięwzięć organizacyjnych, przyczyniając się tym samym do podniesienia stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska.

Uczelnia posiada wiele patentów i wzorów użytkowych oraz umów licencyjnych.


TROCHĘ O UCZELNI

Uczelnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju. Dumą szkoły stała się Pracownia Inżynierii Procesów Decyzyjnych, wyposażona w najnowocześniejsze komputerowe systemy symulacyjne, umożliwiające nabywanie umiejętności kierowania i zarządzania w stanach zagrożeń przez przedstawicieli zarówno służb ratowniczych jak i administracji. Szkoła może również poszczycić się kontenerową, dymową komorą ćwiczeń, nowoczesnym salami dydaktycznymi oraz specjalistycznymi laboratoriami. Dużym zainteresowaniem cieszy się biblioteka naszej Uczelni dysponująca najbogatszym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Baza biblioteczna zawiera 54 tys. woluminów. Studenci mają możliwość korzystania z kawiarni oraz stołówki. Do ich dyspozycji jest także hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, wspaniale wyposażona siłownia i stadion z bieżnią 300 m. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawodach sportowych, uzyskują wysokie noty osiągane w różnych dyscyplinach sportu, np. biegi, żeglarstwo, pływanie, piłka nożna, siatkowa.

Dodatkowe informacje na temat studiów w SGSP uzyskać można pod adresem:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
tel. (22) 56 17 510 - Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
tel. (22) 56 17 611 - Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego





» Więcej kryteriów

test