1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia kielce » uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJK Kielce
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce

zobacz na mapie

+48 41 349-73-30, +48 41 349-72-94, fax: +48 41 349-72-01
E-mail do uczelni

» Historia uczelni
» Kontakt

Ilość odsłon: 430159

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 5. » Bibliotekoznawstwo
 6. » Biologia
 7. » Broker informacji
 8. » Chemia
 9. » Dietetyka
 10. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 11. » Ekonomia
 12. » Europeistyka
 13. » Filologia
 14. » Filologia angielska
 15. » Filologia germańska
 16. » Filologia polska
 17. » Filologia rosyjska
 18. » Finanse publiczne
 19. » Fizjoterapia
 20. » Fizyka
 21. » Fizyka medyczna
 22. » Geografia
 23. » Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 24. » Historia
 25. » Informatyka
 26. » Informatyka i ekonometria
 27. » Logistyka
 28. » Malarstwo
 29. » Marketing
 30. » Matematyka
 31. » Mediacje i negocjacje
 32. » Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 33. » Muzykologia
 34. » Nauczanie początkowe
 35. » Nauka o rodzinie
 36. » Ochrona środowiska
 37. » Oligofrenopedagogika
 38. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 39. » Pedagogika
 40. » Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 41. » Pedagogika pracy
 42. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 43. » Pielęgniarstwo
 44. » Plastyka
 45. » Politologia
 46. » Położnictwo
 47. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 48. » Praca socjalna
 49. » Prawo podatkowe
 50. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 51. » Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 52. » Przedsiębiorczość
 53. » Public Relations
 54. » Rachunkowość
 55. » Resocjalizacja
 56. » Rozwój regionalny
 57. » Socjologia
 58. » Stosunki międzynarodowe
 59. » Technologie internetowe
 60. » Teleinformatyka
 61. » Terapia pedagogiczna
 62. » Ubezpieczenia
 63. » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 64. » Wiedza o społeczeństwie
 65. » Wychowanie fizyczne
 66. » Zarządzanie
 67. » Zarządzanie finansami
 68. » Zarządzanie kryzysowe
 69. » Zarządzanie oświatą
 70. » Zarządzanie transportem
 71. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 72. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 73. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Filologia angielska

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2160.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Wyższe studia stacjonarne i niestacjonarne na specjalności filologia angielska i filologia germańska trwają
sześć semestrów (trzy lata) i obejmują:

*

intensywny kurs języka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, czytania i pisania
*

metodykę nauczania języka angielskiego lub niemieckiego oraz praktyki nauczycielskie
*

kurs gramatyki opisowej i kontrastywnej z uwzględnieniem gramatyki pedagogicznej i fonetyki praktycznej
*

kurs podstawowy z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych
*

kurs podstawowy z zakresu wiedzy o kulturze krajów angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego
*

program podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej/ niemieckiej
*

podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku angielskim lub niemieckim

Głównym priorytetem Samodzielnego Zakładu Neofilologii jest utrzymanie jak największej ilości godzin w ramach praktycznej nauki języka obcego, aby dać studentom solidne podstawy językowe i rozwijać umiejętność praktycznej komunikacji.

Zdobyte kompetencje umożliwiają absolwentom SZNF indywidualny wybór profilu studiów II stopnia.

Stosownie do zainteresowań studenci mogą w trakcie studiów w SZNF podjąć kształcenie nauczycielskie na Wydziale Pedagogiki UJK dające kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkole.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów dyplomowych i praktyk pedagogicznych.
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i dyplom ukończenia
wyższych studiów na kierunku filologia, specjalność: język angielski lub język niemiecki nadawany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
w Kielcach i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie.

Wyższe studia w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii UJK w Kielcach mają jednolity program,
obowiązujący wszystkich studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych (na studiach niestacjonarnych realizuje się 80% ogólnej ilości zajęć audytoryjnych).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się, co tydzień, w każdy piątek (od godz. 13.00 do 19.00),
sobotę i niedzielę (9.00 - 19.00) w zależności od rozkładu zajęć.

 

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji na studia


§ 1.

1.       Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2.       Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.

3.       W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, kwalifikując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Przepisu tego nie stosuje się do:

1) studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

a)      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b)      filologia, specjalność: filologia angielska i filologia germańska,

c)      malarstwo,

d)      pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

§ 2.

1.     Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1)       dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego w Uczelni wzoru,

2)       dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2.     Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:

1)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

2)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

3)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;

4)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

5)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

6)świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

7)4 fotografie;

8)kserokopia dowodu osobistego.

3.     Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2009. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2009 r.

4.     Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

5.     Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

6.     W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

3)      na kierunku filologia, specjalność filologia angielska w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się dodatkowo wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:

- wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:

W = P x 0,3 + R x 0,7

 

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

4)      kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 
 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

§ 3.

1.       Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2.       W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.       Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4.

Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5.

1.       Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.       Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3.       Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:

1)      przewodniczący,

2)      sekretarz(-e),

3)      członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

4.       Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2009 r.

5.       Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)      sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;

2)      zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

3)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

4)      sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

5)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

6)      pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia.

7)      sporządzanie listy rezerwowej;

8)      opiniowanie odwołań;

9)      wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.

6.       Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2)      opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 6.

1.       Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.       Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.       Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 7.

 Terminarz postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów w rokuakademickim 2009/2010 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2009 r.

§ 8.

1.       Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 9.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób (w przypadku kierunków artystycznych – 12 osób). Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test