1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia rzeszów » uniwersytet rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
zobacz na mapie

tel. +48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65
E-mail do uczelni

» Historia uczelni

Ilość odsłon: 288950

Wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1500.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Na studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia pierwszego kandydaci przyjmowani będą według kolejności od najwyższej liczby punków do wyczerpania limitu miejsc. Zasada ta nie dotyczy kandydatów, którzy spełniają niżej opisane kryteria. Bez egzaminu, na podstawie złożonych dokumentów zostaną przyjęci kandydaci:

 1. którzy przedłożą aktualny dokument stwierdzający osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich : medaliści mistrzostw Polski seniorów, mistrzowie Polski juniorów, finaliści mistrzostw świata i Europy, uczestnicy igrzysk olimpijskich, finaliści, rekordziści Polski, Europy i świata oraz
 2. zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych , wskazani przez AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego. Listę takich kandydatów zatwierdza wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 3. którzy zdali język angielski na poziomie rozszerzonym. W przypadku utworzenia grupy co najmniej 15 osobowej , językiem wykładowym na studiach będzie język angielski. Dotyczy przyjęcia wyłącznie na studia stacjonarne.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Egzamin sprawnościowy z pływania oraz dwóch dyscyplin sportowych do wyboru:
  gimnastyka lub lekkoatletyka oraz zespołowe gry sportowe (jedna z czterech do wyboru p. siatkowa, koszykówka, p. ręczna, p. nożna).
  Ocenę z egzaminu przelicza się na punkty. Za każdy egzamin sprawnościowy można otrzymać do 20 punktów.
  Kandydaci, którzy otrzymają ocenę niedostateczną z pływania nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu
  Zasady przeliczania średniej oceny z poszczególnych dyscyplin objętych egzaminem sprawnościowym na punkty.
  Średnia ocena Punkty
  egzaminacyjne
  4,70 i więcej 20
  4,50 - 4,69 18
  4,30 - 4,49 16
  4,20 - 4,29 15
  4,10 - 4,19 14
  4,00 - 4,09 13
  3,90 -3,99 12
  3,80 - 3,89 11
  3,70 - 3,79 10
  3,60 - 3,69 9
  3,50 - 3,59 8
  3,40 - 3,49 7
  3.20 - 3,39 6
  3,10 - 3,19 4
  3,00 - 3,09 2

2. Konkurs świadectw dojrzałości:

Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym odbytego według zasad " nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej.

Za każdy przedmiot kandydat może otrzymać maksymalnie 12 pkt. co w sumie daje za świadectwo dojrzałości maksymalnie 60 punktów.

 • dla absolwentów z "nową maturą"
  punktom uzyskanym z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe
  Ilość punktów
  na świadectwie w %
  Punkty przeliczeniowe
  100 - 86 12
  85 - 71 10
  70 - 56 8
  55 - 41 6
  40 - 30 4
 • dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen
  ocenom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe
  Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
  celujący 12
  bardzo dobry 10
  dobry 8
  dostateczny 6
  mierny 4
 • dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 5 stopniowej skali ocen
  ocenom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe
  Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
  Bardzo dobry 12
  dobry 8
  dostateczny 4

3. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):

 1.  
  • II klasa sportowa - 10 pkt.
  • III klasa sportowa - 5 pkt.
  • trener danej dyscypliny sportowej - 10 pkt.
  • instruktor danej dyscypliny sportowej - 5 pkt.
  • ratownik WOPR, GOPR / TOPR - 5 pkt.
  • uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt.

Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium przyjęcia na studia będzie ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły średniej z historii.

Nie przystąpienie do egzaminu sprawnościowego jest równoznaczne z negatywnym wynikiem całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Są to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu wychowania fizycznego.

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia. Pierwszeństwo mają absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie aż do wyczerpania miejsc.

O kierunku

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki uzyskaniu wykształcenia z zakresu wychowania fizycznego, absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające właściwe oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość. Ich celem będzie zaspokojenie doraźnych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowanie ich do dbałości o zdrowie, sprawność fizyczną i prawidłową budowę ciała po zakończeniu nauki.

Od absolwenta kierunku wychowania fizycznego wymaga się poza pełną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju psycho-fizycznego, umiejętności programowania środków kształcenia wychowania fizycznego, gwarantujących prawidłową realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki.

Dzięki uzyskanej specjalności (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) absolwenci mają możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz szkołach wyższych, placówkach oświatowo-wychowawczych, klubach sportowych oraz organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki.

Specjalizacje sportowe i uprawnienia instruktorskie pozwalają absolwentom w pełni  zrealizować własne ambicje w szkoleniu młodzieży w zakresie wybranej dyscypliny sportu.

SYSTEM OCENY STUDENTÓW

System oceny studentów jest podobny jak w innych szkołach wyższych w Polsce. Studenci w dwóch sesjach egzaminacyjnych letniej i zimowej uzyskują zaliczenia i zdają egzaminy (wg skali ocen od 2 do 5). Warunki związane z uzyskaniem zaliczeń i zdaniem egzaminów końcowych wykładowca precyzuje na początku semestru, zgodnie z programem studiów na danym roku.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

- podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli akademickich poprzez udział w konferencjach metodycznych, kursach, studiach podyplomowych i doktoranckich,
- systematyczna weryfikacja programów nauczania,
- hospitacja zajęć przez kierowników zakładów.

Organizacja kształcenia w systemie studiów zaocznych.

Studenci zaoczni każdego rocznika w ciągu roku akademickiego odbywają 6 do 8 zjazdów (piątek, sobota, niedziela) oraz dwa zjazdy długie (tygodniowe) w celu wykorzystania własnej bazy sportowej i dydaktycznej. Oprócz tego uczestniczą w dwóch obozach programowych (obóz letni i zimowy) oraz odbywają praktyki w szkołach zgodnie z planem studiów.

Wykorzystywane materiały dydaktyczne:

- podręczniki, skrypty, czasopisma, tablice poglądowe, foliogramy, fazogramy, slajdy;
- techniczne środki nauczania (projektoskopy, diapole, kamery wideo, magnetowidy, telewizory, komputery, projektory multimedialne, foliogramy, mikroskopy, przyrządy antropometryczne, dygestorium, preparaty, wirówki, fantomy);

Dostęp do Internetu

Zgodnie z programem studenci studiów dziennych maja zajęcia z podstaw informatyki: 10 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń. Studenci studiów zaocznych 20 godz. ćwiczeń. Zajęcia są prowadzone w grupach laboratoryjnych w pracowni komputerowej wyposażonej w nowy sprzęt z szybkim łączem internetowym. Wydział dysponuje własnym serwerem. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o autorski system kształcenia w zakresie informatyki, każdy student biorący udział w zajęciach posiada indywidualne konto na wydziałowym serwerze. W budynkach Wydziału Wychowania Fizycznego znajduje się sieć strukturalna umożliwiająca dostęp wszystkim komputerom do Internetu.

Realizacja praktyk zawodowych

W okresie studiów obowiązuje studentów odbycie praktyk zawodowych, które są określone planem studiów. Praktyki są integralną częścią zatwierdzonych planów studiów.

Zasoby biblioteczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego nie posiada własnej Biblioteki.
Studenci korzystają z:

Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16;
Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4;
Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4

Liczebność grup studenckich

Zajęcia na kierunku: Wychowanie Fizyczne prowadzone są w następujących formach:

- wykłady - dla całego roku (gdy rok liczy ponad 150 osób można je prowadzić w dwóch grupach)
- wykłady monograficzne - w grupach nie mniejszych niż 20 osób
- ćwiczenia audytoryjne - w grupach nie mniejszych niż 25 osób
- konwersatoria - w grupach od 15 do 20 osób
- seminaria magisterskie proseminaria, zajęcia, laboratoryjne, hospitacyjne - w grupach nie mniejszych niż 10 osób
- lektoraty j.obcych zajęcia terenowe w grupach nie mniejszych niż 15 osób
- sekcje sportowe - w grupach liczących średnio 20 osób
- specjalizacje sportowe - w grupach liczących średnio 15 osób
- przysposobienie biblioteczne - w grupach 25 do 50 osób

Specjalności są realizowane wówczas gdy uczestniczy w nich najmniej 30 osób.


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test