1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia rzeszów » uniwersytet rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
zobacz na mapie

tel. +48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65
E-mail do uczelni

» Historia uczelni

Ilość odsłon: 288792

Pedagogika - specjalność: Resocjalizacja

Wydział Pedagogiczno - Artystyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1650.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1650.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

Podstawą postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie specjalności, z wyłączeniem specjalności "edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym", obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Listę kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według następujących zasad:

dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów
na świadectwie (w %)
Punkty przeliczeniowe
100-86 6
85-71 5
70-56 4
55-41 3
40-0 2

dla absolwentów z tzw. "starej matury" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2

dla absolwentów z tzw. "starej matury" z wynikami w 5 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
Bardzo dobry 6
Dobry 4
Dostateczny 2

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalność "edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym" poprzedzone jest egzaminem praktycznym obejmującym:

 • sprawdzian logopedyczny (poprawności wymowy);
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych;
 • sprawdzian uzdolnień muzycznych.

Oceny z egzaminu praktycznego dokonuje się w kategorii "pozytywny" "negatywny". W przypadku uzyskania oceny negatywnej w toku sprawdzianu sprawia, że kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Są to studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku "pedagogika".

Listę osób przyjętych na I rok studiów II stopnia ustala się w oparciu o średnią z:

 • ocen uzyskanych z następujących przedmiotów w toku studiów I stopnia:
  • wprowadzenie do pedagogiki
  • teoretyczne podstawy wychowania
  • podstawy dydaktyki ogólnej
  • wprowadzenie do psychologii
 • oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

Przyjęcia na I rok studiów dokonuje się na podstawie listy kandydatów uszeregowanych według średnich ocen obliczonych w toku postępowania kwalifikacyjnego od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test