1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Tryb prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 240 godzin w ramach dwóch semestrów, a dla osób pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii 350 godzin w programie 3-semestralnym.


 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych warszawskich uczelni oraz praktycy z instytucji turystyczno-hotelarskich (Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Hotelu Europa, Biura Turystyki i Wypoczynku "Watra Ravel" oraz Almatur itp.)


 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


 

TREŚCI PROGRAMOWE


 1. ORGANIZACJA TURYSTYKI W POLSCE
  1. Administracja centralna i samorząd lokalny.
  2. Regionalne i centralne organizacje turystyczne.
  3. Samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, Polska Izba Turystyki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Izba Gospodarcza, Uzdrowiska Polskie).
  4. Organizacje społeczne i gospodarcze (Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Polski Związek Motorowy, Polska Federacja Kempingu i Karawaningu, stowarzyszenia, kongresy i konferencje w Polsce).
  5. System informacji turystycznej w Polsce.

 2. MARKETING W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Podstawowe wiadomości o marketingu.
  2. Istota i rola marketingu w turystyce i hotelarstwie.
  3. Podstawowe koncepcje marketingowe w hotelarstwie.
  4. Rynek usług turystycznych i hotelarskich.
  5. Produkt na rynku usług turystycznych.
  6. Klasyfikacje, fazy życia produktu.
  7. "Model gościnności" w turystyce i hotelarstwie.
  8. Programowanie usług turystycznych i hotelarskich.
  9. Marketingowa strategia sprzedaży usług turystycznych i hotelarskich.
  10. Biznes plan przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego.
  11. Strategia rozwoju firmy.
  12. Polityka cen usług turystycznych i hotelarskich jako instrument strategii marketingowej.
  13. Strategia promocji na rynku usług turystyczno-hotelarskich; reklama; public relations; znak firmowy.

 3. HOTELARSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE
  1. Podstawowe pojęcia w hotelarstwie.
  2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie.
  3. Wybrane sieci hotelowe w Polsce i na świecie.
  4. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej i gastronomicznej.
  5. Organizacja hotelarstwa w Polsce.
  6. Kultura hotelarstwa.
  7. Zadania i technika pracy recepcji.
  8. Technika pracy służby piętrowej.
  9. Technika pracy działu gastronomicznego.
  10. Hotelowy pion techniczny.
  11. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży.
  12. Nowoczesne formy zarządzania w hotelarstwie.


 4. WALORY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  1. Podział dóbr turystycznych.
  2. Podstawowe metody oceny atrakcyjności środowiska turystycznego dla turystyki.
  3. Regiony turystyczne w Polsce, główne centra krajoznawstwa i turystyki w Polsce.
  4. Treści krajoznawcze w programowaniu imprez turystycznych.


 5. TWORZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
  1. Wykorzystywanie wyników badań rynkowych dla potrzeb tworzenia produktu turystycznego.
  2. Programowanie imprez turystyki powszechnej krajowej i zagranicznej.
  3. Programowanie imprez turystyki kwalifikowanej - rady, zloty, rejsy, spływy.
  4. Programowanie imprez specjalistycznych - polowań, kongresów, zjazdów.
  5. Koszty imprez, rodzaje kosztów, sposoby wyliczanie, marże, stawki i opłaty, podatek VAT, ustalanie ceny jednostkowej.
  6. Preliminarz kosztów imprezy turystyki kwalifikowanej - wpływy, wydatki, sponsoring.
  7. Kalkulacja kosztów imprez specjalistycznych.
  8. Ustalanie bazy dla ceny jednostkowej.


 6. PRAWO W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Podstawy i zasady stosowania prawa.
  2. System organizacyjno - prawny turystyki w Polsce.
  3. Obowiązki administracyjne związane z podróżowaniem, podejmowaniem działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników turystyki.
  4. Podstawy prawa i postępowania cywilizacyjnego.
  5. Umowy o świadczenie usług turystycznych i hotelarskich.
  6. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i hotelarstwa.
  7. Karna ochrona bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie.
  8. Ochrona prawna walorów turystycznych.
  9. Ustawa o usługach turystycznych.
  10. Akty normatywne dotyczące pilotażu i przewodnictwa.
  11. Ubezpieczenie w turystyce.
  12. Dostosowanie prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej.


 7. RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE I NA ŚWIECIE
  1. Podstawowe pojęcia i definicje.
  2. Kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych.
  3. Potrzeby i motywy uprawiania turystyki.
  4. Uwarunkowania rozwoju turystyki.
  5. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego.
  6. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny.
  7. Wybrane rynki turystyczne, wybrani tour operatorzy krajowi i zagraniczni.
  8. Ustawa o usługach turystycznych.


 8. EKONOMIKA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
  1. Przedmiot i zakres ekonomiki turystyki.
  2. Polityka państwa w zakresie turystyki i hotelarstwa.
  3. Turystyka i hotelarstwo w gospodarce narodowej i regionalnej.
  4. Podstawowe kategorie ekonomiczne w turystyce i hotelarstwie.
  5. Turystyka jako przedmiot wymiany zagranicznej państwa.
  6. Efekt mnożnikowy w turystyce.
  7. Przedsiębiorstwo turystyczne i hotelarskie jako kategoria rynkowa.


 9. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Komputeryzacja w turystyce i hotelarstwie.
  2. Oprogramowanie dla potrzeb turystyki i hotelarstwa.
  3. Internet w turystyce i hotelarstwie.
  4. Transport w turystyce.
  5. Standaryzacja usług turystycznych i hotelarskich.
  6. Rekomendacja, system konkursów.


 10. RACHUNKOWOŚĆ I SYSTEMY PODATKOWE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
  2. Rachunkowość finansowa; zasady i podstawy prawne rachunkowości ; majątek i kapitały przedsiębiorstwa; bilans; przychody; koszty; wynik finansowy; rachunek zysków i strat; operacje gospodarcze, bilansowe i wynikowe.
  3. Rachunkowość zarządcza, klasyfikacja kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza progu rentowności, kalkulacja cen, rachunek kosztów standardowych, budżetowanie i planowanie kosztów.
  4. VAT w usługach turystycznych.
  5. Kontroling i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych.
 11. KONWERSATORIUM - wybrana tematyka turystyki i hotelarstwa współczesnego.
 12. SEMINARIUM DYPLOMOWE
 13. METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH
 14. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE HOTELARSKIM
 15. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test