1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2000.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2250.00 pln 1950.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku (specjalności)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Turystyka i rekreacja.
WSSP jako jedyna w naszym regionie oferuje studia w zakresie Turystyki i rekreacji.

Studia w tym zakresie są studiami licencjackimi i trwają sześć semestrów. Studia licencjackie mają charakter zawodowy, przygotowują do kontynuacji nauki w ramach uzupełniających studiów magisterskich.Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Student Turystyki i rekreacji ma do wyboru pięć specjalności:

 • Turystyka i hotelarstwo,
 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Obsługa turystyki,
 • Eko- i agroturystyka,
 • Turystyka zdrowotna.

Hotelarstwo i gastronomia
 • celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do realizacji zadań w obszarze hotelarstwa i gastronomii. Po ukończeniu studiów absolwenci powinni posiadać wiedzę z zakresu usług hotelarsko -gastronomicznych, prowadzenia obiektów hotelarskich, restauracji i innych zakładów gastronomicznych, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem hotelarsko-gastronomicznym oraz technologii produkcji potraw, żywienia człowieka i towaroznawstwa żywności.
 • zdobyta wiedza będzie przydatna między innymi do pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych na różnych stanowiskach w tym krajowych i międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w administracji państwowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji, organizacjach społecznych oraz pozostałych podmiotach związanych z rynkiem hotelarsko - gastronomicznym.

Obsługa turystyki
 • celem kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu współczesnych technik obsługi ruchu turystycznego przy wykorzystaniu technologii informatycznych i nabycie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i tworzenia imprez turystycznych, bezpośredniej pracy z grupami turystycznymi, zarządzania i organizacji oraz pracy w obiektach i przedsiębiorstwach turystycznych na różnych stanowiskach.
 • zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą na wykonywanie pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także w administracji i organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wychowawczych związanych z turystyką i rekreacją.

Eko- i agroturystyka
 • celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do realizacji twórczych zadań w zakresie eko- i agroturystyki. Po ukończeniu studiów absolwenci powinni posiadać wiedzę konieczną do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, podejmowania zadań dotyczących opracowywania i realizacji przedsięwzięć w zakresie eko- i agroturystyki, pozyskiwania środków z funduszy unijnych a także umiejętności obejmujące organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych. Nabędą także wiedzę dotyczącą ochrony przyrody pod kątem eliminacji negatywnych skutków użytkowania turystycznego i rekreacyjnego terenów oraz sporządzania diagnoz i prognoz dotyczących rozwoju ruchu turystycznego i działalności rekreacyjnej szczególnie na obszarach chronionych.
 • zdobyta wiedza będzie przydatna między innymi do pracy w charakterze właściciela gospodarstwa agroturystycznego, pracownika w administracji państwowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój agroturystyki i rekreacji, organizacjach społecznych oraz w pozostałych podmiotach rynku turystycznego.

Turystyka zdrowotna

 • celem kształcenia jest przekazanie wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej umożliwiającej promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa. Studenci tej specjalności zdobywają również dogłębną wiedzę w zakresie całokształtu zagadnień związanych z organizowanie, zarządzaniem i funkcjonowanie ośrodków odnowy biologicznej, standardów jakości i bezpieczeństwa obsługi klienta w tego rodzaju obiektach.
 • ukończenie specjalności pozwoli na zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, domach kultury, organizacjach turystyczno-rekreacyjnych, biurach podróży a także jako instruktorzy w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i rekreacyjnej.

Absolwenci Turystyki i rekreacji otrzymują wykształcenie przygotowujące ich do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z planowaniem, rozwojem i nadzorem turystyki, rekreacji i wypoczynku. Będą również przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rekrutacja

Dokumenty:
Kandydat powinien przedstawić:
wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
świadectwo dojrzałości,
świadectwo ukończenia szkoły średniej,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),
dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).
Opłaty:
Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.
Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.

Turystyka i rekreacja studia II stopniaDokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • świadectwo dojrzałości,
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
 • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 5 zdjęć (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test