1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Rolnictwo

Wydział Turystyki i Ekonomii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 2000.00 pln 1800.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcji oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Student poznaje słownictwo specjalistyczne z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) może pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Kierunek umożliwia studiowanie na poniższych specjalnościach:

Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach obrotu towarowego, w działach marketingu, firmach gospodarki żywnościowej, firmach agroturystycznych i hotelarskich oraz w administracji państwowej i organizacjach społecznych. Studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego wypłacanego z budżetu MENiS.
Plan studiów stacjonarnych przewiduje 2805 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - 2244 godzin).

Rekrutacja

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

  • świadectwo dojrzałości,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test