1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

Wydział Fizjoterapii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1750.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • nauczycieli, wychowawców, opiekunów, osób duchownych,
 • pracowników samorządów i administracji,
 • pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznych,
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników służb mundurowych.


Studia przygotowują absolwentów do:

 • rozpoznawania i eliminowania czynników środowiskowych, zagrażających życiu i zdrowiu,
 • organizowania środowiska życia i pracy w aspekcie założeń promocji zdrowia,
 • pełnienia roli leadrea promocji zdrowia w środowisku życia i pracy,
 • projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno - zdrowotnych,
 • projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,
 • czynnego udziału w pracy zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się zdrowiem publicznym,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
 • wspierania osób zdrowych i z deficytem zdrowia w ich rozwoju,
 • podejmowania świadomych i trafnych decyzji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem przesłanek zdrowotnych,
 • aplikowania do funduszy krajowych i europejskich, dostępnych w obszarze zdrowia.


Przebieg studiów:
Dokumentacja programowa studiów została przygotowana w dwóch wersjach:

 • wersja I - 350 godzin w cyklu 3-semestralnym (studia umożliwiające awans zawodowy nauczycieli),
 • wersja II - 250 godzin w cyklu 2-semestralnym.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez wykładowców uczelni lubelskich oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych - wybitnych specjalistów z tych dziedzin, które zostały ujęte w planie studiów. Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. zw. n. med. Leszek Wdowiak - specjalista krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.Realizacja zajęć
Realizację zajęć dydaktycznych zaplanowano w Instytucie Medycyny Wsi, który dodatkowo dysponuje stołówką i pokojami gościnnymi.
Przewidujemy następujące rozwiązania w zakresie organizacji sesji zjazdowych, które mogą być dostosowane do życzeń większości studentów:

 • zjazdy sobotnio - niedzielne (co dwa tygodnie),
 • zjazdy tygodniowe (jeden raz w miesiącu),
 • w okresie ferii i wakacji.


Program studiów:


 1. Nauka o zdrowiu, rozwoju człowieka i procesach życiowych,
 2. Psychologia zdrowia.
 3. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny.
 4. Etyka medyczna.
 5. Promocja zdrowia.
 6. Choroby społeczne, cywilizacyjne i patologie społeczne.
 7. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.
 8. Metodyka edukacji zdrowotnej.
 9. Zdrowie publiczne.
 10. Organizacja, zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia.
 11. Ratownictwo medyczne.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Seminarium dyplomowe/praca dyplomowa/

Praca dyplomowa- teoretyczna lub empiryczna, napisana z wykorzystaniem zwartych źródeł informacji naukowej, czasopism, publikacji elektronicznych oraz bibliograficznej bazy danych MEDLINE.

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test