1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Animator i menedżer kultury

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia adresowane są do:

 

 • kadry kierowniczej instytucji kultury, menedżerów kultury i pracowników placówek kultury,
 • pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę,
 • organizatorów imprez masowych (festiwali, przeglądów, festynów),
 • pracowników biur koncertowych, agencji koncertowych i impresariatów,
 • muzeologów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, bibliotekarzy, etnologów i przedstawicieli wolnych zawodów artystycznych,
 • dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych,
 • nauczycieli.

Absolwent studiów:

 

 • uzyska kwalifikacje menedżera i animatora kultury
 • zdobędzie umiejętności zarządzania finansami i kadrami instytucji oraz placówek kultury,
 • uzyska kwalifikacje aplikowania do funduszy europejskich i krajowych dostępnych w obszarze kultury.

Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Zielona Szkoła" w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 240 godzin w ramach dwóch semestrów, a dla osób pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne z zakresu kultury 350 godzin w programie 3-semestralnym. Ponadto przewiduje się uczestnictwo słuchaczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych (spektakle, koncerty, wernisaże, konferencje). Wykładowcy:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktycy (Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy, Założyciel i wieloletni Dyrektor Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, specjaliści z dziedziny finansów, prawa, programów unijnych dla kultury i inni). Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej. Program studiów


I SEMESTR

1. PRAWNE REGULACJE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (24 godziny)
Realizacja: mgr Elżbieta Pałka

 • ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o muzeach,ustawa o bibliotekach
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • elementy prawa pracy i prawa gospodarczego przydatne w prowadzeniu działalności kulturalnej
 • ustawa o działalności pożytku publicznego
 • bezpieczeństwo imprez masowych

2. MARKETING W KULTURZE (20 godzin)
Realizacja: dr Barbara Jedlewska

 • ogólne założenia marketingu
 • marketing-mix w kulturze
 • segmentacja rynku kulturalnego
 • plan marketingowy instytucji
 • kształtowanie produktu kulturalnego

3. KULTURA W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM (20 godzin)
Realizacja: mgr Leszek Kraczkowski

 • miejsce i rola kultury w prawie polskim i europejskim
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, założenia do NPR 2007-2013
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013
 • Strategia Rozwoju Woj. Lubelskiego
 • kultura w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

4. MENEDŻER KULTURY - ZARZĄDZANIE PERSONELEM (20 godzin)
Realizacja: mgr Mariusz Stefaniak

 • rola i funkcje menedżera kultury
 • kwalifikacje i rozwój własny
 • zarządzanie personelem

5. ZNACZENIE I ROZWÓJ KULTURY (16 godzin)
Realizacja: dr Dariusz Wadowski, prof dr hab. Leon Dyczewski

 • kultura jako czynnik rozwoju czlowieka i społeczeństwa
 • kultura w świecie wartości
 • procesy globalizacji a kultury narodowe
 • regionalizm jako zjawisko kulturowe
 • dziedzictwo kulturowe w literaturze i kulturze polskiej

6. INICJATYWY I PROGRAMY UE DLA KULTURY (20 godzin)
Realizacja: mgr Stanisław Li

 • fundusze strukturalne UE a kultura
 • ZPORR i sektorowe programy operacyjne
 • inicjatywy i programy wspólnotowe dla kultury
 • pozycjonowanie programów dla kultury
 • aplikowanie do programów UE w zakresie kultury


II SEMESTR

7. EDUKACJA KULTURALNA (20 godzin)
Realizacja: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

 • kultura współczesna a wychowanie: relacje i interakcje
 • wielokulturowość, tolerancja, dialog, tożsamość,
 • media, Internet
 • edukacja kulturalna w teorii
 • edukacja estetyczna, regionalna, międzykulturowa i medialna w praktyce
 • edukacja kulturalna w szkołach i placówkach kultury: formy, funkcje,
 • aktualne trendy, wyniki badań
 • wartości humanistyczne w działalności edukacyjnej i kulturalnej

8. ZARZĄDZANIE FINANSAMI (20 godzin)
Realizacja: dr Waldemar Jurkiewicz prof. WSSP

 • zasady gospodarki finansowej instytucji kultury
 • ustawa o finansach publicznych
 • zamówienia publiczne
 • działalność gospodarcza instytucji kultury

9. SZTUKA KOMUNIKACJI I MEDIACJI (20 godzin)
Realizacja: mgr Wojciech Dobrowolski

 • sposoby prawidłowego komunikowania się
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • techniki i gry negocjacyjne
 • kultura autoprezentacji
 • savoir-vivre i etykieta menedżera

10. ANIMACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA (25 godzin)
Realizacja: dr Barbara Jedlewska, mgr Stanisław Leszczyński, mgr Stanisław Rudy

 • prezentacje autorskich projektów animacji kulturalnej i artystycznej


III SEMESTR

11. METODYKA NAUCZANIA W KULTURZE (20 godzin)
12. PRAKTYKA W ISNTYTUCJACH KULTURY (90 godzin)


PONADTO: Konwersatoria: (I semestr - 10 godzin i II semestr - 10 godzin);
Seminarium dyplomowe - 20 godzin

Rekrutacja

W roku akademickim 2009/2010 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSP
Dalsze informacje oraz zapisy:

Biuro Rekrutacji WSSP - pokój 49

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

Wydział Turystyki i Ekonomii tel. 081 740 25 08

Wydział Fizjoterapii tel. 081 740 25 39

Wydział Nauk Społecznych tel. 081 740 25 04

tel. (081) 740-72-40
Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test