1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2000.00 pln 1800.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 2250.00 pln 2200.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W dniu 23 lipca 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

Studia na ww. kierunku są studiami licencjackimi i trwają 6 semestrów. Absolwent otrzymuje po ich ukończeniu tytuł licencjata. Może tym samym kontynuować naukę na magisterskich studiach uzupełniających.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędnej do usprawniania osób w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i stanie zdrowia, kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonym inwalidztwie itp.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów umożliwiają zatrudnienie absolwentów w takich miejscach jak placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, a także ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną (ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu), kluby sportowe oraz szkoły i placówki oświatowe.
Na kierunku Fizjoterapia można studiować na dwóch specjalnościach:


Studenci studiów dziennych i zaocznych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego z budżetu MENiS.

 

Fizjoterapia - studia II stopnia (magisterskie)

W dniu 5 grudnia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.
Studia w tym zakresie są studiami magisterskimi i trwają cztery semestry. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci drugiego stopnia w zakresie fizjoterapii ze względu na uzyskanie szerokiej wiedzy podczas studiów poszerzą liczbę wysokokwalifikowanej kadry placówek prowadzących rehabilitację medyczną: oddziałów szpitali, poradni i przychodni rehabilitacji, gabinetów fizjoterapii, ośrodków sanatoryjnych, ośrodków sportowych, ośrodków dla osób niepełnosprawnych.

Powyższy fakt ma istotne znaczenie ze względu na wprowadzanie przez absolwentów w znacznie szerszym zakresie, niż dotychczas, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz wykorzystywanie najnowszej aparatury do fizjoterapii. Dla podjęcia tych zadań absolwenci opanowali wiadomości z zakresu metod fizjoterapii, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii.

Należy zaznaczyć, że zdobyte przez absolwenta wykształcenie, spełnia również jeden z warunków zatrudnienia go w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, a także w instytutach naukowo-badawczych, poszerzając tym samym skład zespołów naukowo-badawczych o istotną liczbę profesjonalnie przygotowanych pracowników.

Absolwenci Wydziału Fizjoterapii drugiego stopnia nie tylko przyczynią się do zwiększenia poprawy jakości usług medycznych w kraju ale także umożliwią utrzymanie równorzędnego poziomu prowadzonych placówek w perspektywie wzrastającej na tym polu konkurencyjności wśród krajów Unii Europejskiej.

Dla realizowania powyższej działalności program studiów drugiego stopnia z fizjoterapii zapewnił absolwentowi opanowanie diagnostyki funkcjonalnej i umiejętności programowania rehabilitacji, zasad wykorzystania medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, a także specjalnych metod z fizjoterapii. Przyswojenie wiadomości z zakresu protetyki i ortotyki umożliwi absolwentowi pełniejsze wykorzystanie wiedzy z zakresu fizjoterapii na rzecz osób niepełnosprawnych posługujących się sprzętem zaopatrzenia ortopedycznego. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzania przez absolwenta zajęć z aktywności ruchowej adaptacyjnej oraz sportowej przyczyni się do rozwoju motywacji w zakresie podejmowania aktywności psychoruchowe oraz przyczyni się do pogłębiania więzi osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Program studiów drugiego stopnia z fizjoterapii, będący kontynuacją programu studiów pierwszego stopnia, zapewnił absolwentowi istotne rozszerzenie wiedzy, pozwalającej na zwiększenie jego kompetencji w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia różnego szczebla prowadzących fizjoterapię. Szczególnie istotnym w tym zakresie jest opanowanie wiedzy - prawniczej, z ekonomii i systemów ochrony zdrowia, a także z zarządzania i marketingu.

Zakładamy, że absolwent studiów drugiego stopnia będzie także posiadał, co zasługuję na szczególną uwagę, w znacznej mierze ukształtowany, humanitarny stosunek do pacjenta, uwzględniający szereg uwarunkowań efektywności zabiegów fizjoterapeutycznych. Ukształtowanie tej postawy umożliwia przyswojenie przez niego podczas studiów wiedzy z takich dziedzin jak: bioetyka, filozofia, pedagogika specjalna i zdrowie publiczne.

Rozszerzenie wiedzy przyszłego absolwenta podczas realizowania programu drugiego stopnia o zagadnienia związane z diagnostyką funkcjonalną umożliwi mu opanowanie umiejętności z zakresu planowania programu rehabilitacji.

Umiejętność tą absolwent osiągnął po przyswojeniu zagadnień związanych z metodyką badania diagnostycznego i badania funkcjonalnego pacjenta. Należy zaznaczyć, że opanowanie tych wiadomości ułatwi absolwentowi wybór właściwego postępowania terapeutycznego.

Absolwent wykazuje się również umiejętnością bieżącej kontroli postępów rehabilitacji prowadząc, ułatwiającą to zadanie dokumentacją. Opanowanie zasad prowadzenia dokumentacji z przebiegu usprawniania pozwoli również absolwentowi w przyszłości na wyciąganie wniosków stanowiących podstawę do modyfikacji programu usprawniania w odniesieniu do indywidualnego pacjenta jak i do rodzaju danego typu niesprawności wynikającej z określonej jednostki chorobowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada również wiadomości, które umożliwiają mu indywidualne podejścia do pacjenta; zarówno do dziecka jak i do osoby dorosłej. Również w swojej pracy będzie unikał podejścia schematycznego i dogmatycznego, stanowiącego jeden z obecnie występujących błędów w dotychczasowym postępowaniu fizjoterapeutycznym. Absolwent w zależności od wskazań do usprawniania potrafił ustalić cele rehabilitacji bliższe oraz cele długofalowe; uwzględniając przy tym realne możliwości kompensacyjne pacjenta i jego potencjał psychofizyczny.

Uzyskanie wielodyscyplinarnego wykształcenia podczas studiów umożliwi absolwentowi zaplanowanie kompleksowej rehabilitacji, w której zabiegi z kinezyterapii czy z fizykoterapii stanowią istotny ale nie jedyny środek dla uzyskania dalszego postępu.

Absolwent, znając również granice skuteczności fizjoterapii, potrafi w zależności od wskazań, rozszerzyć program rehabilitacji pacjenta o zaopatrzenie w sprzęt z zakresu ortotyki, protezowy, gorsety oraz o sprzęt ułatwiający przemieszczanie się. Również, w tej sytuacji jest w stanie zalecić konsultację ortopedyczną lub neurologiczna mającą na celu wykonanie zabiegu operacyjnego lub stosowanie leczenia farmakologicznego celem zmniejszenia istniejących dysfunkcji.

Ukształtowanie psychofizyczne absolwenta wraz z opanowaniem w trakcie studiów szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej predysponuje go do kierowania zespołem terapeutycznym, organizowania i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi, nauczania przedmiotów zawodowych i szkolenia w zakresie wykonywania podstawowy procedur fizjoterapeutycznych.

Absolwent przygotowany jest również do pracy w ośrodkach sportowych dla osób niepełnosprawnych, w instytucjach naukowo - badawczych, w ośrodkach administracji państwowej i samorządowej, a także w szkolnictwie. W tym ostatnim zakresie podjęcie pracy uwarunkowane jest ukończeniem specjalności nauczycielskiej uzyskanej zgodnie ze standardami kształcenia w zawodzie nauczycielskim.

Należy zaznaczyć, że po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może prowadzić prace badawcze samodzielnie, jak również zostać włączony w prace zespołów badawczych. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu ocenę zarówno sukcesów jak i określenie przyczyny niepowodzeń przebiegu usprawniania. Podstawę dla podjęcia przez absolwenta tej działalności stanowi umiejętność wyboru problemów badawczych oraz ich formułowania, poprawność stawiania hipotez badawczych, określania jednorodnych grup badawczych a także umiejętność wyboru najbardziej odpowiednich metod badawczych, umiejętność rejestracji wyników i ich weryfikacji oraz tworzenia bazy danych. Te umiejętności uwiarygodniają absolwenta co do jego kwalifikacji w zakresie realizowania prac badawczych. Również przyswojenie przez absolwenta wiedzy z zakresu zasad opracowywania ilościowego i jakościowego zebranych materiałów badań; stanowiący istotny element nauczania w czasie studiów, ułatwia absolwentowi realizowanie pracy badawczej z zakresu fizjoterapii. Opanowanie zasad pisania prac naukowych przygotowuje absolwenta do ich publikowania a także do prezentowania uzyskanych wyników podczas zjazdów i konferencji w kraju i za granicą.


Rekrutacja

 

Wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy !!!

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

 • świadectwo dojrzałości,

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

 • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

 • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

 • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

 • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.

Studia II stopnia Fizjoterapia

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • świadectwo dojrzałości,
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),
 • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 5 zdjęć (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test