1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. wincentego pola
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2655.00 pln 2200.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

W dniu 13 czerwca 2002 r. WSSP uzyskała zgodę na uruchomienie we współpracy z UMCS w Lublinie nowej specjalności na studiach licencjackich - filologii angielskiej. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest, obok UMCS i KUL, jedyną uczelnią w naszym regionie, która organizuje tą specjalność.

Absolwenci filologii angielskiej naszej uczelni otrzymują wykształcenie humanistyczne, poznają strukturę i historię języka angielskiego oraz doskonalą jego znajomość. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. Dzięki rozbudowanemu blokowi zajęć pedagogiczno-metodycznych oraz praktykom dydaktycznym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostaną przygotowani do podjęcia pracy nauczyciela lub lektora języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania.

Na trzecim roku studiów przewidywane jest wprowadzenie specjalizacji przygotowujących do pracy również poza szkolnictwem.

Studenci studiów dziennych i zaocznych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego z budżetu MENiS.

Plan studiów dziennych przewiduje ok. 2200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - ok. 1700 godzin).

Rekrutacja

Rozmowa kwalifikacyjna;

zwolnieni są kandydaci, którzy zdali pozytywnie egzamin dojrzałości z języka angielskiego (wg. tzw. ,,nowej matury") bądź posiadają dyplom First Certificate, Cambridge Advanced lub Proficiency

 

Dokumenty:

Kandydat powinien przedstawić:

  • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz

  • świadectwo dojrzałości,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie do pobrania),

  • dowód osobisty (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

  • 5 zdjęć ( przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:

  • Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

  • Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test