1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53139

Techniki dentystyczne studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 3900.00 pln 3750.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

TECHNIKI DENTYSTYCZNE - studia I stopnia

 

Charakterystyka zawodu - TECHNIK DENTYSTYCZNY


yrektywy Unii Europejskiej wymagają, aby zawody medyczne do których należy technik dentystyczny legitymowały się dyplomami ukończenia studiów wyższych. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie rozpoczęła nabór na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

Studia trwają 3 lata. Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej) a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej).

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu: anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem głowy, szyi, narządu żucia, techniki dentystycznej, jak również podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii, zarządzania. Powinien zdobyć przede wszystkim wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność w zakresie:

 • wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych,
 • technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia,
 • wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego da pacjentów: wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego.


Niezbędne umiejętności absolwenta, to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.

Absolwent powinien posiadać kompetencje :

 • z zakresu inżynierii warstwy wierzchniej: kształtowania warstw wierzchnich, doboru technologii, porównywania obróbek warstwy wierzchniej pod katem najbardziej przydatnego optymalnego zastosowania zabiegów w protetyce stomatologicznej,
 • z zakresu modelarstwa i rysunku: rozumienie morfologii szczegółowej uzębienia człowieka, rysowanie, modelowanie i odwzorowywanie anatomicznych kształtów zębów oraz elementów protez,
 • z zakresu technologii polimerów: stosowanie polimerów w technice dentystycznej, stosowanie technologii polimeryzacyji oraz łączenia tworzyw kompozytowych z metalami, stosowanie metod wzmacniania struktur polimerowych,
 • z zakresu technologii ceramicznych: rozpoznawanie właściwości materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, stosowanie technologii spiekania, wypalania i napalania na metal, stosowania technologii wykonawstwa wypełnień bezmetalowych,
 • z zakresu propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej: rozumienie pojęć oraz problemów z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej: planowania i wykonywania protez stomatologicznych z wykorzystaniem implantów stomatologicznych, wykonywania uzupełnień u pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych,
 • z zakresu biomechaniki w technice dentystycznej: rozumienie zagadnień biomechaniki części twarzowej, kręgosłupa, stawu biodrowego, posiadanie wiedzy o biomateriałach i trybologii w badaniach numerycznych i doświadczalnych stosowanych w biomechanice.Absolwent powinien umieć między innymi: rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, podejmować działania ratunkowe, udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach nagłych, oceniać stan zdrowia ludności, zachorowalność w różnych populacjach, rozumieć funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, stosować zasady organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych, stosować zasady bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy oraz w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne.

Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania, oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej - w zespole stomatologicznym. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)

Specjalności:Każdy student składając formularz zgłoszeniowy wybiera specjalność, która jest realizowana od czwartego semestru.

Praktyki

Praktyki zawodowe i zajęcia laboratoryjne będą trwać przez okres 4 tygodni po 5 godzin dziennie

Rekrutacja

Rekrutacja


Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmie w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw. 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania ze strony www Uczelni; ;
 • 4 fotografie legitymacyjne;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Rekrutacja trwa do końca września 2011.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test