1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53122

Taniec studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1500.00 pln 1500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

TANIEC - studia I stopnia


bsolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku – taniec powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem: antropologii, historii i teorii tańca. Wyposażony w wiedzę z zakresu między innymi: technik tanecznych, kompozycji tańca, literatury tanecznej i baletowej, technik wspomagających warsztat zawodowy.

W toku zajęć teoretycznych a zwłaszcza praktycznych absolwent nabywa umiejętności w zakresie poszczególnych rodzajów tańca: klasycznego, narodowego i ludowego, towarzyskiego oraz nowoczesnego. Absolwent powinien uzyskać podstawy wiedzy o muzyce, formach muzycznych w kontekście historycznym, kompozycji muzyki, wiadomości z zakresu: rytmiki, kostiumologii, scenografii, choreografii, sztuki aktorskiej, fitness, gimnastyczno – akrobatycznych podstawy tańca, zarządzania sztuką i kulturą. W procesie nauczania ważnym elementem jest dydaktyka. Rozwinięcie zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych absolwent zrealizuje poprzez wybór zajęć fakultatywnych: taniec współczesny, taniec sportowy, taniec etniczny, tańce latynoskie.

Absolwent powinien być przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, posługiwania się językiem obcym w formie specjalistycznej stosowanie do między innymi: teorii tańca, technik tanecznych, a także innych istotnych obszarów tej dziedziny sztuki. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, psychologia), powinien wykształcić poczucie estetyki i wrażliwości, innowacyjności do działania. Istotne są jego predyspozycje osobowościowe oraz cechy psychofizyczne. Absolwent powinien być przygotowany do pracy artystycznej i twórczej w dziedzinie tańca, publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu, powinien zdobyć podstawy pracy pedagogicznej.

Uczelnia w ramach kierunku taniec organizuje swoim studentom darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, podstaw obsługi systemu operacyjnego LINUX, obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE, znajomości zagadnień sieci LAN i Internetu, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu.

TATANIEC- studia I stopnia (licencjackie – 6 semestrów)

Specjalności:

Taniec towarzyski
Taniec współczesny
Taniec latynoski
Choreoterapia

Każdy student składając formularz zgłoszeniowy wybiera specjalność, która jest realizowana od czwartego semestru.

Praktyki

Praktyki zawodowe na kierunku - taniec obowiązujące studentów stacjonarnych i niestacjonarnych trwają 4 tygodnie, ogółem 160 godzin. Odbywają się po drugim roku studiów, w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień. Każdy student 2 tygodnie odbywa praktykę w takich instytucjach, jak: Lubelski Teatr Tańca, Teatr Muzyczny, kolejne 2 tygodnie przeznaczone są na praktykę w wybranej szkole tańca.

Jednorazowo w każdej instytucji przebywać będzie nie więcej niż sześć osób. Praktyki zawodowe podlegają ocenie przez osobę wyznaczoną w danej placówce, a także zalicza je ostatecznie opiekun praktyk powołany w Uczelni. Studenci realizują praktyki w instytucjach, które wyraziły gotowość współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie. Studenci mają możliwość odbyć praktyki również w swoim miejscu zamieszkania we właściwej instytucji po uprzednio podpisanej umowie.

Rekrutacja

Rekrutacja


Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej oraz zdania egzaminu praktycznego z poczucia rytmu, słuchu i umuzykalnienia, sprawności fizycznej.

Z egzaminu praktycznego są zwolnieni kandydaci, którzy posiadają wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje (szkolenia, dyplomy uczestniczenia w zawodach, konkursach mistrzostw tańca na szczeblu krajowym i międzynarodowym; wykonywanie zawodu tancerza przez okres co najmniej 1 rok; pracę w profesjonalnych zespołach, grupach tanecznych itp.).

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmie w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw i oceny z egzaminu praktycznego.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
  • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
  • orzeczenie lekarskie od lekarza ogólnego (np. lekarza rodzinnego);
  • 4 fotografie legitymacyjne;
  • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
  • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
  • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.
  • wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje (szkolenia, dyplomy uczestniczenia w zawodach, konkursach mistrzostw tańca na szczeblu krajowym i międzynarodowym; wykonywanie zawodu tancerza przez okres co najmniej 1 rok; pracę w profesjonalnych zespołach, grupach tanecznych itp.).

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Rekrutacja trwa do konca września 2011.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test