1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53433

Ratownictwo medyczne studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2700.00 pln 2700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku


atownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym.  W stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Przygotowane standardy nauczania i moduły przedmiotowe stanowią o zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej ratownika.

 

Sylwetka absolwenta


bsolwenci powinni posiadać wiedzę z zakresu anatomii, funkcjonowania organizmu ludzkiego, patomechanizmów i klinicznych aspektów chorób, stanów bezpośrednio zagrażających życiu człowieka i dysfunkcji poszczególnych układów.

Zdobywa przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia oraz w szczególnych oddziałach ratunkowych. Do podstawowych umiejętności samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowych należą:


 • ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 • układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych u dzieci,
 • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
 • przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno gardłowej oraz rurki nosowo- gardłowej,
 • podawanie tlenu,
 • wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego, oraz respiratora transportowego, intubacji dotchawiczej w laryngologii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego,
 • intubacja dotchawicza w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową
 • wykonywanie konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji,
 • wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
 • wykonywanie defibrylacji automatycznej,
 • wykonywanie EKG,
 • monitorowanie czynności układu oddechowego; monitorowanie czynności układu krwionośnego,
 • wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
 • podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej,
 • ocena świadomości pacjenta wg skali Glasgow ,
 • ocena świadomości źrenic i reakcji na światło,
 • nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym
 • cewnikowanie pęcherza moczowego;
 • zakładanie sądy żołądkowej
 • pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
 • oznaczenie stężenia glukozy przy użyciu przy użyciu gleukometru,
 • opatrywanie ran,
 • unieruchomienie złamań, zwichnięć i skręceń,
 • unieruchomienie kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego,
 • odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
 • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
 • podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczeniach skutków zdrowotnych zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.


Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Istotne są jego predyspozycje osobowościowe, cechy psychofizyczne niezbędne dla zawodu ratownika medycznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Rekrutacja

Rekrutacja


Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmie w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 50 osób.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania ze strony www Uczelni; ;
 • 4 fotografie legitymacyjne;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów do końca września 2011.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test