1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53456

Socjologia - studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1500.00 pln 1500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludĽmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały.

Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Socjolog lepiej niż inni dostrzega zmiany w życiu społecznym i szybciej się do nich dostosowuje. Wiedza socjologiczna ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie, odnosząc się do wszelkich aspektów życia każdego z nas w społeczeństwie: do naszej pracy, życia w rodzinie, funkcjonowania w grupach formalnych i nieformalnych, w instytucjach oraz organizacjach społecznych i politycznych. Zawody w których możesz pracować: doradca personalny, doradca polityczny, pracownik ośrodków badania opinii publicznej, specjalista ds. marketingu i reklamy, pracownik socjalny.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętności kierowania działaniami zbiorowymi, wspomagania inicjatyw obywatelskich, wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji lub przedsiębiorstwie oraz budowania zespołów i kultury organizacyjnej. Dzięki takiemu podejściu absolwenci, oprócz umiejętności zawodowych, będą wyposażeni również w te elementy wiedzy, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia w ramach kierunku socjologia organizuje swoim studentom darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, podstaw obsługi systemu operacyjnego LINUX, obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE, znajomości zagadnień sieci LAN i Internetu, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu.

Studia I stopnia ( licencjackie – 6 semestrów )

Specjalności:

Każdy student wybiera specjalność, która jest realizowana od czwartego semestru

Praktyki

W edukacji przyszłych specjalistów z danego zakresu szczególną rolę odgrywają praktyki. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych: w V semestrze (8 tygodni) i w VI semestrze (8 tygodni). Odbywają się one w urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, biurach poselskich, szkołach, agencjach reklamowych, ośrodkach pomocy społecznej, oraz w innych wybranych instytucjach przez studenta.

Praktyka ma charakter badawczo-specjalizacyjny. Każdy student odbywający praktykę ma przydzieloną osobę odpowiedzialną za realizację przyjętego planu praktyk, w ramach tego planu obowiązkowo znajdują się następujące punkty:

 1. zapoznanie się z charakterem i funkcją instytucji, w której student odbywa praktykę,
 2. zaznajomienie się z bieżącymi zadaniami realizowanymi przez instytucję i konkretne wydziały wyodrębnione w jej ramach ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydział związany ze specjalizacją studenta,
 3. wdrożenie studenta w aktualnie realizowany projekt badawczy,
 4. ocena pracy i aktywności studenta w czasie praktycznych badań,
 5. weryfikacja wyników badań, jej opis i opracowanie w pracy licencjackiej.

W zależności od tematyki pracy, którą student wybiera jako jego specjalność, podejmuje on praktyczne badania w danej instytucji. Zapoznaje się z charakterem działalności danej instytucji a następnie przystępuje do badań. Po przeprowadzonych badaniach przystępuje do zweryfikowania postawionych hipotez w swojej pracy. Praca badawcza studenta jest jego pracą licencjacką. W zależności od typu instytucji student asystuje przy pracy samodzielnych pracowników danej instytucji oraz współuczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu istniejących programów. Przebieg praktyk jest rejestrowany w „dzienniku praktyk” składanym przez studenta po ich ukończeniu.

Studenci odbywają praktykę w przerwach semestralnych lub wakacyjnych. Studenci studiów niestacjonarnych (zaoczni) mogą być zwolnieni z konieczności odbywania praktyki zawodowej, jeżeli pracują lub pracowali zawodowo na stanowisku zbieżnym z kierunkiem studiów nie krócej niż 3 miesiące. Muszą w tym celu przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Rekrutacja

Rekrutacja


rzewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
 • 4 fotografie legitymacyjne;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, (0-81) 744-21-13 lub ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16.

Zobacz też:

» Doradztwo zawodowe i poradnictwo
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Lublin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Poznań
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Rzeszów
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Warszawa
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kraków
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Olsztyn
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kielce
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Łódź
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Elbląg
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Wrocław
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Chorzów
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Szczecin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Białystok
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Brzeg
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sieradz
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Środa Wielkopolska
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Przemyśl
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Włocławek
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sucha Beskidzka
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Wejherowo
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Dąbrowa Górnicza
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Biała Podlaska
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Słupsk
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Katowice
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Gorzów Wielkopolski
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Zabrze
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Ełk
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Skierniewice
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Piotrków Trybunalski
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Koszalin
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Sandomierz
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Radom
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Kwidzyn
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Świdnica
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Ryki
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Nowy Targ
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Łomża
» Doradztwo zawodowe i poradnictwo Chełm
» Więcej kryteriów

test