1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła nauk społecznych w lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin

ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
zobacz na mapie

tel. (0-81) 744-21-13, (081)531-85-56 fax (0-81) 463-17-30
E-mail do uczelni

» Kontakt

Ilość odsłon: 53432

Dietetyka studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2650.00 pln 2300.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

DIETETYKA - studia I stopnia

 

Charakterystyka zawodu - Dietetyk


Dietetyk zajmuje się planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem zasad żywienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych zbiorowości jak i badaniem produktów żywnościowych. Dba on o prawidłowe i racjonalne odżywianie, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. W tym celu musi posiadać szeroką wiedzę o pochodzeniu żywności, o procesach przygotowania potraw, a także o dostosowaniu żywności do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku.

Dietetyk w oparciu o swoją wiedzę opracowuje receptury potraw, a także nadzoruje poszczególne etapy ich przygotowania. Wiedza dietetyka jest szczególnie potrzebna osobom, które cierpią na przewlekłe choroby układu pokarmowego, nerek, choroby metaboliczne, układu krążenia. Stąd dietetyka można spotkać w szpitalach czy sanatoriach. Jego zadaniem jest wspomóc proces leczenia odpowiednim doborem diety lub poprawić samopoczucie pacjenta poprzez odżywianie, dlatego musi doskonale znać nie tylko anatomię i fizjologię człowieka, ale też skutki działania produktów żywnościowych. Z jego wiedzy korzystają także sportowcy, którzy właściwą dietę wykorzystują do osiągnięcia najwyższej formy i wydolności organizmu.

Absolwent kierunku dietetyka powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, w zależności od etapu jego życia, okresu rozwojowego a także człowieka zdrowego i chorego.
Zdobywa również wiadomości z technologii przygotowania potraw. Wyposażony w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne jest przygotowany do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla rożnych grup ludności
 • opracowania diet żywieniowych przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych potraw
 • oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia
 • rozpoznania niedożywienia oraz innych chorób w szczególności przewodu pokarmowego
 • stosowania metod niwelowania zaburzeń żywieniowych
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym w oparciu o zasoby dietoprofilaktyki i dietoterapii
 • rozpoznania aktualnych problemów żywieniowych naszego społeczeństwa
 • oceny wpływu choroby na stan odżywiana i wpływu żywienia na przebieg i wyniki leczenia
 • dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia
 • oceny żywności ekologicznej, sposobów jej produkcji
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • oceny polskich i europejskich norm żywieniowych
 • opracowania zasad żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanych do wieku, stanu zdrowia,
 • oceny wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu
 • udzielania porad dotyczących otyłości, nadwagi
 • realizowania doradztwa w zakresie żywienia i profilaktyki zdrowotnej
 • oceny produktów żywieniowych pod kątem prozdrowotnym
 • rozpoznania potrzeb i oczekiwań konsumentów w zakresie odżywiania
 • oceny funkcjonowania rynku żywieniowego w Polsce i innych krajach
 • oceny i zastosowania technologii przetwarzania żywności, organizacji produkcji żywności, technologii gastronomicznych
 • oceny interakcji między poszczególnymi składnikami pokarmowymi
 • poznania podstaw towaroznawstwa żywnościZgodnie z posiadaną wiedzą i zdobytymi umiejętnościami podczas studiów Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie m.in. do szpitali
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych
 • placówkach edukacyjnych
 • poradniach dietetycznychAbsolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychologiczne do pracy z różnymi grupami społecznymi: dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi, kobietami ciężarnymi, osobami zdrowymi i chorymi. Obok wiedzy specyficznej i kierunkowej zdobywają wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, nabywają umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Zdobywają przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia. Program studiów pierwszego stopnia przygotowuje Absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uczelnia w ramach kierunku dietetyka organizuje swoim studentom darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, podstaw obsługi systemu operacyjnego LINUX, obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE, znajomości zagadnień sieci LAN i Internetu, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu.

Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)

Specjalności:Każdy student składając formularz zgłoszeniowy wybiera specjalność, która jest realizowana od czwartego semestru.

Praktyki

Czas trwania: 20 tygodni razy 35 godzin = 700 godzin

 1. Wstępna praktyka w szpitalu (po pierwszym roku studiów)
 2. Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu (po drugim roku studiów)
 3. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
 4. Praktyka w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej,żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności)
 5. Praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia)
 6. Praktyka w domu opieki społecznej
 7. Praktyka z technologii potraw

Wymagany komplet dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą;
 • wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • cztery fotografie legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych; umowę należy podpisać w dwóch egzemplarzach i złożyć w Dziekanacie;
 • ksero dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia - koszt studiów

Rekrutacja

Rekrutacja


Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat rekrutacyjnej i wpisowej. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmie w rankingu kandydatów, po przeprowadzonym konkursie świadectw

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
 • 4 fotografie legitymacyjne;
 • umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
 • ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia.

Termin składania dokumentów:

     Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów do 29 lutego 2012 r.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test