1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » warszawska wyższa szkoła ekonomiczna im. edwarda wiszniewskiego
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego

up
down

Słowo od JM Rektora

Zobacz też:

» Słowo od JM Rektora

Szanowni Kandydaci!

Wybór Szkoły Wyższej to trudna i ważna decyzja. Odnosi
się to szczególnie do młodych ludzi u progu profesjonalnej kariery. Uczelnia, którą wybierzecie, ma zapewnić Wam nie tylko intelektualny rozwój, ale również przygotować do praktycznych wyzwań, stawianych przez zmieniający się świat.

Wybrany kierunek studiów ma umożliwić studiującym zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz stworzyć warunki do ukształtowania w Was cech przedsiębiorczości i kreatywności, tak przydatnych w życiu zawodowym.

Stąd, zachęcam do wnikliwej, merytorycznej analizy proponowanych przez Naszą Uczelnię programów studiów, do poznania osiągnięć jej kariery naukowo-dydaktycznej oraz warunków kształcenia. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna prosi kandydatów o takie właśnie analityczne spojrzenie, tak na Uczelnię, jak i na oferowany przez nią kierunek specjalności studiów.

WWSE rozpoczęła działalność w 1994 roku, a w 2000 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej uzyskała prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Pracę zaczynaliśmy w trybie studiów zaocznych zaledwie z trzynastoma studentami. Obecnie prowadzimy zajęcia na czterech tokach studiów, tj. dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych (liczba studentów przekracza 1000 osób).

Wysiłek i wytrwałość pomysłodawców, katedry nauczającej, dydaktycznej i badawczej oraz trafne odczytanie potrzeb gospodarki zapewniają nieustanny rozwój Uczelni. Nastąpiła zmiana siedziby Szkoły, poszerzenie oferty dydaktycznej, rozwinięcie własnych wydawnictw w postaci regularnie publikowanych Zeszytów Naukowych, opracowanych przez naszą kadrę naukową książek i pomocy naukowych, m.in. w postaci skryptów, co z zadowoleniem jest przyjmowane przez studentów.

W czerwcu 1997 roku, pierwsza grupa absolwentów opuściła mury naszej Uczelni z tytułem licencjata, a w lutym 2003 roku pierwsi magistrowie.

Do 2004 roku nadano: 1472 dyplomy licencjackie i 307 dyplomów magisterskich.
Dzisiaj nasi absolwenci pełniąc odpowiedzialne funkcje w swoich miejscach pracy są najbardziej wiarygodnym i najskuteczniejszym źródłem opinii o Szkole.

Nasza Uczelnia jest szkołą jednowydziałową.

W ramach Wydziału Stosunków Gospodarczych i Zarządzania działa pięć katedr: Zarządzania, Ekonomii, Finansów, Rynku i Spółdzielczości wraz z jednym w Polsce Ośrodkiem Dokumentacji Międzynarodowego Prawa Spółdzielczego oraz Laboratorium Komputerowe, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Biblioteka Naukowa obsługują całą społeczność akademicką.

Kształcąc przyszłych menedżerów i ekonomistów, staramy się jak najlepiej dostosować ofertę dydaktyczną do misji Szkoły oraz do wymogów rynku. Rekrutując młodzież głównie z małych miast i wsi szczególny nacisk kładziemy na wyrabianie u nich samodzielności, działań kreatywnych, uczymy postaw przedsiębiorczości i samorządności.

Stale rozwijające się kontakty naukowe WWSE z krajowymi placówkami naukowymi oraz z instytucjami zagranicznymi sprzyjają zarówno wymianie literatury jak i wymianie wykładowców. Wśród studentów WWSE znajdują się również obcokrajowcy. Uczelnia jest także w grupie Niepublicznych Szkół Wyższych, które ufundowały stypendia dla studentów z Ukrainy i Rosji. U nas studiuje stypendysta z Rosji.

W Uczelni działa Samorząd Studencki, który prowadzi Klub Studencki, organizuje zawody i imprezy sportowe; przedstawiciele Samorządu aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Senackich, m.in. w Komisji Stypendialnej przyznającej różne formy pomocy materialnej dla studentów. Członkowie Samorządu Studenckiego byli też inicjatorami, działającego od 2003 roku Koła Naukowego WWSE.
  
Studenci Uczelni mają zapewnione dobre warunki socjalne (bufety, sala gimnastyczna). Pomagamy w zakwaterowaniu w domach akademickich. Zachęcamy młodzież do organizacji i udziału w międzyuczelnianych imprezach sportowych.

Serdecznie zapraszam do naszej społeczności akademickiej.

REKTOR
dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. WWSE

» Więcej kryteriów

test