1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 1400.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1400.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt kierunku Zootechnika prowadzone są studia dwustopniowe w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). Na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera zootechniki.

Studenci po zaliczeniu IV semestru na kierunku Zootechnika mogą wybrać jedną z następujących specjalności:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt,
 • hodowla koni i jeździectwo,
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych,
 • hodowle amatorskie,
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych.

Podczas pierwszych czterech semestrów studenci wszystkich specjalności realizują, zgodnie ze standardami nauczania, jednolity program studiów. Po szóstym semestrze studenci odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach oraz zakładach pracy.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • studia inżynierskie - I°, trwają 4 lata (8 semestrów) oraz
 • magisterskie - II°, 2 lata (4 semestry).

Na kierunku Zootechnika - studia niestacjonarne kandydaci mogą wybrać specjalności:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt lub
 • hodowla i użytkowanie koni.
  W ramach studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach realizowane są przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne oraz przedmioty kształcenia ogólnego i humanistyczne.
 • Rekrutacja

  §1

  1. Uchwała określa warunki i tryb przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 :

  1/ pierwszego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich

  -kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad – „stara matura”

  -kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny według zasad – „nowa matura” – określonych rozporządzeniem

  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (Dz.U. nr 29, poz. 323) w sprawie warunków i sposobu

  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w

  szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, a szczególnie ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem

  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562).

  2/ drugiego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych.

  §2

  1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przyjmuje kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich

  stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych), pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

  (zaocznych i wieczorowych) oraz na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych , w ramach

  limitów miejsc ustalonych przez Rektora na poszczególne kierunki studiów.

  2. Postępowanie kwalifikacyjne, które ma charakter konkursowy może obejmować:

  1/ wyniki z określonych przedmiotów i na wskazanym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) uzyskane

  przez kandydata na egzaminie maturalnym (nowa matura); wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na

  kierunkach i specjalnościach, na których charakter studiów wymaga takiego sprawdzianu,

  2/ konkurs świadectw dojrzałości (stara i nowa matura) dla kandydatów na studia niestacjonarne IO (zaoczne)

  3/ konkurs świadectw dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) I o i

  jednolite magisterskie , którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura),

  4/ posiadanie określonej średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych przy

  ubieganiu się na studia drugiego stopnia magisterskie i w określonych przypadkach uzyskanie pozytywnej

  oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

  §3

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

  2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być dziekan, prodziekan lub samodzielny pracownik

  naukowy.

  3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

  1/ kompletowanie dokumentów kandydatów,

  2/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie skompletowanych dokumentów,

  3/ zawiadamianie kandydatów o terminie postępowania kwalifikacyjnego,

  4/ przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

  5/ sporządzanie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego protokółu odrębnie dla każdego kandydata

  zawierającego :

  a) oceny i punkty uzyskane w konkursie świadectw dojrzałości,

  b) oceny i punkty uzyskane z egzaminu/sprawdzianu ,

  c) oceny i punkty uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej,

  d) ostateczną ocenę i sumę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym,

  6/ sporządzanie list kandydatów wg liczby uzyskanych punktów i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia,

  7/ sporządzanie list kandydatów przyjętych z racji uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad i

  konkursów stopnia centralnego,

  8/ zawiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji,

  9/ przyjmowanie deklaracji o podjęciu studiów i pozostałych dokumentów,

  10/ archiwizacja dokumentacji kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia.

  §4

  1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje rektor Uczelni. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji

  Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

  W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1/ po jednym przedstawicielu każdego wydziału

  2/ sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  1

  2.Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1/ rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

  2/ przyjmowanie podań o przyjęcie na studia , na miejsca zwolnione przez osoby, które nie zadeklarowały

  w terminie chęci studiowania,

  3/ sporządzanie list osób przyjętych na zwolnione miejsca,

  4/ zawiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji.

  §5

  1. Kandydaci, którzy wnoszą zastrzeżenia do decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczące naruszenia

  warunków lub trybu postępowania kwalifikacyjnego mogą złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji

  Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia z powodu braku miejsc, mogą złożyć podania o

  przyjęcie na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów

  przez osoby zakwalifikowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Z grupy osób, które złożyły podania

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wysokości limitu ustalonego

  przez rektora dla danego kierunku.

  §6

  Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów szczebla centralnego określa Uchwała

  nr 41/2007-2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad

  przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów szczebla centralnego.

  §7

  Limit miejsc na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie ustala rektor , na podstawie

  procentowych zgłoszeń kandydatów, którzy złożą dokumenty na dany kierunek studiów lub specjalność, osobno dla:

  1/ kandydatów zdających starą maturę,

  2/ kandydatów zdających egzamin w systemie „nowej matury”

  3/ kandydatów na studia drugiego stopnia macierzystego kierunku i z kierunków pokrewnych.

  §8

  1. Kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych),

  oraz jednolitych magisterskich , którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na

  studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, obowiązują następujące zasady rekrutacji:

  Lp Kierunek studiów Kryteria przyjęć

  1. ROLNICTWO konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

  - agronomia(s,z)

  -agrobiznes(s,z)

  -agroturystyka(s,z)

  - kształtowanie środowiska(s)

  - ochrona środowiska rolniczego (s,z)

  2. TOWAROZNAWSTWO (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po II r. na studiach

  stacjonarnych lub po III r. na studiach

  niestacjonarnych:

  - obrót towarowy i obsługa celna (s,z)

  - zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s,z)

  3. INśYNIERIA ŚRODOWISKA (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

  4. EKONOMIA(s,z) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po I roku studiów:

  - ekonomika systemu agrożywnościowego

  - handel

  5. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (s) egzamin praktyczny z rysunku odręcznego

  z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów: oraz konkurs świadectw dojrzałości

  - architektura krajobrazu otwartego

  - architektura parków i ogrodów

  2

  6. TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE CZŁOWIEKA konkurs świadectw dojrzałości

  (s,z)

  7. BIOTECHNOLOGIA (s.w) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów

  -biotechnologia medyczna (s)

  - biotechnologia rolnicza (s)

  8. WETERYNARIA (s.w) konkurs świadectw dojrzałości

  9. ZOOTECHNIKA (s,z)

  konkurs świadectw dojrzałości .

  z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

  - hodowla i użytkowanie zwierząt (s,z) Ponadto kandydatów na specjalność hodowla koni i

  - hodowla koni i jeździectwo (s) jeździectwo obowiązuje sprawdzian podstawowych

  - hodowle amatorskie(s) umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop)

  - towaroznawstwo i przetwórstwo surowców

  zwierzęcych (s)

  - doradztwo i rozwój obszarów wiejskich(s)

  - produkcja i marketing pasz przemysłowych(s)

  - hodowla i użytkowanie koni (z)

  10. OCHRONA ŚRODOWISKA (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po II r. tylko na studiach

  stacjonarnych:

  - ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych(s)

  - ochrona i kształtowanie krajobrazu(s)

  - ochrona zasobów faunistycznych(s)

  - proekologiczne systemy produkcji żywności (s)

  - zagrożenia środowiskowe (s)

  11. BIOLOGIA (s) konkurs świadectw dojrzałości

  specjalność:

  - biologia stosowana

  12. OGRODNICTWO (s,z) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

  - produkcja ogrodnicza i zielarska (s,z)

  - tereny zieleni i dekoracje roślinne (s)

  - ochrona roślin i środowiska przyrodniczego (s)

  - zarządzanie w ogrodnictwie (s)

  - ekoturystyka (s)

  - tereny zieleni (z)

  konkurs świadectw dojrzałości

  13. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA (s,z)

  z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II r.

  studiów:

  - infrastruktura techniczna obszarów wiejskich (s,z)

  - technika i infrastruktura przemysłu spożywczego(s,z)

  - informatyka w inżynierii rolniczej (s,z)

  - inżynieria żywności (s)

  - technika motoryzacyjna i energetyka (s,z)

  - odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s)

  - inżynieria kształtowania środowiska (z)

  14. ZARZĄDZANIE I INśYNIERIA PRODUKCJI(s) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II r.

  studiów:

  - zarządzanie i inżynieria rolnicza

  - zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

  15. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (s,z) konkurs świadectw dojrzałości

  z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II roku

  studiów:

  - obsługa informatyczna produkcji rolniczej,

  - systemy komputerowego wspomagania w przemyśle

  spożywczym

  16. TURYSTYKA I REKREACJA (s) – studia konkurs świadectw dojrzałości

  międzywydziałowe

  3

  2.Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane

  są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły lub

  świadectwie dojrzałości.

  3.Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów drugiego stopnia

  stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) jest posiadanie przez niego dyplomu z tytułem zawodowym

  inżyniera, lub licencjata na kierunkach biologia i ekonomia , otrzymanym na kierunku studiów o przyjęcie

  na który ubiega się lub na kierunku pokrewnym, z warunkiem, że udział treści podstawowych i kierun-

  kowych na kierunku pokrewnym stanowi minimum 60 % standardów obowiązujących na kierunku,

  na który się ubiega.

  4.Kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) obowiązują następujące

  kryteria przyjęć

  Lp. Kierunek studiów Kryteria przyjęć

  Absolwenci kierunku rolnictwo -uzyskanie

  1. ROLNICTWO

  średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

  z możliwością wyboru specjalności :

  pierwszego stopnia minimum 3,0

  - agronomia (s,z)

  Absolwenci kierunków pokrewnych :

  - agrobiznes (s,z)

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  - agroturystyka (s,z)

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - kształtowanie środowiska (s)

  2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  - ochrona środowiska rolniczego (s,z)

  kwalifikacyjnej

  Absolwenci kierunku towaroznawstwo -

  2. TOWAROZNAWSTWO

  uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

  z możliwością wyboru specjalności:

  studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - obrót towarowy i obsługa celna (s,z)

  Absolwenci kierunków pokrewnych ;

  - zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych(s,z)

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  3. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Absolwenci kierunku architektura krajobrazu -

  z możliwością wyboru specjalności: uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

  - architektura parków i ogrodów (s) studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - architektura krajobrazu otwartego (s) Absolwenci kierunków pokrewnych ;

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  3. egzamin z rysunku odręcznego

  Absolwenci kierunku technologia żywności i

  TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE

  4.

  CZŁOWIEKA (s,z) żywienie człowieka - uzyskanie średniej ocen z

  z możliwością wyboru specjalności: egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego

  stopnia minimum 3,0

  - dietetyka w żywieniu

  Absolwenci kierunków pokrewnych:

  - przetwórstwo żywności

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  4

  5. BIOTECHNOLOGIA (s) Absolwenci kierunku biotechnologia - uzyskanie

  średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

  pierwszego stopnia minimum 3,0

  Absolwenci kierunków pokrewnych:

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  6. BIOLOGIA Absolwenci kierunku biologia - uzyskanie średniej

  - specjalność - biologia stosowana (s) ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

  pierwszego stopnia minimum 3,0

  Absolwenci kierunków pokrewnych:

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  Absolwenci kierunku ochrona środowiska-

  7. OCHRONA ŚRODOWISKA (s,z)

  uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

  z możliwością wyboru specjalności tylko na studiach

  stacjonarnych: studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych(s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

  - ochrona i kształtowanie krajobrazu (s) 1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  - ochrona zasobów faunistycznych (s) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - zagrożenia środowiskowe (s) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  - proekologiczne systemy produkcji żywności (s) kwalifikacyjnej

  8. ZOOTECHNIKA Absolwenci kierunku zootechnika , na wszystkie

  z możliwością wyboru specjalności: specjalności poza specjalnością hodowla koni i

  - hodowla i użytkowanie zwierząt (s,z) jeździectwo - uzyskanie średniej ocen z

  - hodowla koni i jeździectwo (s) egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego

  - hodowle amatorskie (s) stopnia minimum 3,0.

  - towaroznawstwo i przetwórstwo surowców Na specjalność hodowla koni i jeździectwo,

  zwierzęcych (s) kandydatów spoza tej specjalności obowiązuje

  - doradztwo i rozwój obszarów wiejskich (s) dodatkowo sprawdzian z podstawowych

  - produkcja i marketing pasz przemysłowych (s) umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop)

  - hodowla i użytkowanie koni (z) Absolwenci kierunków pokrewnych

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  3. na specjalność hodowla koni i jeździectwo –

  sprawdzian z podstawowych umiejętności

  jeździeckich (stęp, kłus, galop)

  9. OGRODNICTWO Absolwenci kierunku ogrodnictwo - uzyskanie

  z możliwością wyboru specjalności: średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

  - produkcja ogrodnicza i zielarska (s, z) pierwszego stopnia minimum 3,0

  - tereny zieleni i dekoracje roślinne (s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

  - tereny zieleni (z) 1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  - ochrona roślin i środowiska przyrodniczego (s) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - zarządzanie w ogrodnictwie (s) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  - ekoturystyka (s) kwalifikacyjnej

  5

  10. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Absolwenci kierunku technika rolnicza i leśna -

  z możliwością wyboru specjalności: uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

  studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - infrastruktura techniczna obszarów wiejskich (s, z)

  Absolwenci kierunków pokrewnych:

  - technika i infrastruktura przemysłu spożywczego

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  (s, z)

  - informatyka w inżynierii rolniczej (s, z) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  - technika motoryzacyjna i energetyka (s, z) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  - inżynieria kształtowania środowiska (z) kwalifikacyjnej

  - inżynieria żywności (s)

  11 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria

  z możliwością wyboru specjalności: produkcji - uzyskanie średniej ocen z egzaminów

  - zarządzanie i inżynieria rolnicza (s) i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia minimum

  - zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego 3,0

  (s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

  1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

  na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

  2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

  kwalifikacyjnej

  5.Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu/ sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje

  kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

  6.W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości występuje kilka ocen z tego samego przedmiotu do punktacji

  brana jest pod uwagę najwyższa ocena z tego przedmiotu.

  §9

  1. Oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  (zaoczne i wieczorowe) ), którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na kierunki:,

  rolnictwo , technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu, biologia, zootechnika,

  ogrodnictwo, punktowane są według poniższej skali:

  Przedmioty

  Ocena

  biologia albo chemia matematyka j. polski j. obcy

  fizyka i nowożytny

  astronomia albo

  informatyka albo

  geografia*

  celujący (6) 7 7 7 5 5

  b. dobry (5) 6 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 3 3 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0 0

  2. Oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  (zaoczne), którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na kierunki: technika

  rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz edukacja techniczno- informatyczna punktowane

  są według poniższej skali:

  6

  O c e na Przedmioty

  j. polski j . obcy

  matematyka fizyka i astronomia albo chemia

  nowożytny

  albo informatyka albo biologia albo

  geografia

  celujący (6) 7 7 5 5

  b. dobry (5) 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 3 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0

  3.Na kierunkach: towaroznawstwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, oceny na świadectwie

  dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia

  pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) punktowane są według poniższej skali:

  Przedmioty

  Ocena

  chemia matematyka j. polski j. obcy

  biologia albo fizyka i

  nowożytny

  astronomia albo

  informatyka

  albo geografia albo

  wiedza o

  społeczeństwie

  celujący (6) 7 7 7 5 5

  b. dobry (5) 6 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 3 3 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0

  0

  4. Na kierunku ekonomia oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

  dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

  punktowane są według poniższej skali:

  Przedmioty

  Ocena geografia albo historia wiedza o matematyka j. polski j. obcy

  społeczeństwie nowożytny

  celujący (6) 7 7 7 5 5

  b. dobry (5) 6 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 3 3 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0 0

  5.Na kierunku weterynaria oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

  dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) , punktowane są według

  poniższej skali:

  7

  Ocena Przedmioty

  biologia chemia j. polski j. obcy

  nowożytny

  celujący (6) 7 7 5 5

  b.dobry (5) 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 5 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0

  5.1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas

  brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

  lub świadectwie dojrzałości.

  6. Na kierunku biotechnologia oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

  dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), punktowane są według

  poniższej skali:

  Ocena Przedmioty

  biologia chemia albo j. polski j. obcy

  matematyka albo nowożytny

  fizyka i astronomia

  albo informatyka

  celujący (6) 7 7 5 5

  b.dobry (5) 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 5 2 2

  dopuszczający (2) 0 0 0 0

  6.1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane

  są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły lub na

  świadectwie dojrzałości.

  7.Na kierunku turystyka i rekreacja oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny

  egzamin dojrzałości ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia, punktowane są według

  poniższej skali:

  Przedmioty

  Ocena

  biologia albo geografia albo wiedza o j. polski j. obcy

  chemia historia społeczeństwie nowożytny

  celujący (6) 7 7 7 5 5

  b.dobry (50 6 6 6 4 4

  dobry (4) 4 4 4 3 3

  dostateczny (3) 3 3 3 2 2

  dopuszczający 0 0 0 0 0

  8.Za pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci z kierunków pokrewnych ubiegający się o

  przyjęcie na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, mogą uzyskać następującą liczbę punktów:

  ocena liczba punktów

  bardzo dobry (5) 33 pkt.

  dobry plus (4,5) 28 pkt.

  dobry (4,0) 23 pkt.

  dostateczny plus (3,5) 18 pkt.

  dostateczny (3,0) 13 pkt.

  niedostateczny (2,0) 0 pkt.

  8

  9.Oceny uzyskane z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu oraz ze sprawdzianu

  podstawowych umiejętności jeździeckich na kierunku zootechnika – specjalność – hodowla koni i jeździectwo

  punktowane są następująco:

  ocena liczba punktów

  bardzo dobry (5,0) 33 pkt.

  dobry plus (4,5) 28 pkt.

  dobry (4,0) 23 pkt.

  dostateczny plus (3,5) 18 pkt.

  dostateczny (3,0) 13 pkt.

  niedostateczny (2,0) 0 pkt.

  10. W przypadku uzyskania z rysunku odręcznego lub sprawdzianu podstawowych umiejętności jeździeckich

  oceny niedostatecznej, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów po złożeniu

  odpowiednich dokumentów.

  § 10

  1. Osoby zakwalifikowane na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych , obowiązane są

  wnieść opłatę za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 w terminie i wysokości określonej przez

  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  2. Osoby, które nie dopełnią powyższego obowiązku zostaną skreślone z listy studentów.

  § 11

  1. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przysługuje również

  obywatelom polskim będącym absolwentami zagranicznych szkół średnich, jeżeli świadectwo ukończenia tej

  szkoły jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości.

  Nostryfikacji świadectwa dokonuje – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – kurator

  oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym

  duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

  Dotyczy to tylko świadectw uzyskanych w krajach, z którymi nie zostały podpisane umowy o uznaniu

  odpowiednich świadectw zagranicznych za równoważne polskim świadectwom dojrzałości.

  2. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów szkół

  polskich.

  3. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na zasadach określonych w art. 43 Ustawy z

  dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

  § 12

  Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie Matury Międzynarodowej (IB)

  przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po spełnieniu określonych warunków.

  Warunki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  1/ kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o

  przystąpieniu do Matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej. Świadectwo

  dojrzałości zobowiązani są dostarczyć najpóźniej do 15 września 2009 r.

  2/ w ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów brane są pod uwagę takie same przedmioty, wg

  których oceniani są kandydaci z „nowa maturą”.

  3/ ponadto, na kierunku Zootechnika – specjalność – hodowla koni i jeździectwo – kandydatów obowiązuje

  sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop), na kierunku Architektura krajobrazu –

  egzamin z rysunku odręcznego.

  4/ do obliczania wartości punktowej świadectwa dojrzałości stosuje się przelicznik punktowy obowiązujący

  kandydatów z „nową maturą” za poziom rozszerzony (1,5 do 4).

  9

  5/ przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne i niestacjonarne, którzy złożą

  dokumenty do 16 lipca 2009 r., odbywają się we wrześniu według wartości punktowej, która decydowała o

  zakwalifikowaniu na studia w lipcu 2009 r.

  § 13

  1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz

  jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2009/2010

  dotyczące kandydatów zdających „nową maturę” w pełni oparte będzie na wynikach części (pisemnej)

  zewnętrznej egzaminu maturalnego ocenianej przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

  2. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów będą brane pod uwagę niżej wymienione przedmioty:

  Kierunek – ROLNICTWO

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

  wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

  astronomia

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

  wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

  astronomia

  Kierunek – TOWAROZNAWSTWO

  Kierunek – INśYNIERIA ŚRODOWISKA

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

  wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

  astronomia albo wiedza o społeczeństwie

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

  wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

  astronomia albo wiedza o społeczeństwie

  10

  Kierunek – EKONOMIA

  Przedmioty maturalne uwzględniane kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe 1,0

  język obcy nowożytny

  Przedmioty do matematyka albo geografia albo wiedza o 2,0

  wyboru społeczeństwie albo historia

  Przedmioty maturalne uwzględniane kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty do matematyka albo geografia albo wiedza o 4,0

  wyboru społeczeństwie albo historia

  Kierunek – TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE CZŁOWIEKA

  Liczba punktów procentowych x mnożnik

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty do chemia albo matematyka albo biologia albo 2,0

  wyboru fizyka i astronomia albo geografia

  albo informatyka

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmiot język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty chemia albo matematyka albo biologia albo 4,0

  do wyboru fizyka i astronomia albo geografia albo

  informatyka

  Kierunek - BIOTECHNOLOGIA

  Liczba punktów procentowych x mnożnik

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty do biologia – obligatoryjnie oraz jeden z 1,0

  wyboru wymienionych przedmiotów do wyboru: 1,0

  chemia albo matematyka albo fizyka i

  astronomia albo informatyka

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia – obligatoryjnie oraz jeden z 2,0

  2,0

  do wyboru wymienionych przedmiotów do wyboru:

  chemia albo matematyka albo fizyka i astronomia

  albo informatyka

  11

  Kierunek – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

  do wyboru geografia albo informatyka albo fizyka i astronomia

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

  do wyboru geografia albo informatyka albo fizyka i astronomia

  Ponadto kandydatów na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku

  odręcznego. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania

  kwalifikacyjnego.

  Kierunek – WETERYNARIA

  Liczba punktów procentowych x mnożnik

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia i chemia - obligatoryjnie 1,0

  do wyboru 1,0

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia i chemia - obligatoryjnie 2,0

  do wyboru 2,0

  Kierunek – ZOOTECHNIKA

  Kierunek - BIOLOGIA

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 2,0

  do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 4,0

  do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia

  12

  Ponadto kandydatów na specjalność hodowla koni i jeździectwo na kierunku zootechnika obowiązuje

  sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop). Ocena niedostateczna ze sprawdzianu

  umiejętności jeździeckich eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci na w/w

  specjalność winni legitymować się dodatkowo świadectwem lekarskim – orzeczeniem lekarza sportowego,

  stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

  Kierunek – OCHRONA ŚRODOWISKA

  Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe

  język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 2,0

  do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia albo

  wiedza o społeczeństwie

  Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe

  język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 4,0

  do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia albo

  wiedza o społeczeństwie

  Kierunek – OGRODNICTWO

  Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe

  język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

  do wyboru informatyka albo fizyka i astronomia albo

  geografia

  Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  4,0

  Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo

  do wyboru informatyka albo fizyka i astronomia albo

  geografia

  13

  Kierunek – TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

  Kierunek – ZARZĄDZANIE I INśYNIERIA PRODUKCJI

  Kierunek – EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty matematyka albo fizyka i astronomia albo 2,0

  do wyboru chemia albo informatyka albo biologia

  albo geografia

  Liczba punktów procentowych x mnożnik

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  4,0

  Przedmioty matematyka albo fizyka i astronomia albo

  do wyboru chemia albo informatyka albo biologia

  albo geografia

  Kierunek – TURYSTYKA I REKREACJA (STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE)

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom podstawowy

  Przedmioty język polski 1,0

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

  Przedmioty biologia albo chemia albo geografia albo 2,0

  do wyboru wiedza o społeczeństwie albo historia

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

  poziom rozszerzony

  Przedmioty język polski 1,5

  obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

  Przedmioty biologia albo chemia albo geografia albo 4,0

  do wyboru wiedza o społeczeństwie albo historia

  3. Maturzyści zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego , którzy nie przystępują do

  poziomu podstawowego, mają przyznaną za tę część maksymalną liczbę 100 % punktów. Wynik

  procentowy uzyskany z egzaminu na poziomie rozszerzonym będzie zwiększony o 10 punktów

  procentowych.

  14

  § 14

  1. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny więcej niż z jednego przedmiotu do wyboru, spośród

  wymienionych w § 13 dla określonego kierunku studiów, wówczas do punktacji brana jest ocena

  najkorzystniejsza dla kandydata.

  2. Na ostateczną ocenę kandydata uwzględnianą w rankingu, składa się liczba punktów uzyskanych za

  poszczególne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  3. Podstawą do przyjęcia na studia jest uzyskanie określonej liczby punktów według listy rankingowej w ramach

  limitu przyjęć ustalonego przez rektora dla kandydatów z „nową maturą”, dla danego kierunku studiów.

  § 15

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i

  niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  a/ podanie na ustalonym formularzu,

  b/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

  wystawione na określonym formularzu przez lekarza medycyny pracy,

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność hodowla koni i jeździectwo winni dodatkowo

  legitymować się orzeczeniem lekarza, stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

  c/ oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

  d/ świadectwo ukończenia szkoły średniej

  e/ 3 fotografie (wym 37 x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle – w stroju wizytowym, zgodne z

  wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  f/ poświadczoną przez uczelnię kserokopię lub odpis dokumentu tożsamości,

  g/ pokwitowanie opłaty wniesionej za postępowanie kwalifikacyjne,

  2. Kandydaci ubiegający się na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązani

  są złożyć następujące dokumenty:

  a/ podanie na ustalonym formularzu,

  b/ kwestionariusz osobowy

  c/ oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

  d/ oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (inżynierskich lub licencjackich),

  e/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

  wystawione na określonym formularzu przez lekarza medycyny pracy,

  f/ 3 fotografie (wym. 37 x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle – w stroju wizytowym, zgodne z

  wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  g/ pokwitowanie opłaty wniesionej za postępowanie kwalifikacyjne, dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu

  Przyrodniczego w Lublinie.

  3. Formularze dokumentów na studia są wydawane i przyjmowane w Dziale Organizacji Studiów.

  § 16

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok wszystkich typów studiów realizowanych w Uniwersytecie

  Przyrodniczym w Lublinie wnoszą opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, w wysokości określonej zarządzeniem

  rektora. Opłata nie podlega zwrotowi, choćby kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

  § 17

  Terminy składania dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia ustala rektor nie

  później niż do dnia 31 marca 2009 r.

  15

  § 18

  Rektor może zarządzić dodatkowe terminy rekrutacji.

  § 19

  Wykonanie uchwały powierza się dziekanom wydziałów i prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki. Nadzór nad

  wykonaniem uchwały sprawuje rektor.

  § 20

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Zobacz też:

  » Więcej kryteriów

  test