1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet przyrodniczy w lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ogrodnictwo

Wydział Ogrodniczy

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 1400.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1400.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

§1

1. Uchwała określa warunki i tryb przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 :

1/ pierwszego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich

-kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad – „stara matura”

-kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny według zasad – „nowa matura” – określonych rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (Dz.U. nr 29, poz. 323) w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w

szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, a szczególnie ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.(Dz.U. nr 83, poz.562).

2/ drugiego stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych.

§2

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przyjmuje kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich

stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych), pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

(zaocznych i wieczorowych) oraz na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych , w ramach

limitów miejsc ustalonych przez Rektora na poszczególne kierunki studiów.

2. Postępowanie kwalifikacyjne, które ma charakter konkursowy może obejmować:

1/ wyniki z określonych przedmiotów i na wskazanym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) uzyskane

przez kandydata na egzaminie maturalnym (nowa matura); wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na

kierunkach i specjalnościach, na których charakter studiów wymaga takiego sprawdzianu,

2/ konkurs świadectw dojrzałości (stara i nowa matura) dla kandydatów na studia niestacjonarne IO (zaoczne)

3/ konkurs świadectw dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) I o i

jednolite magisterskie , którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura),

4/ posiadanie określonej średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych przy

ubieganiu się na studia drugiego stopnia magisterskie i w określonych przypadkach uzyskanie pozytywnej

oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

§3

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być dziekan, prodziekan lub samodzielny pracownik

naukowy.

3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

1/ kompletowanie dokumentów kandydatów,

2/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie skompletowanych dokumentów,

3/ zawiadamianie kandydatów o terminie postępowania kwalifikacyjnego,

4/ przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

5/ sporządzanie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego protokółu odrębnie dla każdego kandydata

zawierającego :

a) oceny i punkty uzyskane w konkursie świadectw dojrzałości,

b) oceny i punkty uzyskane z egzaminu/sprawdzianu ,

c) oceny i punkty uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej,

d) ostateczną ocenę i sumę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym,

6/ sporządzanie list kandydatów wg liczby uzyskanych punktów i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia,

7/ sporządzanie list kandydatów przyjętych z racji uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad i

konkursów stopnia centralnego,

8/ zawiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji,

9/ przyjmowanie deklaracji o podjęciu studiów i pozostałych dokumentów,

10/ archiwizacja dokumentacji kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia.

§4

1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje rektor Uczelni. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji

Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1/ po jednym przedstawicielu każdego wydziału

2/ sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

1

2.Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1/ rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

2/ przyjmowanie podań o przyjęcie na studia , na miejsca zwolnione przez osoby, które nie zadeklarowały

w terminie chęci studiowania,

3/ sporządzanie list osób przyjętych na zwolnione miejsca,

4/ zawiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji.

§5

1. Kandydaci, którzy wnoszą zastrzeżenia do decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczące naruszenia

warunków lub trybu postępowania kwalifikacyjnego mogą złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji

Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia z powodu braku miejsc, mogą złożyć podania o

przyjęcie na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów

przez osoby zakwalifikowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Z grupy osób, które złożyły podania

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wysokości limitu ustalonego

przez rektora dla danego kierunku.

§6

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów szczebla centralnego określa Uchwała

nr 41/2007-2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad

przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów szczebla centralnego.

§7

Limit miejsc na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie ustala rektor , na podstawie

procentowych zgłoszeń kandydatów, którzy złożą dokumenty na dany kierunek studiów lub specjalność, osobno dla:

1/ kandydatów zdających starą maturę,

2/ kandydatów zdających egzamin w systemie „nowej matury”

3/ kandydatów na studia drugiego stopnia macierzystego kierunku i z kierunków pokrewnych.

§8

1. Kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych),

oraz jednolitych magisterskich , którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na

studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, obowiązują następujące zasady rekrutacji:

Lp Kierunek studiów Kryteria przyjęć

1. ROLNICTWO konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

- agronomia(s,z)

-agrobiznes(s,z)

-agroturystyka(s,z)

- kształtowanie środowiska(s)

- ochrona środowiska rolniczego (s,z)

2. TOWAROZNAWSTWO (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po II r. na studiach

stacjonarnych lub po III r. na studiach

niestacjonarnych:

- obrót towarowy i obsługa celna (s,z)

- zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s,z)

3. INśYNIERIA ŚRODOWISKA (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

4. EKONOMIA(s,z) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po I roku studiów:

- ekonomika systemu agrożywnościowego

- handel

5. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (s) egzamin praktyczny z rysunku odręcznego

z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów: oraz konkurs świadectw dojrzałości

- architektura krajobrazu otwartego

- architektura parków i ogrodów

2

6. TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE CZŁOWIEKA konkurs świadectw dojrzałości

(s,z)

7. BIOTECHNOLOGIA (s.w) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów

-biotechnologia medyczna (s)

- biotechnologia rolnicza (s)

8. WETERYNARIA (s.w) konkurs świadectw dojrzałości

9. ZOOTECHNIKA (s,z)

konkurs świadectw dojrzałości .

z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

- hodowla i użytkowanie zwierząt (s,z) Ponadto kandydatów na specjalność hodowla koni i

- hodowla koni i jeździectwo (s) jeździectwo obowiązuje sprawdzian podstawowych

- hodowle amatorskie(s) umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop)

- towaroznawstwo i przetwórstwo surowców

zwierzęcych (s)

- doradztwo i rozwój obszarów wiejskich(s)

- produkcja i marketing pasz przemysłowych(s)

- hodowla i użytkowanie koni (z)

10. OCHRONA ŚRODOWISKA (s, z) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po II r. tylko na studiach

stacjonarnych:

- ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych(s)

- ochrona i kształtowanie krajobrazu(s)

- ochrona zasobów faunistycznych(s)

- proekologiczne systemy produkcji żywności (s)

- zagrożenia środowiskowe (s)

11. BIOLOGIA (s) konkurs świadectw dojrzałości

specjalność:

- biologia stosowana

12. OGRODNICTWO (s,z) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po II r. studiów:

- produkcja ogrodnicza i zielarska (s,z)

- tereny zieleni i dekoracje roślinne (s)

- ochrona roślin i środowiska przyrodniczego (s)

- zarządzanie w ogrodnictwie (s)

- ekoturystyka (s)

- tereny zieleni (z)

konkurs świadectw dojrzałości

13. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA (s,z)

z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II r.

studiów:

- infrastruktura techniczna obszarów wiejskich (s,z)

- technika i infrastruktura przemysłu spożywczego(s,z)

- informatyka w inżynierii rolniczej (s,z)

- inżynieria żywności (s)

- technika motoryzacyjna i energetyka (s,z)

- odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s)

- inżynieria kształtowania środowiska (z)

14. ZARZĄDZANIE I INśYNIERIA PRODUKCJI(s) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II r.

studiów:

- zarządzanie i inżynieria rolnicza

- zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

15. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (s,z) konkurs świadectw dojrzałości

z możliwością wyboru specjalności po 3 semestrze II roku

studiów:

- obsługa informatyczna produkcji rolniczej,

- systemy komputerowego wspomagania w przemyśle

spożywczym

16. TURYSTYKA I REKREACJA (s) – studia konkurs świadectw dojrzałości

międzywydziałowe

3

2.Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane

są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły lub

świadectwie dojrzałości.

3.Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów drugiego stopnia

stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) jest posiadanie przez niego dyplomu z tytułem zawodowym

inżyniera, lub licencjata na kierunkach biologia i ekonomia , otrzymanym na kierunku studiów o przyjęcie

na który ubiega się lub na kierunku pokrewnym, z warunkiem, że udział treści podstawowych i kierun-

kowych na kierunku pokrewnym stanowi minimum 60 % standardów obowiązujących na kierunku,

na który się ubiega.

4.Kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) obowiązują następujące

kryteria przyjęć

Lp. Kierunek studiów Kryteria przyjęć

Absolwenci kierunku rolnictwo -uzyskanie

1. ROLNICTWO

średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

z możliwością wyboru specjalności :

pierwszego stopnia minimum 3,0

- agronomia (s,z)

Absolwenci kierunków pokrewnych :

- agrobiznes (s,z)

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

- agroturystyka (s,z)

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- kształtowanie środowiska (s)

2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

- ochrona środowiska rolniczego (s,z)

kwalifikacyjnej

Absolwenci kierunku towaroznawstwo -

2. TOWAROZNAWSTWO

uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

z możliwością wyboru specjalności:

studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- obrót towarowy i obsługa celna (s,z)

Absolwenci kierunków pokrewnych ;

- zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych(s,z)

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

3. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Absolwenci kierunku architektura krajobrazu -

z możliwością wyboru specjalności: uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

- architektura parków i ogrodów (s) studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- architektura krajobrazu otwartego (s) Absolwenci kierunków pokrewnych ;

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2. uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

3. egzamin z rysunku odręcznego

Absolwenci kierunku technologia żywności i

TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE

4.

CZŁOWIEKA (s,z) żywienie człowieka - uzyskanie średniej ocen z

z możliwością wyboru specjalności: egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego

stopnia minimum 3,0

- dietetyka w żywieniu

Absolwenci kierunków pokrewnych:

- przetwórstwo żywności

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

4

5. BIOTECHNOLOGIA (s) Absolwenci kierunku biotechnologia - uzyskanie

średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

pierwszego stopnia minimum 3,0

Absolwenci kierunków pokrewnych:

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

6. BIOLOGIA Absolwenci kierunku biologia - uzyskanie średniej

- specjalność - biologia stosowana (s) ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

pierwszego stopnia minimum 3,0

Absolwenci kierunków pokrewnych:

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

Absolwenci kierunku ochrona środowiska-

7. OCHRONA ŚRODOWISKA (s,z)

uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

z możliwością wyboru specjalności tylko na studiach

stacjonarnych: studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych(s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

- ochrona i kształtowanie krajobrazu (s) 1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

- ochrona zasobów faunistycznych (s) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- zagrożenia środowiskowe (s) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

- proekologiczne systemy produkcji żywności (s) kwalifikacyjnej

8. ZOOTECHNIKA Absolwenci kierunku zootechnika , na wszystkie

z możliwością wyboru specjalności: specjalności poza specjalnością hodowla koni i

- hodowla i użytkowanie zwierząt (s,z) jeździectwo - uzyskanie średniej ocen z

- hodowla koni i jeździectwo (s) egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego

- hodowle amatorskie (s) stopnia minimum 3,0.

- towaroznawstwo i przetwórstwo surowców Na specjalność hodowla koni i jeździectwo,

zwierzęcych (s) kandydatów spoza tej specjalności obowiązuje

- doradztwo i rozwój obszarów wiejskich (s) dodatkowo sprawdzian z podstawowych

- produkcja i marketing pasz przemysłowych (s) umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop)

- hodowla i użytkowanie koni (z) Absolwenci kierunków pokrewnych

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

3. na specjalność hodowla koni i jeździectwo –

sprawdzian z podstawowych umiejętności

jeździeckich (stęp, kłus, galop)

9. OGRODNICTWO Absolwenci kierunku ogrodnictwo - uzyskanie

z możliwością wyboru specjalności: średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na studiach

- produkcja ogrodnicza i zielarska (s, z) pierwszego stopnia minimum 3,0

- tereny zieleni i dekoracje roślinne (s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

- tereny zieleni (z) 1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

- ochrona roślin i środowiska przyrodniczego (s) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- zarządzanie w ogrodnictwie (s) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

- ekoturystyka (s) kwalifikacyjnej

5

10. TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Absolwenci kierunku technika rolnicza i leśna -

z możliwością wyboru specjalności: uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na

studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- infrastruktura techniczna obszarów wiejskich (s, z)

Absolwenci kierunków pokrewnych:

- technika i infrastruktura przemysłu spożywczego

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

(s, z)

- informatyka w inżynierii rolniczej (s, z) na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

- technika motoryzacyjna i energetyka (s, z) 2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

- inżynieria kształtowania środowiska (z) kwalifikacyjnej

- inżynieria żywności (s)

11 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria

z możliwością wyboru specjalności: produkcji - uzyskanie średniej ocen z egzaminów

- zarządzanie i inżynieria rolnicza (s) i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia minimum

- zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego 3,0

(s) Absolwenci kierunków pokrewnych:

1.uzyskanie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń

na studiach pierwszego stopnia minimum 3,0

2.uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy

kwalifikacyjnej

5.Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu/ sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje

kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości występuje kilka ocen z tego samego przedmiotu do punktacji

brana jest pod uwagę najwyższa ocena z tego przedmiotu.

§9

1. Oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(zaoczne i wieczorowe) ), którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na kierunki:,

rolnictwo , technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu, biologia, zootechnika,

ogrodnictwo, punktowane są według poniższej skali:

Przedmioty

Ocena

biologia albo chemia matematyka j. polski j. obcy

fizyka i nowożytny

astronomia albo

informatyka albo

geografia*

celujący (6) 7 7 7 5 5

b. dobry (5) 6 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 3 3 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0 0

2. Oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(zaoczne), którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na kierunki: technika

rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz edukacja techniczno- informatyczna punktowane

są według poniższej skali:

6

O c e na Przedmioty

j. polski j . obcy

matematyka fizyka i astronomia albo chemia

nowożytny

albo informatyka albo biologia albo

geografia

celujący (6) 7 7 5 5

b. dobry (5) 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 3 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0

3.Na kierunkach: towaroznawstwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, oceny na świadectwie

dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia

pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) punktowane są według poniższej skali:

Przedmioty

Ocena

chemia matematyka j. polski j. obcy

biologia albo fizyka i

nowożytny

astronomia albo

informatyka

albo geografia albo

wiedza o

społeczeństwie

celujący (6) 7 7 7 5 5

b. dobry (5) 6 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 3 3 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0

0

4. Na kierunku ekonomia oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

punktowane są według poniższej skali:

Przedmioty

Ocena geografia albo historia wiedza o matematyka j. polski j. obcy

społeczeństwie nowożytny

celujący (6) 7 7 7 5 5

b. dobry (5) 6 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 3 3 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0 0

5.Na kierunku weterynaria oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) , punktowane są według

poniższej skali:

7

Ocena Przedmioty

biologia chemia j. polski j. obcy

nowożytny

celujący (6) 7 7 5 5

b.dobry (5) 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 5 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0

5.1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas

brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

lub świadectwie dojrzałości.

6. Na kierunku biotechnologia oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny egzamin

dojrzałości i ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), punktowane są według

poniższej skali:

Ocena Przedmioty

biologia chemia albo j. polski j. obcy

matematyka albo nowożytny

fizyka i astronomia

albo informatyka

celujący (6) 7 7 5 5

b.dobry (5) 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 5 2 2

dopuszczający (2) 0 0 0 0

6.1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane

są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły lub na

świadectwie dojrzałości.

7.Na kierunku turystyka i rekreacja oceny na świadectwie dojrzałości kandydatów, którzy zdawali tradycyjny

egzamin dojrzałości ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia, punktowane są według

poniższej skali:

Przedmioty

Ocena

biologia albo geografia albo wiedza o j. polski j. obcy

chemia historia społeczeństwie nowożytny

celujący (6) 7 7 7 5 5

b.dobry (50 6 6 6 4 4

dobry (4) 4 4 4 3 3

dostateczny (3) 3 3 3 2 2

dopuszczający 0 0 0 0 0

8.Za pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci z kierunków pokrewnych ubiegający się o

przyjęcie na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, mogą uzyskać następującą liczbę punktów:

ocena liczba punktów

bardzo dobry (5) 33 pkt.

dobry plus (4,5) 28 pkt.

dobry (4,0) 23 pkt.

dostateczny plus (3,5) 18 pkt.

dostateczny (3,0) 13 pkt.

niedostateczny (2,0) 0 pkt.

8

9.Oceny uzyskane z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu oraz ze sprawdzianu

podstawowych umiejętności jeździeckich na kierunku zootechnika – specjalność – hodowla koni i jeździectwo

punktowane są następująco:

ocena liczba punktów

bardzo dobry (5,0) 33 pkt.

dobry plus (4,5) 28 pkt.

dobry (4,0) 23 pkt.

dostateczny plus (3,5) 18 pkt.

dostateczny (3,0) 13 pkt.

niedostateczny (2,0) 0 pkt.

10. W przypadku uzyskania z rysunku odręcznego lub sprawdzianu podstawowych umiejętności jeździeckich

oceny niedostatecznej, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów po złożeniu

odpowiednich dokumentów.

§ 10

1. Osoby zakwalifikowane na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych , obowiązane są

wnieść opłatę za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 w terminie i wysokości określonej przez

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2. Osoby, które nie dopełnią powyższego obowiązku zostaną skreślone z listy studentów.

§ 11

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przysługuje również

obywatelom polskim będącym absolwentami zagranicznych szkół średnich, jeżeli świadectwo ukończenia tej

szkoły jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości.

Nostryfikacji świadectwa dokonuje – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – kurator

oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym

duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

Dotyczy to tylko świadectw uzyskanych w krajach, z którymi nie zostały podpisane umowy o uznaniu

odpowiednich świadectw zagranicznych za równoważne polskim świadectwom dojrzałości.

2. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów szkół

polskich.

3. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na zasadach określonych w art. 43 Ustawy z

dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

§ 12

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie Matury Międzynarodowej (IB)

przyjmowani są na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po spełnieniu określonych warunków.

Warunki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

1/ kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o

przystąpieniu do Matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej. Świadectwo

dojrzałości zobowiązani są dostarczyć najpóźniej do 15 września 2009 r.

2/ w ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów brane są pod uwagę takie same przedmioty, wg

których oceniani są kandydaci z „nowa maturą”.

3/ ponadto, na kierunku Zootechnika – specjalność – hodowla koni i jeździectwo – kandydatów obowiązuje

sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop), na kierunku Architektura krajobrazu –

egzamin z rysunku odręcznego.

4/ do obliczania wartości punktowej świadectwa dojrzałości stosuje się przelicznik punktowy obowiązujący

kandydatów z „nową maturą” za poziom rozszerzony (1,5 do 4).

9

5/ przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne i niestacjonarne, którzy złożą

dokumenty do 16 lipca 2009 r., odbywają się we wrześniu według wartości punktowej, która decydowała o

zakwalifikowaniu na studia w lipcu 2009 r.

§ 13

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz

jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2009/2010

dotyczące kandydatów zdających „nową maturę” w pełni oparte będzie na wynikach części (pisemnej)

zewnętrznej egzaminu maturalnego ocenianej przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

2. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów będą brane pod uwagę niżej wymienione przedmioty:

Kierunek – ROLNICTWO

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

astronomia

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

astronomia

Kierunek – TOWAROZNAWSTWO

Kierunek – INśYNIERIA ŚRODOWISKA

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

astronomia albo wiedza o społeczeństwie

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty do biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

wyboru informatyka albo geografia albo fizyka i

astronomia albo wiedza o społeczeństwie

10

Kierunek – EKONOMIA

Przedmioty maturalne uwzględniane kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe 1,0

język obcy nowożytny

Przedmioty do matematyka albo geografia albo wiedza o 2,0

wyboru społeczeństwie albo historia

Przedmioty maturalne uwzględniane kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty do matematyka albo geografia albo wiedza o 4,0

wyboru społeczeństwie albo historia

Kierunek – TECHNOLOGIA śYWNOŚCI I śYWIENIE CZŁOWIEKA

Liczba punktów procentowych x mnożnik

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty do chemia albo matematyka albo biologia albo 2,0

wyboru fizyka i astronomia albo geografia

albo informatyka

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmiot język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty chemia albo matematyka albo biologia albo 4,0

do wyboru fizyka i astronomia albo geografia albo

informatyka

Kierunek - BIOTECHNOLOGIA

Liczba punktów procentowych x mnożnik

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty do biologia – obligatoryjnie oraz jeden z 1,0

wyboru wymienionych przedmiotów do wyboru: 1,0

chemia albo matematyka albo fizyka i

astronomia albo informatyka

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia – obligatoryjnie oraz jeden z 2,0

2,0

do wyboru wymienionych przedmiotów do wyboru:

chemia albo matematyka albo fizyka i astronomia

albo informatyka

11

Kierunek – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

do wyboru geografia albo informatyka albo fizyka i astronomia

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 4,0

do wyboru geografia albo informatyka albo fizyka i astronomia

Ponadto kandydatów na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku

odręcznego. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania

kwalifikacyjnego.

Kierunek – WETERYNARIA

Liczba punktów procentowych x mnożnik

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia i chemia - obligatoryjnie 1,0

do wyboru 1,0

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia i chemia - obligatoryjnie 2,0

do wyboru 2,0

Kierunek – ZOOTECHNIKA

Kierunek - BIOLOGIA

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 2,0

do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 4,0

do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia

12

Ponadto kandydatów na specjalność hodowla koni i jeździectwo na kierunku zootechnika obowiązuje

sprawdzian podstawowych umiejętności jeździeckich (stęp, kłus, galop). Ocena niedostateczna ze sprawdzianu

umiejętności jeździeckich eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci na w/w

specjalność winni legitymować się dodatkowo świadectwem lekarskim – orzeczeniem lekarza sportowego,

stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

Kierunek – OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe

język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 2,0

do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia albo

wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe

język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo fizyka i 4,0

do wyboru astronomia albo informatyka albo geografia albo

wiedza o społeczeństwie

Kierunek – OGRODNICTWO

Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe

język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo 2,0

do wyboru informatyka albo fizyka i astronomia albo

geografia

Przedmioty uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

4,0

Przedmioty biologia albo matematyka albo chemia albo

do wyboru informatyka albo fizyka i astronomia albo

geografia

13

Kierunek – TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Kierunek – ZARZĄDZANIE I INśYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek – EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty matematyka albo fizyka i astronomia albo 2,0

do wyboru chemia albo informatyka albo biologia

albo geografia

Liczba punktów procentowych x mnożnik

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

4,0

Przedmioty matematyka albo fizyka i astronomia albo

do wyboru chemia albo informatyka albo biologia

albo geografia

Kierunek – TURYSTYKA I REKREACJA (STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE)

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom podstawowy

Przedmioty język polski 1,0

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,0

Przedmioty biologia albo chemia albo geografia albo 2,0

do wyboru wiedza o społeczeństwie albo historia

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji Liczba punktów procentowych x mnożnik

poziom rozszerzony

Przedmioty język polski 1,5

obowiązkowe język obcy nowożytny 1,5

Przedmioty biologia albo chemia albo geografia albo 4,0

do wyboru wiedza o społeczeństwie albo historia

3. Maturzyści zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego , którzy nie przystępują do

poziomu podstawowego, mają przyznaną za tę część maksymalną liczbę 100 % punktów. Wynik

procentowy uzyskany z egzaminu na poziomie rozszerzonym będzie zwiększony o 10 punktów

procentowych.

14

§ 14

1. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny więcej niż z jednego przedmiotu do wyboru, spośród

wymienionych w § 13 dla określonego kierunku studiów, wówczas do punktacji brana jest ocena

najkorzystniejsza dla kandydata.

2. Na ostateczną ocenę kandydata uwzględnianą w rankingu, składa się liczba punktów uzyskanych za

poszczególne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3. Podstawą do przyjęcia na studia jest uzyskanie określonej liczby punktów według listy rankingowej w ramach

limitu przyjęć ustalonego przez rektora dla kandydatów z „nową maturą”, dla danego kierunku studiów.

§ 15

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i

niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a/ podanie na ustalonym formularzu,

b/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

wystawione na określonym formularzu przez lekarza medycyny pracy,

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność hodowla koni i jeździectwo winni dodatkowo

legitymować się orzeczeniem lekarza, stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

c/ oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

d/ świadectwo ukończenia szkoły średniej

e/ 3 fotografie (wym 37 x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle – w stroju wizytowym, zgodne z

wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

f/ poświadczoną przez uczelnię kserokopię lub odpis dokumentu tożsamości,

g/ pokwitowanie opłaty wniesionej za postępowanie kwalifikacyjne,

2. Kandydaci ubiegający się na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązani

są złożyć następujące dokumenty:

a/ podanie na ustalonym formularzu,

b/ kwestionariusz osobowy

c/ oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

d/ oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (inżynierskich lub licencjackich),

e/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,

wystawione na określonym formularzu przez lekarza medycyny pracy,

f/ 3 fotografie (wym. 37 x 52 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle – w stroju wizytowym, zgodne z

wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

g/ pokwitowanie opłaty wniesionej za postępowanie kwalifikacyjne, dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie.

3. Formularze dokumentów na studia są wydawane i przyjmowane w Dziale Organizacji Studiów.

§ 16

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok wszystkich typów studiów realizowanych w Uniwersytecie

Przyrodniczym w Lublinie wnoszą opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, w wysokości określonej zarządzeniem

rektora. Opłata nie podlega zwrotowi, choćby kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 17

Terminy składania dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia ustala rektor nie

później niż do dnia 31 marca 2009 r.

15

§ 18

Rektor może zarządzić dodatkowe terminy rekrutacji.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się dziekanom wydziałów i prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki. Nadzór nad

wykonaniem uchwały sprawuje rektor.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

O kierunku (specjalności)

KIERUNEK OGRODNICTWO

Studia stacjonarne magisterskie na kierunku ogrodnictwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Istnieje też możliwość ukończenia studiów po czterech latach i uzyskania tytułu inżyniera po złożeniu egzaminu dyplomowego inżynierskiego.

W ramach studiów stacjonarnych realizowane są następujące specjalności: produkcja ogrodnicza i zielarska, ochrona roślin i środowiska przyrodniczego, tereny zieleni i dekoracje roślinne, zarządzanie w ogrodnictwie oraz ekoturystyka.

Podczas pierwszych pięciu semestrów studenci wszystkich specjalności realizują prawie jednolity program studiów, który obejmuje przedmioty niezwiązane bezpośrednio z ogrodnictwem, ale stanowiące niezbędny element edukacji absolwenta wyższej uczelni (ekonomia, filozofia, informatyka, socjologia lub etyka, dwa języki obce), przedmioty podstawowe (botanika, chemia, biochemia, agrometeorologia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, mikrobiologia, gleboznawstwo) i przedmioty kierunkowe (uprawa roli i roślin, nawożenie roślin, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne, zielarstwo, mechanizacja upraw ogrodniczych, dendrologia, szkółkarstwo, biotechnologia w rozmnażaniu roślin).

W szóstym semestrze studenci odbywają pięciomiesięczną praktykę w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych w kraju lub za granicą.

Począwszy od siódmego semestru programy studiów obowiązujące na poszczególnych specjalnościach wyraźnie się różnicują. W tym czasie studenci wybierają katedrę, w której będą wykonywać pracę magisterską oraz jeden z bloków przedmiotowych, wiążący się z tematyką pracy.

Specjalność produkcja ogrodnicza i zielarska

Studenci tej specjalności mają do wyboru następujące bloki przedmiotowe: sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, rośliny przyprawowe i lecznicze, nasiennictwo lub szkółkarstwo.

W ramach bloku przedmiotowego sadownictwo studenci zdobywają wiedzę z zakresu produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych, uprawy krzewów jagodowych oraz roślin sadowniczych mało znanych, a także integrowanej produkcji i przechowalnictwa owoców.

Studenci specjalizujący się w warzywnictwie mogą pogłębić swą wiedzę na temat produkcji warzyw pod osłonami, przyśpieszonej uprawy warzyw, ekologicznej uprawy warzyw, uprawy grzybów jadalnych, towaroznawstwa i pozbiorczego uszlachetniania warzyw oraz przechowalnictwa i przetwórstwa warzyw.

Słuchacze bloku przedmiotowego rośliny ozdobne nabywają umiejętności układania bukietów i dekoracji roślinnych, poszerzają wiadomości z zakresu produkcji roślin doniczkowych i rabatowych, szkółkarstwa ozdobnego, urządzania terenów zieleni, przechowalnictwa kwiatów i nowych technologii produkcji roślin ozdobnych.

W bloku przedmiotowym rośliny przyprawowe i lecznicze studenci poznają zasady uprawy tych roślin, metody oceny surowców i przetworów zielarskich, substancje biologicznie czynne i zarys fitoterapii, technologię przetworów leków ziołowych, towaroznawstwo, a także obrót surowcami i przetworami zielarskimi.

W ramach nasiennictwa można poszerzyć swą wiedzę z zakresu biologii i fizjologii nasion, uprawy roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich na nasiona, ochrony upraw nasiennych, oceny wartości siewnej nasion, a także obrotu i towaroznawstwa materiału siewnego.

Blok przedmiotowy szkółkarstwo oferuje możliwość poznania najnowszych osiągnięć z zakresu agrotechniki upraw szkółkarskich, technologii produkcji materiału szkółkarskiego, szkółkarstwa roślin ozdobnych oraz fizjologicznych podstaw szkółkarstwa.


Specjalność ochrona roślin i środowiska przyrodniczego

Studenci tej specjalności mają do wyboru blok przedmiotowy ochrona roślin lub ochrona środowiska przyrodniczego.

W ramach bloku przedmiotowego ochrona roślin studenci zdobywają wiedzę z zakresu metod i środków ochrony roślin, biologicznego zwalczania chorób i szkodników roślin, mikotoksyn i grzybów toksynotwórczych, chemii pestycydów i ich pozostałości w płodach rolniczych, kwarantanny roślin, szkodników magazynów i przechowalni, nowoczesnych metod i technik zwalczania agrofagów, zastosowania komputerów w ochronie roślin, chorób nieinfekcyjnych oraz monitoringu szkodników roślin.

Studenci specjalizujący się w ochronie środowiska przyrodniczego poszerzają wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ekorozwoju i kształtowania krajobrazu, ochrony przyrody i jej podstaw prawnych, ochrony geosfer i rolnictwa ekologicznego, terenów zieleni oraz biologicznego zwalczania chorób i szkodników roślin.


Specjalność tereny zieleni i dekoracje roślinne

Studenci tej specjalności mają do wyboru blok przedmiotowy kształtowanie terenów zieleni lub kompozycje roślinne i dekoracje wnętrz. Pierwszy z nich obejmuje m.in. takie przedmioty jak historia architektury i ogrodów, zasady projektowania terenów zieleni, planowanie przestrzenne, projektowanie i budowa terenów zieleni, drzewa i krzewy dla terenów zieleni, rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, rośliny rabatowe i kwietnikowe, trawy ozdobne. Drugi blok przedmiotowy tej specjalności obejmuje m.in.: podstawy rysunku, architekturę wnętrz, rośliny do dekoracji wnętrz, bukieciarstwo i sztukę komponowania roślin doniczkowych, surowce dekoracyjne ze stanowisk naturalnych i upraw polowych, uprawę roślin na suche bukiety, materiałoznawstwo dekoracyjne.


Specjalność zarządzanie w ogrodnictwie

Program studiów tej specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią i organizacją ogrodnictwa i produkcji ogrodniczej, zasadami funkcjonowania rynku, rachunkiem ekonomicznym, procesami rozwojowymi na rynku ogrodniczym oraz zasadami organizowania działalności gospodarczej. Istotnymi elementami programu są: zarządzanie finansami jednostek gos-podarczych, planowanie marketingowe i inwestycyjne, organizacja i obrót produktami ogrodniczymi, metody analizy ekonomicznej działalności gospodarczej oraz ocena jej efektów finansowych wraz z oceną rynku kapitałowego. Ponadto studenci poznają zasady obsługi komputera i korzystania z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, kierowania zespołami ludzkimi, organizowania pracy, doradztwa w ogrodnictwie, a także prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalność ekoturystyka

Program studiów tej specjalności obejmuje przedmioty związane z ochroną środowiska: ekologią i ochroną środowiska, ochroną przyrody, zwierzęta użytkowe i wolno żyjące, funkcjonowanie ekosystemów, wybrane zagadanienia z florystyki i faunistyki oraz przedmioty związane z uprawą roslin ogrodniczych metodami w pełni bezpiecznymi dla środowiska i ludzi: ogrodnictwo ekologiczne, ekologiczne ochrona roślin, systemy produkcji i parki w krajobrazie. Podanto w programie są także przemdioty dotyczące turystyki: organizacja turystyki z elementami prawa, podstawy kwalifikaji przewodnickich, szkoła przetrwania, przyrodnicze obserwacje i fotografia, podstawy ratownictwa medycznego, podtawy zywienia człowieka i dietetyki.

 

 • Studia niestacjonarne
 • Studia zaoczne na Wydziale Ogrodniczym realizowane są w systemie dwustopniowym:
  - studia inżynierskie, które trwają 4 lata (8 semestrów) i po złożeniu egzaminu dyplomowego studenci otrzymują tytuł inżyniera ogrodnictwa,
  - magisterskie studia uzupełniające (MSU), które trwają 2 lata (4 semestry). Studenci po napisaniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł magistra ogrodnictwa.

  Kandydaci na zaoczne studia ogrodnicze mogą wybrać miejsce nauki - Lublin lub Opole Lubelskie - oraz jedną z dwu specjalności w ramach kierunku ogrodnictwo: produkcja ogrodnicza i zielarska oraz tereny zieleni. O utworzeniu specjalności zadecydowały oczekiwania i sugestie studentów dotyczące uatrakcyjnienia programu nauczania, jak również specyfika regionu.
  W ramach studiów na omawianych specjalnościach realizowane są przedmioty podstawowe: botanika, chemia, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, gleboznawstwo, genetyka i hodowla roślin, język obcy oraz ekonomia. Te przedmioty są wykładane na obu specjalnościach.
  Przedmioty zawodowe: na specjalności produkcja ogrodnicza i zielarska: uprawa roli i roślin ogrodniczych, nasiennictwo, nawożenie roślin ogrodniczych, szkółkarstwo sadownicze, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne i kompozycje kwiatowe, rośliny przyprawowe i lecznicze, ocena jakości materiału siewnego, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, ochrona środowiska, fitopatologia, entomologia i technika ochrony roślin, informatyka i statystyka, mechanizacja upraw ogrodniczych, inżynieria ogrodnicza i eksploatacja urządzeń ogrodniczych;

  na specjalności: tereny zieleni - historia ogrodów, dendrologia, rośliny rabatowe i kwietnikowe, budowa i konserwacja terenów zieleni, projektowanie terenów zieleni, rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodniczych, drzewa i krzewy dla terenów zieleni, rysunek odręczny i techniczny.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test