1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » warszawski uniwersytet medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia

II Wydział Lekarski

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 3000.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 3000.00 pln 3000.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja - studia I stopnia

I. STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
W TRYBIE STACJONARNYM

1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie (zobacz: Harmonogram rekrutacji):

 • zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) (zobacz: Instrukcja składania aplikacji)

 • wniosą opłatę rekrutacyjną

 • złożą – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia (studia stacjonarne I-go stopnia).

2. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Nowa matura i matura europejska (EB)

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub maturę europejską (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,

 • fizyka z astronomią – egzamin pisemny na poziomie podstawowym,

 • biologia lub chemia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie – egzamin pisemny na poziomie podstawowym.

Wynik „nowej matury” wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 1 punkt.

Ponadto, do obliczenia ostatecznej liczby punktów rankingowych za przedmiot fizyka z astronomią zostanie zastosowany mnożnik o wartości 1,4.

Matura międzynarodowa (IB)

Kandydaci, którzy uzyskali maturę międzynarodową (IB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,

 • fizyka z astronomią – egzamin pisemny na poziomie podstawowym,

 • biologia lub chemia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie – egzamin pisemny na poziomie podstawowym.

Zasady przeliczania na punkty ocen z matury międzynarodowej przedstawia poniższa tabela:

„matura międzynarodowa” IB
wynik z przedmiotu na świadectwie punkty kwalifikacyjne (*)
2 38
3 53
4 66
5 78
6 89
7 98

(*) liczba punktów jest wartością środkową przedziału odpowiadającego ocenie

Ponadto, do obliczenia ostatecznej liczby punktów rankingowych za przedmiot fizyka z astronomią zostanie zastosowany mnożnik o wartości 1,4.

Stara matura i matura uzyskana za granicą

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. starą maturę lub świadectwo dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • język obcy nowożytny – egzamin ustny na poziomie podstawowym,

 • fizyka z astronomią – egzamin pisemny na poziomie podstawowym,

 • biologia lub chemia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie – egzamin pisemny na poziomie podstawowym.

Zasady przeliczania na punkty ocen ze „starej matury” i matury uzyskanej za granicą przedstawia poniższa tabela:

Punkty kwalifikacyjne (*)

Ocena za przedmiot na polskim świadectwie dojrzałości „stara matura”

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju (**)

 
 

40

2

Mediocre (E)

 

61

3

Satisfactory (D)

 

78

4

Good (C)

 

90

5

Very good (B)

 

98

6

Excellent (A)

 

(*) liczba punktów jest wartością środkową przedziału odpowiadającego ocenie (**) w przypadku innej skali ocen, zostanie zastosowana równoważna zasada

Ponadto, do obliczenia ostatecznej liczby punktów rankingowych za przedmiot fizyka z astronomią zostanie zastosowany mnożnik o wartości 1,4.

W ramach kwalifikacji, kandydatom ze „starą maturą”, którzy na podstawie uzyskanego certyfikatu językowego byli zwolnieni ze zdawania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, przyznaje się za ten język obcy liczbę punktów zależną od rodzaju certyfikatu i uzyskanego wyniku (zobacz: Certyfikaty językowe).

W przypadku braku na świadectwie dojrzałości oceny z egzaminu z któregoś z wymaganych przedmiotów, kandydat może przystąpić do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW):

 • pisemnego, równoważnego poziomowi podstawowemu „nowej matury”; do wyboru: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub

 • ustnego; do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

Do UEW zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie złożą w IRK aplikację z zaznaczonym podaniem o egzamin z wybranego przedmiotu/języka (zobacz: Uczelniany egzamin wstępny).

Wszyscy kandydaci

Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy posiadają dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów, przyznaje się dodatkowo 100 punktów rankingowych.

Laureaci / finaliści olimpiad przedmiotowych

Kandydaci, którzy w 2007 lub 2008 roku uzyskali dyplom laureata lub finalisty etapu centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z:

 • biologii,

 • chemii,

 • fizyki,

 • matematyki lub

 • wiedzy ekologicznej oraz

laureaci etapu centralnego (najwyższego) pierwszych trzech miejsc regionalnej mazowieckiej olimpiady wiedzy przyrodniczej są plasowani na szczycie listy rankingowej – przysługuje im uprawnienie do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności.

Laureaci i finaliści etapu centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z:

 • języka obcego nowożytnego,

 • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz

kandydaci, którzy w 2007 roku lub w latach wcześniejszych uzyskali dyplom laureata lub finalisty etapu centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z:

 • biologii,

 • chemii,

 • fizyki lub

 • matematyki

uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym 100 punktów za określony przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym (zobacz: Olimpiady).Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów, zostanie utworzona jedna lista rankingowa dla danego kierunku. Kandydaci będą umieszczeni na tej liście w kolejności według malejącej liczby punktów.

W oparciu o przyznane limity przyjęć i z zachowaniem zasady jednakowego traktowania kandydatów o takiej samej liczbie punktów, komisja rekrutacyjna będzie zapraszać kolejnych kandydatów z listy rankingowej do złożenia dokumentów w wyznaczonych terminach, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Zaproszenie do złożenia dokumentów jest równoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu do przyjęcia, a nie decyzją o przyjęciu na studia.

Osoby, które nie uzyskają minimum punktów kwalifikującego do przyjęcia, znajdą się poniżej „progu odcięcia” na liście rezerwowej. W przypadku zwalniania się miejsc w limicie przyjęć, kolejni kandydaci z listy rezerwowej, z zachowaniem zasady jednakowego traktowania kandydatów o takiej samej liczbie punktów, będą powiadamiani o wyznaczonym terminie złożenia dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia.

Wyniki oraz wszelkie informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego będą przekazywane Kandydatom poprzez IRK.

3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA

Warunkiem przyjęcia na studia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na dany kierunek, jest dostarczenie do komisji rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, zgodnych z danymi
w aplikacji elektronicznej, w wyznaczonym terminie.

Terminy składania dokumentów zostaną podane po ustaleniu przez komisje rekrutacyjne.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej notarialnie poświadczone upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata. Dokumenty przysłane pocztą nie będą przyjmowane.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis

 2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu*

 3. Cztery zdjęcia spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego (zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK w wersji elektronicznej)

* W przypadku, gdy dokumenty składa w imieniu Kandydata osoba upoważniona, kopia dowodu osobistego/paszportu musi być potwierdzono urzędowo na zgodność.

Kandydat, który zaznaczył w aplikacji fakt posiadania dyplomu laureata / finalisty olimpiady przedmiotowej lub dyplomu zawodowego składa wraz z dokumentami stosowny dyplom.

Informacja o miejscu i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie podana poprzez IRK.

Po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia.

Wykrycie przez komisję rekrutacyjną rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK skutkuje skreśleniem kandydata z listy kandydatów.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.


 


II. STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) W TRYBIE NIESTACJONARNYM (dawniej WIECZOROWYM)

O przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunek fizjoterapia (I st.) może ubiegać się osoba, która:

 • w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek fizjoterapia (I st.) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innej uczelni medycznej w kraju, i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia lub

 • ukończyła studia równorzędne na innym kierunku medycznym.

1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie wniosą opłatę rekrutacyjną i złożą – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia (studia wieczorowe I-go stopnia) (zobacz: Instrukcja składania aplikacji).

Harmonogram aplikowania na studia niestacjonarne zostanie określony i ogłoszony po zamknięciu rekrutacji na kierunek fizjoterapia w trybie stacjonarnym.

2. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja będzie odbywać się według zasad określonych powyżej dla studiów stacjonarnych z zastrzeżeniem następujących punktów:

 • w ramach naboru na studia niestacjonarne nie przeprowadza się Uczelnianych Egzaminów Wstępnych (kandydaci ze „starą maturą” lub maturą wydaną za granicą podlegający UEW podają w aplikacji wyniki egzaminów uzyskane w rekrutacji na studia stacjonarne);

 • absolwenci studiów równorzędnych na innym kierunku medycznym są plasowani na szczycie listy rankingowej – przysługuje im uprawnienie do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności.

3. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA

Zasady składania oraz wykaz dokumentów na studia niestacjonarne są takie same jak te określone powyżej dla studiów stacjonarnych z zastrzeżeniem następujących punktów:

 • wszyscy kandydaci składają wraz z dokumentami dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne, składają wraz z dokumentami zaświadczenie o negatywnym wyniku kwalifikacji na te studia;

 • absolwenci innego kierunku medycznego składają wraz z dokumentami dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez dziekanat.

UWAGA: Studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) są studiami płatnymi. Kandydaci przyjęci na te studia są zobowiązani podpisać z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym umowę dotyczącą warunków odpłatności i wnieść opłatę za studia zgodnie z zarządzeniem Rektora WUM. Opłaty

Podpisanie ww. umowy i wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie stanowi warunek dopuszczenia kandydata do zajęć na WUM.

Rekrutacja - studia II stopnia

I. STUDIA II-go STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) W TRYBIE STACJONARNYM

Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonych terminach złożą:

 • elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia oraz

 • komplet dokumentów wymaganych na ten kierunek.

Harmonogram aplikowania na studia II stopnia zostanie podany w późniejszym terminie.

1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA

W pierwszej kolejności, kandydaci mają obowiązek:

 • zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) (zobacz: Instrukcja składania aplikacji),

 • wnieść opłatę rekrutacyjną i

 • złożyć – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia (studia stacjonarne II stopnia).

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA

Po złożeniu aplikacji, należy, w wyznaczonym terminie, dostarczyć do komisji rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z danymi w aplikacji.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej notarialnie poświadczone upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata. Dokumenty przysłane pocztą nie będą przyjmowane.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis

 2. Dyplom ukończenia medycznych studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia wraz z suplementem (gdy brak suplementu, konieczne jest zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z przebiegu studiów licencjackich oraz o ocenie z egzaminu licencjackiego)

 3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu*

 4. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej**

 5. Cztery zdjęcia spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego (zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK w wersji elektronicznej)

* W przypadku, gdy dokumenty składa w imieniu kandydata osoba upoważniona, kopia dowodu osobistego/paszportu musi być potwierdzono urzędowo na zgodność.

** W przypadku, gdy kandydat wniósł opłatę, ale nie zdążył przypisać jej do aplikacji.

Informacja o miejscu i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie podana poprzez IRK.

Wykrycie przez komisję rekrutacyjną rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK skutkuje skreśleniem kandydata z listy kandydatów.

Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów nie będą brani pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

 • średnią ocenę z egzaminu licencjackiego (10%)

 • średnią ocenę z przebiegu studiów (10%)

 • wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) (80%)

Egzamin wstępny, organizowany na uczelni, zostanie przeprowadzony po zamknięciu okresu składania dokumentów przez kandydatów. Terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu.
Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów, zostanie utworzona jedna lista rankingowa dla danego kierunku. Kandydaci będą umieszczeni na tej liście w kolejności według malejącej liczby punktów.

W oparciu o przyznane limity przyjęć i z zachowaniem zasady jednakowego traktowania kandydatów o takiej samej liczbie punktów, komisja rekrutacyjna podejmie decyzje w sprawie przyjęcia na studia kolejnych kandydatów z listy rankingowej, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Osoby, które nie uzyskały minimum punktów kwalifikującego do przyjęcia i znajdują się poniżej progu odcięcia nie zostaną przyjęte na studia, chyba, że zwolnią się miejsca w limicie przyjęć.

Wyniki oraz wszelkie informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego będą przekazywane Kandydatom poprzez IRK.


II. STUDIA II-go STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) W TRYBIE NIESTACJONARNYM (dawniej WIECZOROWYM)

O przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunek fizjoterapia (II st.) może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek fizjoterapia II st. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ  i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia.

1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie wniosą opłatę rekrutacyjną i złożą – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia (II st.) w trybie wieczorowym (zobacz: Instrukcja składania aplikacji).

Harmonogram aplikowania na studia niestacjonarne zostanie określony i ogłoszony po zamknięciu rekrutacji na kierunek fizjoterapia (II st.) w trybie stacjonarnym.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Zasady składania oraz wykaz dokumentów na studia niestacjonarne są takie same jak te określone powyżej dla studiów stacjonarnych.

3. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja będzie odbywać się według zasad określonych powyżej dla studiów stacjonarnych z następującym zastrzeżeniem:

 • w ramach naboru na studia niestacjonarne nie przeprowadza się egzaminów wstępnych (kandydaci podają w aplikacji wyniki egzaminów uzyskane w rekrutacji na studia stacjonarne).

UWAGA: Studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) są studiami płatnymi. Kandydaci przyjęci na te studia są zobowiązani podpisać z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym umowę dotyczącą warunków odpłatności i wnieść opłatę za studia zgodnie z zarządzeniem Rektora WUM (zobacz: Opłaty).

Podpisanie ww. umowy i wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie stanowi warunek dopuszczenia kandydata do zajęć na WUM.


STUDIA II-go STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) W TRYBIE NIESTACJONARNYM (dawniej ZAOCZNYM)

Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia oraz zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty (rehabilitanta).

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonych terminach złożą:

 • elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia oraz

 • komplet dokumentów wymaganych na ten kierunek.

Harmonogram aplikowania na studia II stopnia zostanie podany w późniejszym terminie.

1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA

W pierwszej kolejności, kandydaci mają obowiązek:

 • zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

 • wnieść opłatę rekrutacyjną i

 • złożyć – za pośrednictwem IRK – elektroniczną aplikację na kierunek fizjoterapia (studia zaoczne II stopnia) (zobacz: Instrukcja składania aplikacji).

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATA

Po złożeniu aplikacji, należy, w wyznaczonym terminie, dostarczyć do komisji rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z danymi w aplikacji.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej notarialnie poświadczone upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata. Dokumenty przysłane pocztą nie będą przyjmowane.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis

 2. Dyplom ukończenia medycznych studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia wraz z suplementem (gdy brak suplementu, konieczne jest zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z przebiegu studiów licencjackich oraz o ocenie z egzaminu licencjackiego)

 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze fizjoterapeuty (rehabilitanta)

 4. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu*

 5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej**

 6. Cztery zdjęcia spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego (zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK w wersji elektronicznej)

* W przypadku, gdy dokumenty składa w imieniu kandydata osoba upoważniona, kopia dowodu osobistego/paszportu musi być potwierdzono urzędowo na zgodność.

** W przypadku, gdy kandydat wniósł opłatę, ale nie zdążył przypisać jej do aplikacji.

Informacja o miejscu i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie podana poprzez IRK.

Wykrycie przez komisję rekrutacyjną rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK skutkuje skreśleniem kandydata z listy kandydatów.

Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów nie będą brani pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

 • średnią ocenę z egzaminu licencjackiego (10%)

 • średnią ocenę z przebiegu studiów (10%)

 • wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) (80%)

Egzamin wstępny, organizowany na uczelni, zostanie przeprowadzony po zamknięciu okresu składania dokumentów przez kandydatów. Terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu.Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów, zostanie utworzona jedna lista rankingowa dla danego kierunku. Kandydaci będą umieszczeni na tej liście w kolejności według malejącej liczby punktów.

W oparciu o przyznane limity przyjęć i z zachowaniem zasady jednakowego traktowania kandydatów o takiej samej liczbie punktów, komisja rekrutacyjna podejmie decyzje w sprawie przyjęcia na studia kolejnych kandydatów z listy rankingowej, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Osoby, które nie uzyskały minimum punktów kwalifikującego do przyjęcia i znajdują się poniżej progu odcięcia nie zostaną przyjęte na studia, chyba, że zwolnią się miejsca w limicie przyjęć.

Wyniki oraz wszelkie informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego będą przekazywane Kandydatom poprzez IRK.

UWAGA: Studia niestacjinarne (dawniej zaoczne) są studiami płatnymi. Kandydaci przyjęci na te studia są zobowiązani podpisać z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym umowę dotyczącą warunków odpłatności i wnieść opłatę za studia zgodnie z zarządzeniem Rektora WUM (zobacz: Opłaty).

Podpisanie ww. umowy i wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie stanowi warunek dopuszczenia kandydata do zajęć na WUM.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test