1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » wszechnica polska - szkoła wyższa towarzystwa wiedzy powszechnej w warszawie
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Pedagogika

Wydział Nauk Społecznych i Filologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1900.00 pln 1900.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Specjalności

Profilaktyka i terapia uzależnień
studia I stopnia/licencjackie/

stacjonarne (3 lata; 6 semestrów); niestacjonarne ( 3 lata; 6 semestrów)

Problematyka uzależnienia podejmowana jest coraz częściej i śmielej na różnorodnych forach publicznych. Dyskusja na temat przyczyn i uwarunkowań uzależnienia pociąga za sobą w sposób naturalny konieczność poszukiwania rozwiązań w zakresie działań profilaktycznych oraz terapii. Wymaga to licznego grona specjalistów przygotowanych do niesienia profesjonalnej pomocy przy pokonywaniu uzależnień od substancji chemicznych i kompulsywnych zachowań.    

Wybrane przedmioty:
 • Społeczno-psychologiczne teorie uzależnień
 • Biomedyczne problemy uzależnień
 • Metodyka terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej
 • Zaburzenia i choroby psychiczne – klasyfikacje, diagnozowanie i terapie
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Diagnozowanie uzależnień i programowanie terapii
 • Metodyka terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej
 • Programy profilaktyki – metodyka wprowadzania, efektywność
 • Metody badań i kontroli efektywności i profilaktyki terapii uzależnień
 • Prawne aspekty w profilaktyce terapii uzależnień
 • Profilaktyka społeczna i zadania administracji wobec problemów uzależnień
 Główne umiejętności zawodowe:
 • Rozpoznawanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby uzależnionej
 • Rozpoznawanie źródeł trudności i problemów oraz podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych
 • Udział w zespołach formułujących diagnozy problemowe stanowiące podstawę do zaplanowania oddziaływań terapeutycznych
 • Planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec osoby uzależnionej lub członka jej rodziny
 • Udzielanie pomocy pedagogicznej poprzez formy doradztwa, interwencji, prowadzenia terapii
 • Organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek, w których można spotkać osoby uzależnione
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, opieką społeczną, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami
 • Inicjowanie różnych form pomocy specjalistycznej, na przykład lekarskiej, psychologicznej, korekcyjnej, wychowawczej itp.
 • Organizowanie grup wsparcia
 • Prowadzenia grup wsparcia
 • Prowadzenia poradnictwa rodzinnego, wspieranie wychowawcze rodziców
 Przykładowe obszary zatrudnienia:

Absolwent studiów zyskuje gruntowne przygotowanie umożliwiające mu podjęcie efektywnej pracy na rzecz osób uzależnionych, poprzez terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach i poradniach uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny, środków odurzających i innych szkodliwych substancji i czynników. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na prowadzenie poradnictwa dotyczącego objawów i przebiegu uzależnienia oraz możliwości podjęcia terapii.
 

Wszyscy absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w dowolnie wybranej uczelni lub w uczelniach, z którymi Wszechnica Polska ma zawarte umowy:

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

 
Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

stacjonarne (3 lata; 6 semestrów), niestacjonarne (3 lata; 6 semestrów)

Nasilenie występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży, postępujące schorzenia układu ruchu, dolegliwości bólowe kręgosłupa wymagać będą w najbliższym latach wzrostu zatrudnienia osób pracujących w sferze usług rehabilitacyjnych.

 Wybrane przedmioty:

 

 • socjologia zdrowia
 • diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego
 • anatomia funkcjonalna z biomechaniką
 • fizjologia człowieka
 • metodyka postępowania korekcyjnego
 • techniki usprawnienia korekcyjnego – masaż
 • rytmikoterapia
 • muzykoterapia
 • relaksacja i wizualizacja

Główne umiejętności zawodowe:

Absolwenci specjalności są uprawnieni do samodzielnej realizacji zająć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w przedszkolach i szkołach. Posiadają ponadto kwalifikacje z zakresu metod intensyfikacji wypoczynku, odnowy biologicznej oraz technik masażu klasycznego i leczniczego.

Po ukończeniu studiów są w stanie podjąć działania w zakresie małej przedsiębiorczości prowadząc działalność świadczącą usługi związane utrzymaniem zdrowia i aktywnym wypoczynkiem, usługi w zakresie indywidualnej pracy z dziećmi wymagającymi usprawnienia dysfunkcji zdrowotnych.

Studia przygotowują ponadto do pracy nauczyciela zawodu w zakresie usług korekcyjnych i rehabilitacyjnych.

Absolwenci specjalności Terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjnej uzyskują kwalifikacje do pracy m.in. jako:

 • specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej
 • specjalista z zakresu masażu leczniczego
 • specjalista z zakresu muzykoterapii i rytmikoterapii


Wszyscy absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w dowolnie wybranej uczelni lub w uczelniach, z którymi Wszechnica Polska ma zawarte umowy:

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

 
Edukacja dla rynku pracy (Pedagogika pracy-zarządzanie kadrami)

pedagogika pracy - zarządzanie kadrami

studia I stopnia /licencjackie/
stacjonarne (3 lata; 6 semestrów) i niestacjonarne (3 lata; 6 semestrów)

Analizy rynku pracy i prognozy na najbliższe lata pokazują, że wśród zawodów przyszłości znajduje się m.in. doradca zawodowy. Nowoczesne przedsiębiorstwa o wymiarze europejskim potrzebują i będą potrzebować wysoko wyspecjalizowanych grup pracowników – jedną z tych grup stanowią doradcy zawodowi i doradcy planowania karier funkcjonujący na poziomie międzynarodowym. Jest to zawód jak najbardziej przyszłościowy, ale wymagający ustawicznego pogłębiania wiedzy, znajomości nowych technik komunikacji i otwartości na zmieniający się świat.
Doradca zawodowy dziś to eurodoradca jutro.

wybrane przedmioty:

 • poradnictwo i doradztwo zawodowe
 • metodologia pedagogiki pracy
 • dydaktyka kształcenia zawodowego
 • psychologia pracy
 • socjologia pracy
 • marketing społeczny
 • zawodoznawstwo
 • autoprezentacje
 • podstawy demografii
 • diagnostyka rynku pracy

W czasie praktyk studenci poznają m.in. zasady i tryb gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach, warunkach kształcenia w nich oraz ich sytuacji na rynku pracy.

Po ukończeniu specjalności Edukacja dla rynku pracy absolwenci będą potrafili m.in.:

 • zarządzać zespołami ludzkimi
 • rekrutować pracowników
 • motywować pracowników
 • organizować pracę zespołu, oceniać jego funkcjonowanie i wdrażać zmiany
 • doradzać w zakresie polityki personalnej

Absolwenci specjalności Edukacja dla rynku pracy uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego
 • doradcy ds. zatrudnienia i gospodarowania zasobami ludzkimi
 • pedagoga pracy w szkołach, urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • specjalisty ds. rozwoju zawodowego
 • mogą też podjąć studia II stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe


Wszyscy absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w dowolnie wybranej uczelni lub w uczelniach, z którymi Wszechnica Polska ma zawarte umowy:

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

 

 
Pedagogika opiekuńczo-socjalna

studia I stopnia /licencjackie/
studia stacjonarne (3 lata; 6 semestrów) i niestacjonarne (3 lata; 6 semestrów) 

 

Studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawca przygotowują absolwenta do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, lidera pracy społecznej w środowisku. Osoba taka poprzez działania opiekuńcze może wspomagać proces wychowania dzieci i młodzieży.

Program studiów na specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawca kształci osoby, które potrafią dokonać oceny sytuacji wychowawczej (jednostki, grupy rówieśniczej, placówki) i rozwiązać występujące problemy przy wykorzystaniu środków psychologiczno-pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych (pomoc, opieka, wsparcie, poradnictwo).

Pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może pracować w szkole w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, ogrodu jordanowskiego, domu dziecka, bursy, internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu kultury.

wybrane przedmioty:

 • pedagogika opiekuńcza
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne
 • psychoterapia i socjoterapia
 • animacja społeczno-kulturalna

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskują kwalifikacje do pracy:

 • w świetlicach - szkolnych i środowiskowych
 • ogniskach wychowawczych, ogrodach jordanowskich, domach kultury
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach, internatach, domach dziecka
 • mogą też podjąć studia II stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe

Wszyscy absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w dowolnie wybranej uczelni lub w uczelniach, z którymi Wszechnica Polska ma zawarte umowy:

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

 

 
Pedagogika resocjalizacyjna

studia I stopnia /licencjackie/

stacjonarne (3 lata; 6 semestrów) i niestacjonarne (3 lata; 6 semestrów)

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do pracy w placówkach: oświatowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie, w zakładach karnych i prewencyjnych oraz z młodzieżą trudną. Absolwenci uzyskują również możliwość pracy w zawodzie kuratora sądowego.

wybrane przedmioty:

 • pedagogika specjalna
 • psychologia niedostosowania społecznego
 • pedagogika resocjalizacji
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • psychopatologia z elementami psychiatrii
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawoznawstwo
 • diagnostyka i terapie pedagogiczne
 • kryminologia
 • logopedia
 • subkultury młodzieżowe

Absolwenci specjalności Pedagogika resocjalizacyjna uzyskują kwalifikacje do pracy:

 • w ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, zakładach karnych
 • placówkach opieki zastępczej (m.in. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze)
 • ośrodkach i poradniach służących pomocą osobom uzależnionym m.in. od alkoholu, narkotyków i potrzebującym opieki psychologicznej
 • służbach profilaktyczno-społecznych, policji państwowej
 • mogą też podjąć studia II stopnia (magisterskie) lub studia podyplomowe


Wszyscy absolwenci mogą podejmować studia magisterskie w dowolnie wybranej uczelni lub w uczelniach, z którymi Wszechnica Polska ma zawarte umowy:

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test