1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia gdańsk » wyższa szkoła turystyki i hotelarstwa w gdańsku
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki, Handlu i Usług

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 2200.00 pln 1800.00 pln 1900.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 1800.00 pln 1900.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Studia licencjackie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa jest uczelnią zawodową i prowadzi studia I i II stopnia w ramach kierunku turystyka i rekreacja.

Nazwa "Studia I stopnia" została wprowadzona ustawą  "Prawo o szkolnictwie wyższym" i obejmuje studia, jakie dotychczas nazwano studiami licencjackimi. Studia I stopnia prowadzone są w ramach kierunku turystyka i rekreacja zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi dla tego kierunku określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia. Stworzone w oparciu o najnowsze wzorce edukacyjne systemy kształcenia pozwalają wykształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, ludzi potrafiących szybko i trafnie podejmować decyzje, umiejętnie kierować zespołami ludzkimi, świadomych swoich zalet, a co się z tym wiąże potrafiących sprostać wymogom konkurencji na rynku pracy.


FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nazwy "studia stacjonarne" i "studia niestacjonarne" zostały wprowadzona ustawą  "Prawo o szkolnictwie wyższym" i dotyczą formy studiowania. "Studia stacjonarne" to studia zwykle dotychczas nazywane studiami dziennymi, a "studia niestacjonarne" to studia obejmujące dotychczasowe studia odbywające się w trybie wieczorowym, i zaocznym.

Studia I stopnia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia I stopnia niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Studiowanie przebiega w trybie zaocznym, lub wieczorowym zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Zajęcia w trybie zaocznym odbywają w trakcie zjazdów w weekendy, co dwa tygodnie. Zajęcia w trybie wieczorowym odbywają przez 4 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 16.30 do 20.00.

Od II-go roku studiowania (III go semestru) studia I stopnia są prowadzone w ramach specjalności. Uczelnia oferuje studiowanie w ramach siedmiu specjalnościach.

 

SPECJALNOŚCI

 

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią

Absolwenci tej specjalności będą poszukiwanymi fachowcami w hotelarstwie i gastronomii. Sukces zawodowy zapewni im zdobyta wiedza z zakresu zarządzania problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w tym sektorze usług turystycznych. Absolwentów ponadto cechować będzie dobra znajomość co najmniej jednego języka z obszaru Unii Europejskiej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do rozwiązywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego w realiach gospodarki rynkowej. Zdobędą wiedzę o przedsiębiorstwie, jego związkach z otoczeniem i mechanizmach jego funkcjonowania oraz rozwoju. Będą umieli diagnozować i projektować obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa, ich architekturę wewnętrzną, sposoby analiz efektywności ich działań. Absolwenci tej specjalnośc i będą też przygotowani do budowania strategii i analiz strategicznych przedsiębiorstwa.

Marketing usług

WSTiH gwarantuje absolwentom tej specjalności dobrą znajomość funkcji i warunków rozwoju oraz funkcjonowania przedsiębiorstw handlu detalicznego i usług bytowych. Znajomość co najmniej jednego języka obcego jest dodatkowym atutem absolwentów tej specjalności.

Informatyka w turystyce

Podstawowym celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy do podjęcia pracy w zawodzie informatyka w organizacjach prowadzących działalność o charakterze turystycznym. Dobre przygotowanie absolwentów ma umożliwić im pracę w zawodzie informatyka, zarówno jako programista, jak i administrator sieci komputerowych. Przedmioty proponowane w programie studiów pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania systemów informacyjnych, kierowania realizacją projektów programistycznych oraz pełnienie funkcji menedżera zajmującego się zarządzaniem pracą w firmie.

Rynek turystyczny Unii Europejskiej

Studiujący tę specjalność poznają w czasie akademickiej edukacji  podstawy funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, strukturę społeczno-gospodarczą UE, problemy rozwoju turystyki, styl życia i formy spędzania wolnego czasu mieszkańców UE.

Turystyka międzynarodowa

Studia na specjalności turystyka międzynarodowa przygotowują jej absolwentów do pracy w sferze obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Studenci tej specjalności poznają zjawiska międzynarodowego rynku turystycznego tj.: popyt i podaż, uwarunkowania rozwoju tego rynku, rozmiary i strukturę przestrzenną turystyki międzynarodowej. Zapoznają się również z efektami finansowymi rozwoju turystyki międzynarodowej oraz międzynarodowymi organizacjami turystycznymi.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, w biurach podróży i jednostkach turoperatorskich, w ogniwach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz organizacjach turystycznych (POT, ROT, itp.). Absolwenci "turystyki międzynarodowej" mogą też prowadzić własne firmy specjalizujące się w obsłudze zagranicznej turystyki wyjazdowej i przyjazdowej do Polski.

Turystyka biznesowa

Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę z zakresu współczesnej turystyki biznesowej rozumianej jako układ: 
- podróży służbowych związanych z działalnością gospodarczą, handlową, polityczną;
- spotkań w formie misji rządowych, kongresów, konferencji, seminariów szkoleniowych;
- podróży motywacyjnych pracowników finansowanych przez pracodawców w formie nagrody za dobre wyniki w pracy zawodowej;
- podróży finansowanych przez firmy, organizowanych dla aktualnych i potencjalnych klientów, VIP-ów, dziennikarzy w czasie prestiżowych wydarzeń np. sportowych, kulturalnych i gospodarczych.

Studiujący tę specjalność zapoznają się z aktualnymi problemami organizacyjnymi, finansowymi, gospodarczymi i rynkowymi związanymi z rozwojem tego dynamicznego rodzaju turystyki. Przykładowo warto wymienić takie problemy jak: zasady organizacji kongresów, konferencji, targów, wystaw i podróży motywacyjnych, siła nabywcza w turystyce biznesowej, transport i hotelarstwo w turystyce biznesowej, bariery rozwoju turystyki biznesowej, finansowe podstawy rozwoju turystyki biznesowej, rynek spotkań międzynarodowych, nowe trendy w turystyce biznesowej. Razem z ogólną i kierunkową wiedzą uzyskaną w czasie studiów absolwenci tej specjalności przygotowani będą do pracy w sektorze turystycznym oraz innych sektorach współdziałających z nim w procesie organizacji, tworzenia i konsumpcji produktu turystycznego turystyki biznesowej.

Agrobiznes - Agroturystyka

Studenci tej specjalności zapoznają się z zasadami funkcjonowania agrobiznesu i turystyki na obszarach wiejskich, zasadami tworzenia regionalnego produktu turystycznego, dynamicznie rozwijającą się agroturystyką w Polsce i Europie, geografią polskiej wsi oraz organizacją wypoczynku w przestrzeni m.in. hippiką, golfem, turystyką kwalifikowaną, łowiectwem, wędkarstwem, paintballem będącymi podstawą agrorekreacji. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu, budżetu i finansów oraz pozyskiwania środków unijnych w opraciu o zasady prawne da absolwentom podstawy i przygotowanie do pracy w administracji w obsłudze ruchu turystycznego oraz w obiektach turystycznych i rekreacyjnych. Absolwenci przygotowani będą też do tworzenia własnej bazy turystycznej i agroturystycznej, różnych form agrobiznesu usług i przedsiębiorczości. oraz obsługi obiektów i urządzeń paraturystycznych.

Turystyka uzdrowiskowa, wellness i spa

Absolwenci tej specjalności będą posiadać ogólną wiedzę z zakresu: promocji zdrowia i odnowy biologicznej, zarządzania centrami leczniczo-rehabilitacyjnymi i centrami odnowy biologicznej, standardów obsługi klienta oraz żywienia. W ramach specjalności zostaną poruszone tematy dotyczące turystyki w uzdrowiskach i parkach narodowych, technik organizacji nowych rodzajów usług ukierunkowanych na poprawę zdrowia i odnowę biologiczną z wykorzystaniem walorów przyrodniczych.
Będą oni przygotowani do pracy w sektorze usług uzdrowiskowych, w tym m.in. do kierowania ośrodkami leczniczo-rehabilitacyjnymi, spa oraz centrami odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej.

Gastronomia i dietetyka

Absolwenci tej specjalności powinni posiadać wiedzę z zakresu różnych aspektów żywienia współczesnego człowieka. Żywienie odgrywa bowiem wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka. Satysfakcję zawodową zapewni absolwentom przekazana im wiedza z zakresu problematyki ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej i marketingu gastronomii i racjonalnego żywienia. Poznają też organizację żywienia, obrót żywnością i jej przechowalnictwo oraz jakość. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w sektorze usług gastronomicznych, hotelarstwie, domach opieki, przedszkolach itp. Mogą też prowadzić biznes samodzielnie. Wybrane przedmioty specjalnościowe: zarządzanie gastronomią, marketing w gastronomii, podstawy i organizacja żywienia człowieka, jakość żywności, edukacja żywieniowa, anatomia i fizjologia układu pokarmowego.


Przedmioty tworzące plan studiów licencjackich


ABSOLWENCI

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podejmowania działalności w sektorze turystyki i rekreacji. W szczególności posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent WSTiH w Gdańsku jest przygotowany do prowadzenia również własnej działalności gospodarczej i do pracy np. w: biurach podróży, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Wymienione wyżej kwalifikacje absolwenta WSTiH w Gdańsku są rezultatem przekazanej mu w czasie studiów wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i szczegółowej ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych zdobytych w czasie praktyki studenckiej. Sylwetka absolwenta WSTiH jest również kształtowana dzięki konsultacji koncepcji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz obecności wybitnych przedstawicieli praktyki gospodarczej w realizacji programu studiów. Absolwent ten jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia magisterskie uzupełniające

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z decyzją MEN nr DSW-1-0145-424/TBM/2001 WSTiH posiada uprawnienia do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na wydziale: Turystyki, Handlu i Usług na kierunku turystyka i rekreacja


CEL

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie przyszłych absolwentów do organizowania i zarządzania jednostkami gospodarczymi specjalizującymi się w produkcji i świadczeniu podstawowych usług turystycznych oraz programowaniu i prognozowaniu rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego.


FORMA STUDIÓW

dzienne: 2 lata (zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu, tj.od poniedziałku do piątku)
zaoczne: 2 lata (zjazdy odbywają się w weekendy (co dwa tygodnie)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy.

Przedmioty tworzące plan studiów MSU


LEKTORATY NA MSU

Studenci studiów II stopnia (dziennych i zaocznych) uczestniczą w lektoratach z jednego języka obcego (16 godz. w semestrze przez cały tok studiów). Do wyboru j. angielski lub j. niemiecki. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym.


STYPENDIA NAUKOWE

Absolwenci WSTiH kontynuujący naukę na studiach II stopnia mają możliwość otrzymania stypendium naukowego już od I semestru.


ABSOLWENCI

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę ogólną o kraju i świecie, realiach życia społecznego i ekonomicznego oraz znajomość założeń i mechanizmów rynkowych gospodarki turystycznej, wiedzę humanistyczną, pozwalającą poznać potrzeby ludzkie i zrozumieć związki i procesy społeczne obecne w turystyce i rekreacji. Posiada wiedzę przyrodniczą, dającą podstawy zrozumienia systemu: człowiek – środowisko, aktywność ruchową oraz wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną – umożliwiającą ocenę i świadome wykonywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej. Absolwent studiów magisterskich WSTiH posiada ponadto umiejętności: prowadzenia działalności menadżerskiej w sektorze turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji założonych wg oczekiwań rynku przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji, samodzielnego opracowania oraz realizacji imprez turystycznych oraz posługiwania się językami obcymi potwierdzonego certyfikatami.

Rekrutacja - studia I stopnia

REKRUTACJA

Studia stacjonarne (dzienne):

Zajęcia na studiach stacjonarnych I stopnia (dziennych licencjackich) odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Studia niestacjonarne (zaoczne):


Zajęcia na studiach niestacjonarnych I stopnia (zaocznych licencjackich) odbywają się w soboty i niedziele, w cyklu dwutygodniowym.


Studia niestacjonarne (wieczorowe):

Zajęcia na studiach niestacjonarnych I stopnia (wieczorowych licencjackich) odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.30 do 20.00.


KRYTERIA PRZYJĘĆ

I. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Wymagane dokumenty:

1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), (osoby, które nie otrzymały jeszcze świadectwa dojrzałości proszone są o dostarczenie zaświadczenia o przystąpieniu do matury),
2. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki,
3. ksero dowodu osobistego,
4. ankieta personalna kandydata - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
5. trzy podpisane zdjęcia,
6. umowa o studiowaniu (dwa egzemplarze) w naszej Uczelni - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
7. dokument potwierdzający zapłacenie "wpisowego".

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przesłać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13


DLA OBCOKRAJOWCÓW

I. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Wymagane dokumenty:

1. polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), lub zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo uzyskane za granicą, DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH WIZY I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W WSTiH,
- (podanie o zwrot dokumentów); (podanie o zwrot opłaty za I semestr studiów)
2. ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium  Rzeczypospolitej Polski,
3. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki,
4. ksero dokumentu poświadczającego ubezpieczenie na terenie RP,
5. dokument poświadczający znajomość języka polskiego,
6. ksero paszportu,
7. ankieta personalna kandydata - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
8. umowa o studiowaniu w naszej Uczelni (dwa egzemplarze) - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
9. trzy podpisane fotografie 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
10. dokument potwierdzający zapłacenie "wpisowego".

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przesłać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13


INFORMACJE

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni; tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji: poniedziałek - piątek 10.00 - 14.00

PŁATNOŚCI

Wysokość wpisowego w roku akademickim 2008/2009 w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku: 250 zł

ZNIŻKA W OPŁACIE WPISOWEGO: Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystyczno - hotelarsko - gastronomicznym oraz członkowie rodzin studentów lub absolwentów WSTiH (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci) otrzymują 60 % zniżkę we wpisowym na studiach I stopnia. Łączna kwota ulg nie może przekroczyć 100% wpisowego.

W ramach wpisowego mieści się ubezpieczenie NW.

Czesne na studia:
- studia stacjonarne (dzienne) - 2200 zł. (czesne za semestr)
- studia niestacjonarne (zaoczne) - 1900 zł. (czesne za semestr)
- studia niestacjonarne (zaoczne w systemie wieczorowym) - 1800 zł. (czesne za semestr)

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego na raty.

Kryteria przyznawania w roku ak. 2008-2009 STYPENDIUM 1500 zł za bardzo dobrą znajomość języka obcego. Stypendium przysługuje studentom I roku studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego z języka obcego:
- Studentom, którzy zdali maturę międzynarodową
- Studentom, którzy zdali maturę w klasie dwujęzycznej
- Studentom, którzy zdali „nową  maturę” (poziom rozszerzony) i uzyskali min. 65 %. z egzaminu pisemnego

Inne przypadki bardzo dobrej udokumentowanej znajomości języka obcego będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek studenta. Stypendia przyznane będą przez Komisję po rozpoczęciu roku akademickiego. Stypendium zaliczane będzie na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.


RABATY

Uczelnia oferuje następujące rabaty:

- w przypadku jednorazowej płatności czesnego za dwa semestry z góry Uczelnia udziela rabatu w wysokości 5%. (nie dotyczy studiów eksternistycznych)
- w przypadku jednorazowej płatności czesnego za semestr z góry Uczelnia udziela rabatu w wysokości 2,5%. (nie dotyczy studiów eksternistycznych)
- w przypadku osób, które do dnia rozpoczęcia nauki ukończyły 40 lat, Uczelnia udziela 10 % zniżki w opłacie czesnego za I rok nauki w roku akademickim 2008/2009.
- członkowie rodzin studentów lub absolwentów WSTiH (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci) otrzymują 60% zniżkę we wpisowym na studiach I stopnia.


NR KONTA

Opłaty można wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku ul. ks. L. Miszewskiego 12/14  
[ 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835 ]

Rekrutacja - studia II stopnia

KRYTERIA PRZYJĘĆ

- dla absolwentów WSTiH decyduje kolejność zgłoszeń,
- dla pozostałych absolwentów postępowanie kwalifikacyjne
,

Przedłożenie kompletu dokumentów:

1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki,
4. ksero dowodu osobistego,
5. ankieta personalna kandydata - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
6. trzy fotografie 37x52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
7. umowa o studiowaniu (dwa egzemplarze) w naszej Uczelni - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
8. dokument potwierdzający zapłacenie "wpisowego",

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przesłać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13.


DLA OBCOKRAJOWCÓW

- dla absolwentów WSTiH decyduje kolejność zgłoszeń,
- dla pozostałych absolwentów wynik postąpowania kwalifikacyjnego,

Przedłożenie kompletu dokumentów:

1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
2. odpis dyplomu ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony  apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjącia studiów drugiego stopnia,
3. ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium  Rzeczypospolitej Polski,
4. aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki,
5. ksero dokumentu poświadczającego ubezpieczenie na terenie RP,
6. dokument poświadczajacy znajomość języka polskiego,
7. ksero paszportu,
8. ankieta personalna kandydata - można wypełnić "od ręki" w dziale rekrutacji Uczelni,
9. umowa o studiowaniu w naszej Uczelni - można wypełnic "od reki" w dziale rekrutacji Uczelni,
10. trzy podpisane fotografie 37x52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
11. dokument potwierdzający zapłacenie "wpisowego",

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przeslać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13.


INFORMACJE

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni; tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji: poniedziałek - piątek 10.00 - 14.00


PŁATNOŚCI

Wysokość wpisowego w roku akademickim 2008/2009 w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku:

0 zł
- dla absolwentów studiów I stopnia WSTiH
50 zł - dla absolwentów studiów I stopnia innych uczelni

Czesne za studia:
- studia stacjonarne (dzienne) - 1800 zł (czesne za semestr)
- studia niestacjonarne (zaoczne) - 1900 zł (czesne za semestr)

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego na raty.


RABATY

Uczelnia oferuje następujące rabaty:
- w przypadku jednorazowej płatności czesnego za dwa semestry z góry Uczelnia udziela rabatu w wysokości 5%.
- w przypadku jednorazowej płatności czesnego za semestr z góry Uczelnia udziela rabatu w wysokości 2,5%.
- w przypadku osób, które do dnia rozpoczęcia nauki ukończyły 40 lat, Uczelnia udziela 10 % zniżki w opłacie czesnego za I rok nauki w roku akademickim 2008/2009.


LEKTORATY NA STUDIACH II STOPNIA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w lektoratach z jednego języka obcego (20 godz. w semestrze przez trzy semestry). Do wyboru mają: j. angielski lub j. niemiecki. Lektoraty prowadzone sš na poziomie zaawansowanym.


NR KONTA

Opłaty można wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział w Gdańsku ul. ks. L. Miszewskiego 12/14
[ 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835 ]

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test