1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380603

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Regulamin studiów

                                                                           14.02.2007 r.
                                   Regulamin
     Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
  Matematyczno-Przyrodniczych UMCS w Lublinie
                                   (MISMaP)
                        Rozdział I. Postanowienia ogólne
                                           §1
                                   (status i zadania)
1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu
   Marii Curie–Skłodowskiej(MISMaP), są organizowane przez wydziały: Biologii i Nauk
   o Ziemi, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki zwane dalej partycypującymi
   wydziałami.
2. Studia MISMaP działają w ramach kierunków studiów prowadzonych przez partycy-
   pujące wydziały. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   są studiami dwustopniowymi.
3. Celem studiów jest umożliwienie kształcenia według indywidualnych programów stu-
   diów na wszystkich wydziałach współtworzących MISMaP.
4. Studia MISMaP są adresowane do młodzieży mającej ambicje i predyspozycje do uzy-
   skania wykształcenia kształtowanego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.
5. Studentem studiów MISMaP może zostać:
    a) absolwent szkoły posiadający prawo wstępu na wyższą uczelnię, który uzyskał w
        postępowaniu kwalifikacyjnym ocenę dobrą lub wyższą;
    b) student, który zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia jednego z wydziałów party-
        cypujących lub innej uczelni, za zgodą Dziekana wydziału prowadzącego wybrany
        przez studenta kierunek podstawowy oraz Przewodniczącego Rady MISMaP;
     c) absolwent studiów I stopnia jednego z wydziałów partycypujących lub innej uczelni,
        za zgodą Dziekana wydziału prowadzącego wybrany przez studenta kierunek pod-
        stawowy oraz Przewodniczącego Rady MISMaP.
                                           §2
                                (dyplomy absolwentów)
1. Absolwenci studiów MISMaP otrzymują tytuły zawodowe licencjata lub magistra w
   zakresie jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych przez partycypujące wy-
   działy.
2. Student MISMaP po złożeniu egzaminu odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego
   otrzymuje na właściwym wydziale dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym
   odpowiednio licencjata lub magistra, z informacją o odbyciu Międzywydziałowych
   Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
3. Wraz z dyplomem, o którym mowa w ust.2 absolwent otrzymuje międzynarodowy
   ”Suplement do dyplomu” według modelu opracowanego przez Komisję Europejską,
                                            1
   Radę Europy oraz UNESCO/CEPES i wzoru zaaprobowanego przez Ministerstwo
   Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
                   Rozdział II. Organizacja studiów MISMaP
                                            §3
                                     (Rada MISMaP)
1. Organem kolegialnym studiów MISMaP jest Rada MISMaP powoływana przez Rek-
   tora UMCS na wniosek Dziekanów partycypujących wydziałów.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się w rok po rozpoczęciu kadencji organów
   UMCS.
3. W skład Rady MISMaP wchodzą:
     a) przewodniczący Rady MISMaP;
    b) po trzech przedstawicieli wybranych przez Rady Wydziałów partycypujących wy-
        działów;
     c) prodziekani do spraw studenckich partycypujących wydziałów (po jednym z każ-
        dego wydziału).
4. Członkowie Rady MISMaP wymienieni w ust.3 pkt. c) wchodzą w skład Rady przez
   okres pełnienia funkcji, z racji której zasiadają w Radzie.
5. Posiedzenia Rady MISMaP zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy nie rza-
   dziej niż co 6 miesięcy lub w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku o zwołanie Rady
   przez co najmniej połowę jej członków.
                                            §4
                              (zarządzanie i administracja)
1. Studiami MISMaP kieruje przewodniczący Rady MISMaP.
2. Obsługę spraw studenckich wykonują dziekanaty partycypujących wydziałów.
3. Dziekanatem właściwym studenta MISMaP jest dziekanat wydziału zgodnego z pod-
   stawowym kierunkiem studiów studenta.
4. Przewodniczący Rady MISMAP:
     a) kieruje pracami Rady;
    b) sprawuje ogólną opiekę nad studentami MISMaP;
     c) uzgadnia z władzami wydziałów sposób realizacji planów i programów studiów
        studentów MISMaP;
    d) sprawuje nadzór nad organizacją rekrutacji na Międzywydziałowe Indywidualne
        Studia Matematyczno-Przyrodnicze;
     e) przedstawia Radzie MISMaP, nie później niż do 30 września, coroczne sprawoz-
        danie z działalności MISMaPu w poprzednim roku akademickim;
                                             2
                                            §5
                          (Rada MISMaP - zakres działania)
1. Rada MISMaP:
     a) ustala ogólne kierunki działania MISMaP;
    b) na podstawie corocznego sprawozdania przewodniczącego Rady MISMaP ocenia
        działalność studiów MISMaP i przekazuje wnioski do rad partycypujących wy-
        działów;
     c) proponuje zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia MISMaP;
    d) proponuje zasady odbywania studiów MISMaP;
     e) ustala zasady tworzenia i realizacji indywidualnych planów i programów studiów;
     f) zatwierdza indywidualne plany i programy studiów studentów.
2. Rada MISMaP podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej po-
   łowy członków, co najmniej 2/3 liczby partycypujących wydziałów.
                            Rozdział III. Tok studiów
                                            §6
                                (kierunek podstawowy)
1. Po zakwalifikowaniu na studia MISMaP student deklaruje kierunek podstawowy spo-
   śród kierunków, o których mowa w §. 1 ust. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Z przedmiotów
   należących do programu studiów na kierunku podstawowym student powinien zdobyć
   w roku akademickim co najmniej połowę punktów zaliczeniowych ECTS.
2. Rada wydziału prowadzącego dany kierunek może określić maksymalną liczbę studen-
   tów MISMaP, którzy mogą wybrać ten kierunek jako podstawowy.
3. Na studiach pierwszego stopnia na 6 miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego roku stu-
   diów student może wystąpić o zmianę kierunku podstawowego. Ust. 2 stosuje się
   odpowiednio.
4. Student jest zobowiązany złożyć plan studiów na następny rok do dnia 30 czerwca
   poprzedzającego nowy rok akademicki.
5. W przypadku, gdy liczba chętnych na dany kierunek podstawowy przekracza limit
   o którym mowa w ust. 2 kwalifikacja na I-szy rok następuje na podstawie wyników
   rekrutacji; na wyższe lata na podstawie wyników w nauce.
6. Na latach I i II studiów drugiego stopnia kierunkiem podstawowym jest kierunek
   studiów na którym wykonywana jest praca magisterska.
                                             3
                                           §7
                                   (wybór przedmiotów)
  1. W celu zaliczenia roku studiów student MISMaP musi zgromadzić 60 punktów ECTS.
  2. Studenci MISMaP mają prawo zaliczać przedmioty prowadzone na partycypujących
     wydziałach oraz przedmioty ogłoszone jako ogólnouniwersyteckie. Możliwe jest włącze-
     nie do planu i programu studiów innych przedmiotów, jeśli ich wymiar nie przekracza
     20% liczby punktów ECTS w danym roku akademickim.
  3. Decyzje w sprawach przyjęcia studenta na zajęcia z przedmiotu, uczestnictwa w nich
     oraz ich zaliczenia należą do prowadzącego dany przedmiot. Warunki zaliczania za-
     jęć dotyczące przedmiotów należących do planu studiów kierunku podstawowego dla
     studenta MISMaP są takie same jak dla studentów studiujących na tym wydziale.
                                           §8
                                    (opiekun studenta)
  1. Przewodniczący Rady MISMaP, za zgodą odpowiedniego Dziekana, powołuje opie-
     kuna studenta MISMaP, reprezentującego dziedzinę mieszczącą się w wybranym przez
     studenta kierunku podstawowym.
  2. Opiekunem studenta MISMaP na studiach drugiego stopnia jest nauczyciel akademicki
     pod kierunkiem którego student wykonuje pracę magisterską.
  3. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna. Ust. 1 stosuje się od-
     powiednio.
  4. Opiekun studenta MISMaP pomaga studentowi ustalić indywidualny plan studiów.
     Wybór przedmiotów, które student będzie zaliczał w danym roku akademickim do-
     konany przez studenta, zaakceptowany przez opiekuna podlega zatwierdzeniu przez
     Radę MISMaP.
  5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, za zgodą opiekuna, Rada MI-
     SMaP może dokonać zmian w planie i programie studiów w czasie danego roku aka-
     demickiego.
                           Rozdział IV. Zmiany regulaminu
                                           §9
     Propozycje zmiany regulaminu mogą zgłosić: Rada MISMaP oraz Dziekani partycy-
pujących wydziałów. Wniosek Dziekana o wystąpienie wydziału z grona partycypujących
wydziałów wymienionych w § 1 ust. 1 wymaga akceptacji właściwej Rady Wydziału. Wnio-
ski Dziekanów o zmianę regulaminu muszą być zaopiniowane przez Radę MISMaP.
                                            4
           Rozdział V. Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe
                                          § 10
                              (utworzenie Rady MISMaP)
     Rada MISMaP zostanie utworzona w trybie przewidzianym w § 3 ust. 1 nie później niż
do dnia 31.01.2007. Kadencja tak utworzonej Rady MISMaP kończy się dnia 30.09.2009
roku.
                                          § 11
                                    (wejście w życie)
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UMCS.
  2. Po upływie kadencji Rada w ustalonym składzie funkcjonuje do chwili powołania nowej
     Rady MISMaP, ale nie dłużej niż 3 miesiące od chwili zakończenia kadencji.
  3. Rektor odwołuje członków Rady MISMaP przed upływem kadencji na zgodny wniosek
     Dziekanów partycypujących wydziałów.
                                            5

Rekrutacja

Rekrutacja na MISMaP

 • Rekrutacja odbędzie się w tym samym terminie co rekrutacje na pozostałe kierunki studiów. Podstawą przyjęcia na studia MISMaP jest uzyskanie wysokiego miejsca w konkursie świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zapisy na studia MISMaP są dokonywane zgodnie z ogólnym wzorem przyjętym dla całego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Należy zalogować się na stronę ,,www' uniwersytetu www.umcs.lublin.pl , a następnie, zgodnie z procedurą jako kierunek wybrać Międzykierunkowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze.
  Szczególowa instrukcja jak się zapisać znajduje się w zakładce Rekrutacja.
 • Odpowiedzi na niektóre pytania znajdują się także na stronie MISMaPu Pytania i Odpowiedzi .
 • Informacje o procedurze rekrutacyjnej na MISMaP znajdują się pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=WSM_MIM_S1

 • *******************************************************************************
 • UWAGA: Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 4-go lipca 2008 roku
  w sali 209 Instytutu Fizyki UMCS (drugie piętro budynek od strony ulicy Radziszewskiego)
  w godzinach 10-13. Prosimy zainteresowanych o przybycie na godzinę 10-tą.
  Uwaga2: W związku z zapowiadanym przez UW+OKE+KReM opóźnieniem udostępnienia (w formie elektronicznej) wyników matur proszę o przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną świadectw maturalnych.

 • *******************************************************************************
 • 8 lipiec 2008.
  Wyniki rekrutacji (kandydaci zakwalifikowani na MISMaP, kolejność IRK):

  1. Marta Świca
  2. Paulina Strugała
  3. Paweł Rutyna
  4. Łukasz Dawidowicz
  5. Katarzyna Szczechowska
  6. Dominika Nowicka
  7. Joanna Kacik

  Uwaga: Aby rekomendacja Komisji Rekrutacyjnej przekształciła się w "przyjęcie" na studia należy zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie www Uniwersytetu zgłosić się do Działu Toku Studiów
  (Rektorat 3-cie piętro pok. 313)
  w celu dokonania wpisu i złożenia wymaganych dokumentów (także potwierdzenia opłat).

  *******************************************************************************
  Telefoniczna informacja w sprawach administracyjnych (zapisy, dokumenty, opłaty itd.):

  Dział Toku Studiów tel. (81) 537 52 88

Pytania i odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Co to jest MISMaP UMCS?

Są to studia utworzone przez wydziały przyrodnicze Uniwersytetu, pozwalające studentowi na swobodne korzystanie z odbywających się na nich wykładów, ćwiczeń i laboratoriów - mówiąc niezbyt precyzyjnie jest się studentem trzech Wydziałów (wydziały te są wymienione na stronie głównej), a nie jednego konkretnego.

Czy są to studia licencjackie, czy magisterskie ?

Są to studia dwustopniowe pozwalające uzyskać zarówno tytuł zawodowy licencjata jak i magistra. Studia te, po spełnieniu warunków (konkurs świadectw lub dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna) można rozpocząć na poziomie licencjackim lub magisterskim.

Kto może zostać studentem studiów MISMaP ?

 • absolwent szkoły posiadający prawo wstępu na wyższą uczelnię, który uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym ocenę dobrą lub wyższą;
 • student, który zaliczył pierwszy rok studiów I stopnia jednego z wydziałów partycypujących lub innej uczelni, za zgodą Dziekana wydziału prowadzącego wybrany przez studenta kierunek podstawowy oraz Przewodniczącego Rady MISMaP;
 • absolwent studiów I stopnia jednego z wydziałów partycypujących lub innej uczelni, za zgodą Dziekana wydziału prowadzącego wybrany przez studenta kierunek podstawowy oraz Przewodniczącego Rady MISMaP.

Kim jestem po takich studiach ?

Zaczynając studia musisz dokonać wyboru głównego kierunku (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami). Jednakże przy odpowiednim zaplanowaniu indywidualnego toku studiów można uzyskać więcej niż jeden tytuł zawodowy licencjata lub magistra.
Po złożeniu egzaminu odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego otrzymujesz na właściwym wydziale/wydziałach dyplom/dyplomy ukończenia studiów z tytułem zawodowym odpowiednio licencjata lub magistra, z informacją o odbyciu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Wraz z dyplomem otrzymujesz także międzynarodowy "Suplement do dyplomu" według modelu opracowanego przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES i wzoru zaaprobowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy mogę zmienić główny kierunek studiów w trakcie studiowania ?

Zgodnie z regulaminem, na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), można zmienić główny kierunek studiów występując z takim wnioskiem nie mniej niż 6 miesięcy przed początkiem nowego roku.

Wiem, że na Wydziałach jest wiele możliwych ofert wykładów, ćwiczeń itp. Czy mogę oczekiwać pomocy w wyborze spośród różnych propozycji ?

Każdy ze studentów MISMaPu ma swojego nauczyciela-opiekuna. Opiekun pomaga nie tylko w ułożeniu indywidualnych planów studiów na dany okres czasu, ale także służy pomocą w sprawach nauki i innych związanych z "życiem" na uczelni.

Jak mogę dostać się na te studia ?

Rekrutacja odbędzie się w tym samym terminie co rekrutacje na pozostałe kierunki studiów. Podstawą przyjęcia na studia MISMaP jest uzyskanie wysokiego miejsca w konkursie świadectw maturalnych oraz rozmowa kwalifikacyjna. Patrz rekrutacja.

Czy mogę równocześnie zapisać się na MISMaP oraz inny kierunek studiów ?

Tak. Daje to dodatkową gwarancję dostania się na studia jeżeli Komisja nie zakwalifikuje cię na MISMaP.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test