1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380450

Stosunki międzynarodowe

Wydział Politologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2015.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

a Wydziale Politologii UMCS na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są jednolite 5-letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie) w trybie niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2007/2008 realizowane są stacjonarne studia pierwszego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta studiów 1-szego stopnia (licencjackie) na kierunku stosunki międzynarodowe:

Absolwent powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych,
  prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów
  funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej;
 • zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej;
 • posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania;
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
  Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej;
 • być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
 • dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany
  do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków
  międzynarodowych;
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów 2-go stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku stosunki międzynarodowe:

Absolwent powinien:

 • posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia –
  interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu
  międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej;
 • znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania
  decyzji politycznych i gospodarczych;
 • posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy;
 • być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji; 
 • mieć wpojone nawyki ustawicznego  kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rekrutacja

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE

WYDZIAŁ POLITOLOGII

3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Program nauczania umożliwia studentom uzyskanie ogólnego, humanistycznego wykształcenia uniwersyteckiego oraz zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji.
Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rekrutacja na I rok studiów w Wydziale Politologii w roku akademickim 2007/2008

Podstawą kwalifikacji kandydatów z „nową maturą” jest suma punktów uzyskana z części pisemnej egzaminu maturalnego z n/w przedmiotów, obliczonych zgodnie z następującym przelicznikiem:

język polski

1% = 0,25 punktu

język obcy nowożytny

1% = 0,25 punktu

historia lub wiedza o społeczeństwie

1% = 0,5 punktu


W przypadku przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym brana jest pod uwagę łączna liczba punktów z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Podstawą kwalifikacji kandydatów ze „starą maturą” są oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości z podanych wyżej przedmiotów, przeliczone na procenty jak niżej:

ocena celująca – 200%

 

ocena bardzo dobra – 180%

 

ocena dobra – 140%

 

ocena dostateczna – 100%

 

ocena dopuszczająca – 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena bardzo dobra – 200%

 

ocena dobra – 140%

 

ocena dostateczna – 60%


Jeśli na świadectwie dojrzałości są oceny z ustnej i pisemnej części egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów, to podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Rekrutacja odbywa się w trybie kwalifikowania kandydatów oddzielnie z nową maturą i oddzielnie ze starą maturą przy zastosowaniu zasady naboru proporcjonalnego do liczby złożonych dokumentów.

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego obejmuje laureatów olimpiad stopnia centralnego /III stopnia/:
- Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
- Historycznej
- Wiedzy o Prawach Człowieka
- Wiedzy o Unii Europejskiej


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE

WYDZIAŁ POLITOLOGII

2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
z zakresu stosunków międzynarodowych oraz europeistyki


Program nauczania umożliwia studentom uzyskanie ogólnego, humanistycznego wykształcenia uniwersyteckiego oraz zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji.
Absolwenci Politologii znajdują zatrudnienie m.in. w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego komunikowania zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.
Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rekrutacja na I rok studiów w Wydziale Politologii w roku akademickim 2007/2008


Podstawę kwalifikacji kandydatów stanowi średnia ocen, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen z przebiegu studiów. Uwzględniany jest także fakt akredytowania przez Wydział Politologii UMCS kierunków lub specjalności ukończonych przez kandydatów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa odpowiadająca limitowi miejsc na I rok studiów.


W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po uzyskaniu zgody Rektora, może podjąć decyzję o nieprowadzeniu 2-letnich niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2007/2008 w danej grupie.


WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS
20-080 LUBLIN, PLAC LITEWSKI 3

WYKAZ DOKUMENTÓW


Rekrutacja na I rok studiów w Wydziale Politologii w roku akademickim 2007/2008


I. Na kierunki, na które kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminów „nowej” albo „starej” matury, albo matury międzynarodowej:
1. podanie na ustalonym formularzu,
2. pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto UMCS,
3. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis

Kandydaci na studia drugiego stopnia składają również dyplom ukończenia studiów licencjackich, oraz indeks studiów licencjackich.

II. Kandydaci po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną na I rok studiów obowiązani są złożyć w terminie wpisu na studia komplet dokumentów zawierający:
1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
2. 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głosy na jasnym tle /zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych/,
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku,
4. wyciąg lub kserokopię dowodu tożsamości

Osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich.

W razie braku wymaganych dokumentów dziekan odmawia wpisu na I rok studiów.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na wymienione
w załącznikach nr 1 i nr 2 kierunki jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia.

 

Rektor w terminie do 31 marca 2009 roku ustali odrębnymi przepisami:

1/ na wniosek rady wydziału limity przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów;

2/ zakres zadań związanych z rekrutacją;

3/ procedurę rejestracji kandydatów w internetowej rejestracji kandydatów, zwanej dalej IRK;

4/ harmonogram przebiegu rekrutacji.

 

 Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora dziekani wydziałów określą szczegółowe terminy:

     1/ przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ przyjmowania dokumentów

 i przedłożą do akceptacji przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie
 później niż 15 kwietnia 2009 r.

 

4. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 25 osób zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile Rektor nie postanowi inaczej.

 

 

§ 2

 

1.    O przyjęcie na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego - „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia.

 

Obywatele polscy, mający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą”, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne     z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia cudzoziemcy, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „nowej matury” lub w trybie „starej matury” w polskiej szkole podlegającej właściwemu ministrowi.

 

Obywatele państwa polskiego i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą
i nie mają na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego,
a przysługuje im prawo ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów ze „starą maturą”, są kwalifikowani na podstawie oceny z języka urzędowego danego państwa. Język ten nie może być jednocześnie traktowany jako język obcy nowożytny.

 

6.    Przepis ust. 5 nie dotyczy studiów filologii polskiej oraz nauczycielskich studiów: historia
z językiem polskim, język rosyjski z językiem polskim, język ukraiński z językiem polskim.

 

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43, ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie dla kandydatów ze „starą maturą”.

 

Cudzoziemcy, których nie dotyczą postanowienia ust. 5, przyjmowani są na studia poza limitem miejsc na podstawie odrębnych przepisów. Decyzję podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału.

 

Kandydaci mający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.

 

Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie określa uchwała Senatu nr XXI-8.2/06 z dnia 31 maja 2006 r.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów. 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
 

§ 3

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1/ rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie IRK oraz wpisanie swoich wyników

    ze świadectwa dojrzałości lub z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;

2/ wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

 

1/ wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”)
     przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;

 

o ile w załączniku nr 1 nie jest określone inaczej.

 

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak
i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

 

2/ oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

celujący (6)

200

-

-

 

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części

pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z wymaganych przedmiotów,

komisja może uznać oceny końcowo-klasyfikacyjne.

 

3/ na studia drugiego stopnia: konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia, egzamin pisemny (test), egzamin ustny (rozmowa kwalifikacyjna); dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną
o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie
i formie, pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.

 

Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu miejsc, Rektor - na wniosek dziekana - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.

 

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę sprawdzianu wiedzy
i uzdolnień kierunkowych, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.


 

§ 4

 

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym, określa załącznik nr 1.
Wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %.

 

Wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego przez absolwentów szkół dwujęzycznych wyznacza się przy zastosowaniu przelicznika 1% = 2 punkty rekrutacyjne. W tym przypadku kandydat może maksymalnie uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych.

 

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury
z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania określonego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu.

 

Kandydatom mającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate  wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

 

dyplom IB

poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30% poziom zdawalności

2

30%

1

-

1

0 %

 

 

§ 5

 

Sprawdzian praktyczny lub egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu przeprowadzają: komisja rekrutacyjna lub w obecności komisji egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana. Propozycje oceny przedstawiają egzaminatorzy. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.

 

Kwalifikowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora na wniosek rady wydziału.

 

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół, według wzoru ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w IRK oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji
o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje przekazane w trybie ust. 4 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

§ 6

 

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna:

sporządza zbiorczy protokół, który określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku i formy studiów;

ogłasza listę rankingową kandydatów;

podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc;

zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie IRK);

przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w § 7);

potwierdza zgodność danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami;

doręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

 

2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studiawiększej liczby osób niż limit miejsc, dziekan występuje do Rektora
z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.

 

3. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego do studiowania, kompletu dokumentów o których mowa w § 7.

 

4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 - 7.

 

5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1/ protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ listy osób przyjętych na studia.

 

 

DOKUMENTY

 

§ 7

 

1.    Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, a na studia nauczycielskie – orzeczenie o przydatności do zawodu nauczyciela;

3/    kserokopię dowodu tożsamości;

4/    podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji kandydatów;

5/    2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

6/    osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli nie uczyniły tego wcześniej).

 

2.    Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 kandydaci:

1/ wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez

    ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2/ wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne

    w systemie IRK.

 

W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, komisja wydziałowa kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie. Wzór skierowania oraz sposób postępowania zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. nr 120, poz. 767).

 

4.    W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust.1, odmawia się przyjęcia na I rok studiów z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Osoby, które zdawały maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB,
mogą dostarczyć świadectwo dojrzałości w terminie późniejszym, jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niespełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych na I rok studiów.

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 8

 

1.    Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne pod przewodnictwem dziekana wydziału i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

 

Komisję rekrutacyjną tworzą:

przewodniczący;

z-ca przewodniczącego;

sekretarz/e;

członkowie - w liczbie nie przekraczającej liczby kierunków na wydziale

przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową samorządu studentów (w przypadku braku takiego zgłoszenia przedstawiciela deleguje parlament studentów, powiadamiając o tym w odpowiednim terminie dziekana wydziału).

     Jako obserwator na zasadach określonych przez dziekana w pracach komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć nauczyciel szkoły średniej delegowany przez kuratora oświaty.

     W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana.

 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnych na wydziale należy w szczególności:

pobranie z systemu IRK pliku zawierającego listę i dane kandydatów oraz przeprowadzenie na tym pliku operacji i innych niezbędnych czynności wymaganych procedurą postępowania kwalifikacyjnego;

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;

złożenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

wydawanie, na życzenie kandydatów, zaświadczeń o liczbie punktów uzyskanych
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;

współpraca z wydziałową i uczelnianą obsługą internetowej rejestracji kandydatów;

inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.

 

6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należy w szczególności:

koordynacja pracy komisji rekrutacyjnych;

nadzór nad rejestracją kandydatów na studia;

przyjmowanie informacji i protokołów komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach;

rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych oraz skarg dotyczących działalności tych komisji.

 

7.    Kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od 15 czerwca do 31 października
2009 r.


TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO


 

§ 9

 

Podstawą odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, doręczenia decyzji lub zaistnienia faktu naruszenia warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów po zasięgnięciu opinii przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przedkładając odpowiednie wnioski rektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 10

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor może podjąć decyzję o:

1/ zakończeniu rekrutacji i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;

2/ przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 


PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

 

Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc i zawiadomieniu na piśmie pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.

 

Nauczyciele akademiccy, biorący udział w pracach komisji rekrutacyjnych i przeprowadzający egzaminy, otrzymają wynagrodzenie ustalone przez Rektora na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Osoby niebędące nauczycielami akademickimi, a uczestniczące w pracach rekrutacyjnych otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe ustalone przez Rektora lub dziekana w zależności od rodzaju i wkładu pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test