1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383520

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 20-004 Lublin,
Adres: ul. Narutowicza 12, pok. 18A,
Telefon: tel.(0-81)537-63-40
E-mail: aweglin@sokrates.umcs.lublin.pl
www: http://pip.umcs.lublin.pl/

Kierownik Studiów podyplomowych: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Węgliński

Czas trwania: 3 semesty

Opis Studiów:

Przeznaczone - dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przede wszystkim dla nauczycieli zawodu i nauczycieli przedmiotowych w instytucjach resocjalizacji zakładowej, wychowawców penitencjarnych i zakładach poprawczych oraz wychowawczych, sądowych kuratorów rodzinnych, policjantów oraz pedagogów szkolnych.

Uzyskane kwalifikacje:
Studenci uzyskują pełne, merytoryczne kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiające im pracę w instytucjach zakładowych i wolnościowych dla osób podsądnych i młodzieży niedostosowanej społecznie.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów i pozytywna ocena pracy końcowej.

Program studiów:
obejmuje wykłady, konwersatoria i warsztaty z następujących przedmiotów: pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, psychologia społeczna, nieprzystosowanie społeczne, pedagogika resocjalizacyjna, kryminologia i prawne podstawy resocjalizacji, diagnostyka resocjalizacyjna, metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych, psychoterapia resocjalizacyjna, profilaktyka, nauczanie resocjalizujące.


Miejsce przyjmowania dokumentów:
ul. Narutowicza 12 pok. 53A

Zasady przyjęć:
złożenie kompletu dokumentów,

Opłata za semestr:
ok. 1300 zł (przy liczbie studentów powyżej 30 osób)

Numer konta bankowego: 90103019992407607000128301


Informacji udziela:
mgr Teresa Balicka
Adres: ul. Narutowicza 12 pok. 53A
Telefon: 081-537-63-34, 11-03, 081-532-91-03

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test