1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383521

Podyplomowe studia w zakresie PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1400.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Instytut Psychologii UMCS
Adres: Plac Litewski 5, 20-080 Lublin
Telefon: 081 5320517
Faks: 081 5320517
E-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl
www: www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
: Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek

Czas trwania:
2 semestry

Opis Studiów:
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji komunikacyjnych, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej.
Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich oraz licencjackich, których praca wymaga znajomości i wykorzystywania profesjonalnych technik komunikacyjnych.
Nauka trwa 2 semestry. Program kursu obejmuje 270 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.
Warunkiem ukończenia studiów jest:
1. złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów przewidzianych planem studiów.
2. przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu
dyplomowego.
Zajęcia odbywają się w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, Pl. Litewski 5.

Program Studiów:

SEMESTR I

Przedmioty ogólne


Przedmiot
WY
CW
Ogółem
Prace kontrolne i dyplomowe
Zaliczenia
Egzaminy
Wstęp do nauki o komunikacji
25
 
25
 
X
X
Komunikacja językowa
 
15
15
 
X
 
Komunikacja niejęzykowa
 
15
15
 
X
 
Logika
10
 
10
 
X
 
Retoryka
5
 
5
 
X
 
Kultura żywego słowa
 
10
10
 
X
 
Trening asertywności
 
10
10
 
X
 
Psychologia społeczna
15
 
15
 
X
X
Nowoczesne techniki komunikacyjne
 5
10
15
 
X
 
Public Relations
 5
10
15
X
X
 
RAZEM
135
 


SEMESTR II
Przedmioty ogólne

Przedmiot
WY
CW
Ogółem
Prace kontrolne i dyplomowe
zaliczenia
Egzaminy
 
Negocjacje
5
10
15
 
X
 
 
Techniki perswazji
5
10
15
X
X
 
 
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 
15
15
 
X
 
Budowanie komunikacji w zespole
 
10
10
 
X
 
Techniki argumentacyjne i debaty
 
15
15
 
X
 
Mediacje
 
15
15
 
X
 
Komunikacja wizualna
 
10
10
 
X
 
Elementy prawa
 
10
10
 
X
 
Trening twórczego myślenia
 
10
10
 
X
 
Internet w komunikacji
 
10
10
X
 
 
RAZEM
125
 
 
 


Przedmioty specjalistyczne: (Jeden przedmiot do wyboru dla słuchaczy)

Budowanie nowoczesnych systemów oceniania
 
10
10
 
X
 
Komunikacja w polityce
 
10
10
 
X
 


Łącznie: I semestr - 135 godzin
II semestr - 135 godzin
Razem całość - 270 godzin

Charakterystyka przedmiotów


PRZEDMIOTY OGÓLNE:
Wstęp do nauki o komunikacji - modele komunikacji, kody i aspekty komunikacji, wieloznaczność komunikatów, warunki skutecznej komunikacji, rodzaje i funkcje komunikatów, cechy dobrego nadawcy i odbiorcy kulturowe uwarunkowania komunikacji.
Komunikacja językowa - komunikowanie jedno- i dwukierunkowe, rola sprzężenia zwrotnego w komunikowaniu się, bariery w skutecznej komunikacji.
Komunikacja niejęzykowa - rodzaje i funkcje komunikatów niejęzykowych, interpretacja komunikatów niejęzykowych, kulturowe uwarunkowania komunikacji niejęzykowej.
Logika - podstawowe zasady logicznego myślenia, dedukcji i argumentacji.
Retoryka - podstawy retoryki, tradycyjne teorie budowania argumentacji, praktyczne zastosowania teorii retorycznych.
Kultura żywego słowa - emisja głosu, podstawy i elementy fonetyki, ćwiczenia oddychania i dykcji.
Trening asertywności - usprawnianie umiejętności wyrażania siebie bez uległości, agresji i manipulacji, egzekwowanie swoich praw przy zachowaniu szacunku dla innych.
Psychologia społeczna – mechanizmy wpływu społecznego, poznawcze i emocjonalne uwarunkowanie zachowania, psychologia zachowań w grupie.
Nowoczesne techniki komunikacyjne - internet, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w komunikacji.
Public relations - budowanie wizerunku firmy, promocja reputacji, tworzenie kultury organizacyjnej, angażowanie i partycypacja pracowników a efektywność i rozwój organizacji.
Negocjacje – strategie i techniki negocjacyjne, mediacje, budowanie klimatu sprzyjającego dochodzeniu do kompromisu.
Techniki perswazji- sposoby wywieranie wpływu, charakter komunikatów perswazyjnych, manipulacja.
Seminarium dyplomowe - opanowanie umiejętności prowadzenia badań terenowych w oparciu o obserwację, wywiad i odpowiednio przygotowane ankiety.
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - wystąpienia publiczne, zasady profesjonalnych wystąpień publicznych, tworzenie własnego wizerunku.
Trening twórczego myślenia – aktywizowanie uczniów do twórczych form rozwiązywania problemów, rozwijanie potencjału twórczego ucznia.
Budowanie komunikacji w zespole - warunki komunikacji grupowej, zasady funkcjonowania zespołu, formalne i nieformalne sieci komunikacyjne.
Komunikacja wizualna – reklama jako komunikat wizualno-językowy, artystyczne i techniczne aspekty komunikatów wzrokowych.
Techniki argumentacyjne i debaty- strategie budowania technik argumentacyjnych, zasady przygotowania i prowadzenia debat.
Elementy prawa – interpretacja rozporządzeń i przepisów prawnych istotnych dla aktywności zawodowej słuchaczy.
Internet w komunikacji - wykorzystanie sieciowych technologii do przekazywania i wymiany informacji.

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE:
Budowanie nowoczesnych systemów oceniania – zasady tworzenia opinii opisowych i jakościowej oceny ucznia.
Komunikacja w polityce - komunikacyjne mechanizmy wpływu politycznego, wpływ a manipulacja, organizacja kampanii wyborczych.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Instytut Psychologii UMCS, Plac Litewski 5, 20-080 Lublin, pokój 38, godz. 9:00-14:00

Zasady przyjęć
Złożenie kompletu dokumentów.


Opłata za semestr: 1400 zł

Numer konta bankowego: 36103019992407707000128201

Informacji udziela:
Mgr Joanna Siczek
Adres: Instytut Psychologii UMCS, Plac Litewski 5, 20-080 Lublin, pokój 38.
Telefon: 081 5324278, wewnętrzny 173
Faks: 081 5320517
E-mail: asia.umcs@poczta.fm
www: http://sokrates.umcs.lublin.pl/users/pkssp/index.html

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test