1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383112

Podyplomowe Studia dla SYNDYKÓW, NADZORCÓW SĄDOWYCH ORAZ ZARZĄDCÓW MASY UPADŁOŚCI

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Prawa i Administracji
Adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
tel. (0-81)537-51-26
www: www.prawo.umcs.lublin.pl


Kierownik studiów podyplomowych: dr Tomasz Demendecki


Czas trwania - 2 semestry.


Program studiów:

1. Postępowanie upadłościowe jako rodzaj postępowania cywilnego. 2 godz.
2. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego z uwzględnieniem elementów międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego. 18 godz.
3. Postępowanie cywilne obejmujące opracowywanie pism procesowych. 2 godz.
4. Sądy gospodarcze w systemie władzy sądowniczej (problematyka ustrojowa). 4 godz.
5. Prawo gospodarcze i handlowe. 14 godz.
6. Karnoprawna ochrona obrotu gospodarczego. 4 godz.
7. Mediacje. 4 godz.
8. Prawo i postępowanie podatkowe. 10 godz.
9. Postępowanie cywilne obejmujące opracowywanie środków zaskarżenia. 2 godz.
10. Rachunkowość. 8 godz.
11. Analiza finansowa. 4 godz.
12. Zarządzanie. 8 godz.
13. Struktura i przebieg postępowania upadłościowego. Formy zakończenia postępowania. 8 godz.
14. Organy i podmioty postępowania upadłościowego. Formy zakończenia postępowania. Nadzór, sprawozdawczość, odpowiedzialność. 10 godz.
15. Sprawozdawczość. 4 godz.
16. Skutki ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku, zobowiązań i czynności dokonanych przed ogłoszeniem upadłości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na treść i trwałość stosunku pracy. Wpływ ogłoszenia upadłości na wszczęcie lub dalszy tok postępowań pozaupadłościowych. 26 godz.
17. Czynności syndyka (ustalenie składu masy upadłości, wyłączenia z masy, przygotowywanie listy wierzytelności, podział funduszy masy). 12 godz.
18. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym. 2 godz.
19. Rodzaje układów, treść propozycji układowych, przyjęcie i zatwierdzenie i zmiana układu. 6 godz.
20. Likwidacja masy upadłości (charakterystyka poszczególnych wariantów likwidacji przedsiębiorstwa upadłego, status wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego). 18 godz.
21. Odrębne postępowania upadłościowe. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe. 6 godz.
22. Postępowanie naprawcze. 2 godz.
23. Konsultacje i seminarium dyplomowe. 6 godz.

Łączny wymiar: 180 godz.

 

Numer konta bankowego: 98103019992404787000128201


Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test