1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380596

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
Adres: Plac Litewski 5, 20-080 Lublin
Telefon: 081 532-05-17
Faks: 081 532-05-17
E-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://psychologia.umcs.lublin.pl/

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr Izabela Pietras

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Podstawowym celem studium jest przygotowanie absolwentów do właściwego rozpoznawania (diagnoza) i postępowania (profilaktyka i terapia) z osobami ze specyficznymi trudnościami w opanowywaniu komunikacji pisemnej (dzieci i młodzież z dysleksją rozwojową).
Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii, pedagogiki (specjalnej, nauczania początkowego, wczesnoszkolnej, przedszkolnej itp.) czy innych kierunków nauczycielskich (nauczyciele tzw. przedmiotowi), zatrudnieni w poradniach psychologiczno – pedagogicznych czy innych poradniach specjalistycznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia.
Absolwenci uzyskują uprawnienia do diagnozy (pedagogicznej lub psychologicznej w zależności od pierwotnego wykształcenia) oraz do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Warunkiem ukończenia studium jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pracy końcowej i zdanie z wynikiem  pozytywnym egzaminu końcowego.

Program studiów:

Lp.
Przedmiot
Wy
Ćwiczenia
Ogółem
Prace kontrolne i dyplomowe
Egzaminy
1
Naukowe podstawy komunikacji językowej
10
 
10
 
 
2
Psychologia rozwoju człowieka i psycholingwistyka rozwojowa
10
5
15
 
X
3
Neuropsychologia
10
5
15
 
X
4
 Logopedia
10
10
20
X
 
5
Psychologia kliniczna dziecka
15
10
25
 
X
6
Teoria dysleksji rozwojowej
30
20
50
 
X
7
Metodyka nauczania początkowego
5
5
10
 
 
8
Metodyka terapii pedagogicznej
5
15
20
 
 
9
Psychoterapia w odniesieniu do dziecka z dysleksją
-
15
15
 
 
10
Diagnoza
15
50
65
X
 
11
Specyfika profilaktyki dysleksji
5
20
25
X ( do wyboru z 12)
 
12
Specyfika terapii dysleksji rozwojowej
5
40
45
X (do wyboru z 11)
 
13
Praktyka
 
15
15
 
 
14
Seminarium dyplomowe
-
20
20
X
 
 
Razem
120
230
350
5
4Program kursu obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych, w tym około 125 godzin wykładów, 155 godzin ćwiczeń i warsztatów metodycznych, 20 godzin praktyki oraz 20 godzin seminarium dyplomowego.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Instytut Psychologii UMCS, mgr Aneta Gęba, pokój 62.

Zasady przyjęć: Według kolejności zgłoszeń – limit 30 osób.

Opłata za semestr: 1200 zł

Numer konta bankowego: 36103019992407647000128301

Informacji udziela: mgr Aneta Gęba
Adres: Instytut Psychologii UMCS, pokój 62.
Telefon: 81 532-42-78 (wewn. 126)
Faks:81 532-05-17
E-mail: anetageba@interia.pl

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test