1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383496

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie DIAGNOZY I TERAPII TRUDNOŚCI SZKOLNYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki
Adres: 20- 004 Lublin, Narutowicza 12
Telefon: 081 537-63-06, 081 532- 21-49, 081 537-63-15
Faks: 081 532-21-49

Kierownik Studiów podyplomowych:
dr Ewa Kozak- Czyżewska

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów: Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, posiadających wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika wczesnoszkolna (nauczanie początkowe). Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozowania trudności i niepowodzeń szkolnych, jak również podejmowania działań w przezwyciężaniu ich w odniesieniu do uczniów klas początkowych. Zajęcia planowane są 1-2 razy w miesiącu: w piątki po 15,00 oraz soboty i niedziele w godzinach 8,00- 16,00. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny samodzielnie przygotowanej pracy końcowej.

Program studiów: Program studiów obejmuje łącznie 350 godzin. W ramach studiów słuchacze zaznajamiają się, między innymi, z psychologicznymi podstawami diagnozy i terapii pedagogicznej, z metodami diagnozowania osiągnięć szkolnych oraz poznają przyczyny, przejawy i sposoby przezwyciężania trudności dzieci w nauce czytania i pisania, w zakresie opanowywania pojęć matematycznych, trudności językowych oraz wychowawczych. Wiele miejsca poświęca się arteterapii oraz wykorzystaniu programów multimedialnych tak w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej. W planie studiów uwzględniono również zagadnienia z zakresu organizacji pracy korekcyjno- wyrównawczej, nauczania zróżnicowanego, kształcenia inklucyjnego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz problematykę nauczycielskiej ewaluacji procesu kształcenia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:  Zakład Dydaktyki, 20-004 Lublin , Narutowicza 12, p. 28

Zasady przyjęć: złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów


Opłata za semestr: 1300 zł przy liczbie słuchaczy 30

Numer konta bankowego: 63103019992407627000128301

Informacji udziela: Zakład Dydaktyki, dr Ewa Kozak- Czyżewska, p. 24
mgr Ewa Rozenbajgier, p. 28
Adres: 20- 004 Lublin, Narutowicza 12,
Telefon: 081-537- 63- 15, 081-537-63-13
Faks: 081-532-21-49

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test