1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380451

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator
Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12, tel. (0 -81) 537-63-42

Kierownik studiów: dr hab. Adam Winiarz

Czas trwania - 3 semestry

Łączna liczba godzin – 350

Przeznaczone – dla wychowawców i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób legitymujących się wykształceniem wyższym z uprawnieniami pedagogicznymi.

Uzyskane kwalifikacje – do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem.

Plan studiów – Dzieje opieki nad dzieckiem; współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej; psychologia; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; metodyka zajęć pozalekcyjnych; opieka i wychowanie dzieci w grupach integracyjnych; praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi; diagnostyka i terapia pedagogiczna; prawo rodzinne i opiekuńcze; komunikacja interpersonalna; technologia informacyjna w pracy opiekuńczo-wychowawczej; seminarium dyplomowe.

Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej.

Miejsce składania dokumentów - W Instytucie Pedagogiki ul. Narutowicza 12, pok. 28. 

Opłata za semestr - 1200 zł (przy liczbie słuchaczy 25)

Numer konta bankowego: 25103019992407727000128301

Zasady naboru - złożenie kompletu dokumentów.

Zajęcia - w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test