1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383495

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie MATEMATYKI Z INFORMATYKĄ

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1200.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537 61 14, 081 537 55 12
Faks: 081 537 54 71
E-mail: Beata.Rodzik@umcs.lublin.pl
www: http://www.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Beata Rodzik

Czas trwania: 3 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, co stanowi łącznie 360 godzin zajęć)

Opis studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich o kierunku zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, w których programie były zajęcia z matematyki lub informatyki w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin.
Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki i informatyki umożliwiającej poprawne rozumienie haseł i treści programowych matematyki szkolnej, ich wzajemnych powiązań i zależności. Program studiów umożliwia również zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi osiągnięciami metodyki matematyki i informatyki oraz sposobami praktycznego ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Studia umożliwiają osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne zdobycie kwalifikacji do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz do nauczania technologii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program studiów: Program studiów obejmuje następujące przedmioty: wstęp do matematyki, algebra, wybrane zagadnienia z analizy matematycznej i topologii, geometria, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, informatyka, pracownia informatyki, kalkulatory graficzne, dydaktyka matematyki, dydaktyka informatyki.

Miejsce przyjmowania dokumentów: W Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, VI piętro, pok. 604 (tel. 081 537 61 20 , 0 81 537 61 21) lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, III piętro, pok. 308 (tel. 081 537 55 12).


Zasady przyjęć: na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności zgłoszeń


Opłata za semestr: ok. 1200 zł (przy grupie 30 słuchaczy)

Numer konta bankowego: 89103019992402147000128301

Informacji udziela:
• dr Beata Rodzik
Adres: Instytut Matematyki
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
VII piętro, pok. 706
Telefon: 081 537 61 14
E-mail: Beata.Rodzik@umcs.lublin.pl
• mgr Maria Kotlińska-Sambor
Adres: Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
III piętro, pok. 308.
Telefon: 081 537 55 12

Rekrutacja

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test