1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380607

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie INFORMATYKI W SZKOLE

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1350.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O studiach

Organizator: Wydział Matematyki,Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537 61 82, 081 537 52 12
Faks: 081 537 54 71
E-mail: twiniar@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych: mgr Teresa Winiarczyk

Czas trwania: 3 semestry (zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w czasie zjazdów w soboty i niedziele co dwa tygodnie, co stanowi razem 350 godzin zajęć)

Opis Studiów: Przygotowanie słuchacza (w zasadzie nauczyciela szkoły ponadpodstawowej) do wykorzystywania środków i metod informatyki w pracy zawodowej, a w szczególności w nauczaniu przedmiotu „Elementy informatyki" ( lub równorzędnego), w dydaktyce innych przedmiotów, oraz w pracach administracyjnych szkoły.
Uzyskane kwalifikacje: uprawniające do nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej lub w podstawowej, umiejętności wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych w pracy administracyjnej.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.


Program studiów: program studiów obejmuje następujące przedmioty: podstawy użytkowania sieci, uniwersalne oprogramowanie użytkowe, matematyczne podstawy technik informacyjnych, algorytmizacja, programowanie w językach algorytmicznych, pracownia problemów informatycznych, bazy danych, struktury systemów komputerowych i sieci, system operacyjny UNIX, metodyka i dydaktyka informatyki.

Miejsce przyjmowania dokumentów: W Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, VI piętro, pok. 604 (tel. 081 537 61 20 , 0 81 537 61 21) lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20 031 Lublin, III piętro, pok. 308 (tel. 081 537 55 12).

Zasady przyjęć:

Wymagane są od kandydatów:
a) dyplom magistra matematyki, fizyki lub chemii, albo magistra z zakresu nauk technicznych. Dopuszczalne jest też przyjęcie kandydata z dyplomem magistra innego kierunku studiów, o ile może on udokumentować odbycie w czasie studiów zajęć z przedmiotów matematycznych w wymiarze nie mniejszym, niż 100 godzin.
b) gwarancja nieograniczonego dostępu do komputera osobistego typu PC klasy co najmniej Pentium (dla wykonywania indywidualnych zadań ćwiczebnych w okresach miedzy zjazdami Studium), stwierdzona pisemnie:
- dla nauczycieli - przez dyrekcję szkoły,
- dla pracowników innych instytucji - przez zakład pracy.
- dla innych osób - w formie oświadczenia kandydata.
c) wniesienie stosownej opłaty za studia.
Preferencje przy naborze (liczba miejsc ograniczona do 3 grup laboratoryjnych po 15 osób):
1. Czynni (nauczający) nauczyciele szkół ponadpodstawowych, w kolejności: matematycy. fizycy, inżynierowie, chemicy.
2. Inni nauczyciele w analogicznym porządku preferencji.
3. Inne osoby.
W przypadku konieczności zastosowania bardziej szczegółowych kryteriów przyjęcia, wydziałowa komisja może wziąć pod uwagę ocenę z dyplomu, staż pracy i osiągnięcia zawodowe, potrzeby zakładu pracy itp.


Opłata za semestr: ok.1350 zł ( przy grupie 15 słuchaczy)
Numer konta bankowego: 82103019992402127000129301


Informacji udziela:
Adres: mgr Teresa Winiarczyk
Instytut Matematyki
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
II piętro, pok. 240a
E-mail: twiniar@hektor.umcs.lublin.pl
Telefon: : 081 537 61 82

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
  • dwie fotografie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
  • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
    które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test