1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383518

Historia z językiem polskim

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

HISTORIA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalności:
• archiwistyczna - w Lublinie,
• kolekcjonersko-krajoznawcza - w Lublinie,
• edytorsko-redaktorska - w Lublinie,
• archiwalno-dokumentalistyczna:
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu,
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej.
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM
• w Lublinie,
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu,
Nowa matura
Podstawą kwalifikacji jest wynik pisemnego egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki są przeliczane według zasady:
- poziom podstawowy 1%=1 punkt,
- poziom rozszerzony 1%=1,5 punktu.
Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu z historii w ramach „nowej matury” w latach 2002, 2005 i 2006, może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie obowiązującym osoby ze „starą maturą”.
Stara matura
Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu:
historii Polski,
historii powszechnej od średniowiecza do współczesności.
Wypowiedź kandydata oceniać będą trzy osoby. Każda z nich będzie dysponowała od 0 do 50 punktów. Uzyskanie mniej niż 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi wynik negatywny.
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia specjalność archiwistyczna - w Lublinie
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia nauczycielskie HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM – w Lublinie
Nowa matura

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z historii, przeliczony według zasady:
- poziom podstawowy 1%= 1 punkt,
- poziom rozszerzony 1%=1,5 punktu.
Stara matura
Ocena z historii przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

Oceny

Liczba punktów za oceny w skali 1-6

Liczba punktów za oceny w skali 2-5

(6) Celująca

150

-

(5) Bardzo dobra

120

150

(4) Dobra

80

90

(3) Dostateczna

50

30

(2) Mierna/dopuszczająca

30

-


Pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu dojrzałości, a w przypadku jej braku - ocena końcowo-klasyfikacyjna z historii. W przypadku dwóch ocen, z ustnej i pisemnej części egzaminu dojrzałości, uwzględniona będzie ocena korzystniejsza dla kandydata.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia dla absolwentów historycznych studiów pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na wymienione
w załącznikach nr 1 i nr 2 kierunki jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia.

 

Rektor w terminie do 31 marca 2009 roku ustali odrębnymi przepisami:

1/ na wniosek rady wydziału limity przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów;

2/ zakres zadań związanych z rekrutacją;

3/ procedurę rejestracji kandydatów w internetowej rejestracji kandydatów, zwanej dalej IRK;

4/ harmonogram przebiegu rekrutacji.

 

 Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora dziekani wydziałów określą szczegółowe terminy:

     1/ przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ przyjmowania dokumentów

 i przedłożą do akceptacji przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie
 później niż 15 kwietnia 2009 r.

 

4. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 25 osób zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile Rektor nie postanowi inaczej.

 

 

§ 2

1.    O przyjęcie na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego - „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia.

 

Obywatele polscy, mający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą”, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne     z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia cudzoziemcy, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „nowej matury” lub w trybie „starej matury” w polskiej szkole podlegającej właściwemu ministrowi.

 

Obywatele państwa polskiego i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą
i nie mają na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego,
a przysługuje im prawo ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów ze „starą maturą”, są kwalifikowani na podstawie oceny z języka urzędowego danego państwa. Język ten nie może być jednocześnie traktowany jako język obcy nowożytny.

 

6.    Przepis ust. 5 nie dotyczy studiów filologii polskiej oraz nauczycielskich studiów: historia
z językiem polskim, język rosyjski z językiem polskim, język ukraiński z językiem polskim.

 

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43, ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie dla kandydatów ze „starą maturą”.

 

Cudzoziemcy, których nie dotyczą postanowienia ust. 5, przyjmowani są na studia poza limitem miejsc na podstawie odrębnych przepisów. Decyzję podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału.

 

Kandydaci mający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.

 

Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie określa uchwała Senatu nr XXI-8.2/06 z dnia 31 maja 2006 r.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów. 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
 
§ 3

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1/ rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie IRK oraz wpisanie swoich wyników

    ze świadectwa dojrzałości lub z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;

2/ wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

 

1/ wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”)
     przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;

 

o ile w załączniku nr 1 nie jest określone inaczej.

 

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak
i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

 

2/ oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

celujący (6)

200

-

-

 

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części

pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z wymaganych przedmiotów,

komisja może uznać oceny końcowo-klasyfikacyjne.

 

3/ na studia drugiego stopnia: konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia, egzamin pisemny (test), egzamin ustny (rozmowa kwalifikacyjna); dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną
o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie
i formie, pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.

 

Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu miejsc, Rektor - na wniosek dziekana - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.

 

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę sprawdzianu wiedzy
i uzdolnień kierunkowych, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.


 

§ 4

 

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym, określa załącznik nr 1.
Wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %.

 

Wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego przez absolwentów szkół dwujęzycznych wyznacza się przy zastosowaniu przelicznika 1% = 2 punkty rekrutacyjne. W tym przypadku kandydat może maksymalnie uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych.

 

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury
z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania określonego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu.

 

Kandydatom mającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate  wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

 

dyplom IB

poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30% poziom zdawalności

2

30%

1

-

1

0 %

 

 

§ 5

 

Sprawdzian praktyczny lub egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu przeprowadzają: komisja rekrutacyjna lub w obecności komisji egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana. Propozycje oceny przedstawiają egzaminatorzy. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.

 

Kwalifikowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora na wniosek rady wydziału.

 

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół, według wzoru ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w IRK oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji
o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje przekazane w trybie ust. 4 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

§ 6

 

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna:

sporządza zbiorczy protokół, który określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku i formy studiów;

ogłasza listę rankingową kandydatów;

podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc;

zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie IRK);

przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w § 7);

potwierdza zgodność danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami;

doręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

 

2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studiawiększej liczby osób niż limit miejsc, dziekan występuje do Rektora
z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.

 

3. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego do studiowania, kompletu dokumentów o których mowa w § 7.

 

4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 - 7.

 

5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1/ protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ listy osób przyjętych na studia.

 

 

DOKUMENTY

 

§ 7

 

1.    Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, a na studia nauczycielskie – orzeczenie o przydatności do zawodu nauczyciela;

3/    kserokopię dowodu tożsamości;

4/    podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji kandydatów;

5/    2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

6/    osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli nie uczyniły tego wcześniej).

 

2.    Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 kandydaci:

1/ wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez

    ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2/ wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne

    w systemie IRK.

 

W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, komisja wydziałowa kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie. Wzór skierowania oraz sposób postępowania zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. nr 120, poz. 767).

 

4.    W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust.1, odmawia się przyjęcia na I rok studiów z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Osoby, które zdawały maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB,
mogą dostarczyć świadectwo dojrzałości w terminie późniejszym, jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niespełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych na I rok studiów.

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 8

 

1.    Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne pod przewodnictwem dziekana wydziału i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

 

Komisję rekrutacyjną tworzą:

przewodniczący;

z-ca przewodniczącego;

sekretarz/e;

członkowie - w liczbie nie przekraczającej liczby kierunków na wydziale

przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową samorządu studentów (w przypadku braku takiego zgłoszenia przedstawiciela deleguje parlament studentów, powiadamiając o tym w odpowiednim terminie dziekana wydziału).

     Jako obserwator na zasadach określonych przez dziekana w pracach komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć nauczyciel szkoły średniej delegowany przez kuratora oświaty.

     W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana.

 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnych na wydziale należy w szczególności:

pobranie z systemu IRK pliku zawierającego listę i dane kandydatów oraz przeprowadzenie na tym pliku operacji i innych niezbędnych czynności wymaganych procedurą postępowania kwalifikacyjnego;

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;

złożenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

wydawanie, na życzenie kandydatów, zaświadczeń o liczbie punktów uzyskanych
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;

współpraca z wydziałową i uczelnianą obsługą internetowej rejestracji kandydatów;

inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.

 

6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należy w szczególności:

koordynacja pracy komisji rekrutacyjnych;

nadzór nad rejestracją kandydatów na studia;

przyjmowanie informacji i protokołów komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach;

rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych oraz skarg dotyczących działalności tych komisji.

 

7.    Kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od 15 czerwca do 31 października
2009 r.


TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO


 

§ 9

 

Podstawą odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, doręczenia decyzji lub zaistnienia faktu naruszenia warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów po zasięgnięciu opinii przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przedkładając odpowiednie wnioski rektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 10

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor może podjąć decyzję o:

1/ zakończeniu rekrutacji i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;

2/ przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 


PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

 

Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc i zawiadomieniu na piśmie pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.

 

Nauczyciele akademiccy, biorący udział w pracach komisji rekrutacyjnych i przeprowadzający egzaminy, otrzymają wynagrodzenie ustalone przez Rektora na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Osoby niebędące nauczycielami akademickimi, a uczestniczące w pracach rekrutacyjnych otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe ustalone przez Rektora lub dziekana w zależności od rodzaju i wkładu pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test