1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383224

Historia

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1600.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1430.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

HISTORIA
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalności:
• archiwistyczna - w Lublinie,
• kolekcjonersko-krajoznawcza - w Lublinie,
• edytorsko-redaktorska - w Lublinie,
• archiwalno-dokumentalistyczna:
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu,
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej.
3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia nauczycielskie HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM
• w Lublinie,
• w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu,
Nowa matura
Podstawą kwalifikacji jest wynik pisemnego egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki są przeliczane według zasady:
- poziom podstawowy 1%=1 punkt,
- poziom rozszerzony 1%=1,5 punktu.
Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu z historii w ramach „nowej matury” w latach 2002, 2005 i 2006, może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie obowiązującym osoby ze „starą maturą”.
Stara matura
Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu:
historii Polski,
historii powszechnej od średniowiecza do współczesności.
Wypowiedź kandydata oceniać będą trzy osoby. Każda z nich będzie dysponowała od 0 do 50 punktów. Uzyskanie mniej niż 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi wynik negatywny.
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia specjalność archiwistyczna - w Lublinie
3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia nauczycielskie HISTORIA Z JĘZYKIEM POLSKIM – w Lublinie
Nowa matura

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z historii, przeliczony według zasady:
- poziom podstawowy 1%= 1 punkt,
- poziom rozszerzony 1%=1,5 punktu.
Stara matura
Ocena z historii przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

Oceny

Liczba punktów za oceny w skali 1-6

Liczba punktów za oceny w skali 2-5

(6) Celująca

150

-

(5) Bardzo dobra

120

150

(4) Dobra

80

90

(3) Dostateczna

50

30

(2) Mierna/dopuszczająca

30

-


Pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu dojrzałości, a w przypadku jej braku - ocena końcowo-klasyfikacyjna z historii. W przypadku dwóch ocen, z ustnej i pisemnej części egzaminu dojrzałości, uwzględniona będzie ocena korzystniejsza dla kandydata.
2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia
2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia dla absolwentów historycznych studiów pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test