1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383524

Stodia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii

Wydział Chemii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Organizator: Wydział Chemii UMCS

Adres: 20-031 Lublin, Pl. M.C. Skłodowskiej 3

Telefon: 081 537-56-90; 081 537-55-03

Faks: 081 537-56-29

E-mail: zofia.kloc@poczta.umcs.lublin.pl

www: http://dydchem.umcs.lublin.pl/

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Zofia Jolanta Kloc

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:
Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania chemii w szkole. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.
Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez trzy semestry, przeważnie raz lub dwa razy w miesiącu, przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 350, w tym 185 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.) i 165 godzin wykładów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii i metodyki nauczania chemii.

Program studiów:

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Program ten powstawał przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych dla nauczycieli i kontaktów zagranicznych z innymi uczelniami prowadzącymi tego rodzaju studia. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia to bardzo dobrzy specjaliści w swoich dziedzinach naukowych, jak również doskonali dydaktycy, znający problemy polskiej szkoły.
 
L.p.
Przedmiot
Razem
W
SM/LB
1.
Chemia ogólna i nieorganiczna
65
25
40
2.
Chemii organiczna
30
25
5
3.
Ochrona środowiska
20
10
10
4.
Chemia koloidów
10
10
 
5.
Radiochemia
21
15
6.
Biochemia
21
15
6
7.
Chemia strukturalna
9
6
3
8.
Chemia fizyczna i elektrochemia
15
15
 
9.
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
18
15
10.
Historia chemii
6
3
11.

Nowe trendy w psychologii i pedagogice. Problemy wychowawcze we współczesnej szkole.

6
6
 
12.
Bezpieczeństwo pracy
9
6
13.
Dydaktyka chemii
105
15
90
14.

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela chemii

10
10 
 

15.

Technologie elemoentów optoelektrycznych

5

5

 

 

 5
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rekrutacja na studia prowadzona jest każdego roku, wymagane dokumenty należy składać do 31 października, osobiście lub drogą pocztową na adres podany poniżej. O przyjęciu, poza spełnieniem wymogów formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przyjęć:

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych:

 • ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • praca w szkole,

oraz złożenie odpowiednich dokumentów :

 • podania o przyjęcie na studia,
 • oryginalnego (nie kserokopii) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych,
 • dwóch fotografii,
 • zobowiązania o pokryciu kosztów kształcenia.
 
Data rozpoczęcia zajęć: listopad 2008 r.

Opłata za semestr: Uzależniona od liczby osób chętnych do podjęcia nauki (około 1300 zł za semestr)
Numer konta bankowego: 75103019992403307000128301

Informacji udziela: dr Zofia Jolanta Kloc
Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UMCS
pl. M.C. Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Telefon: 081 537-56-90; 081 537-55-03
Faks: 081 537-56-29
E-mail: zofia.kloc@poczta.umcs.lublin.pl

www: http://dydchem.umcs.lublin.pl

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty określone przez poszczególne studia, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela lub zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych (dotyczy studiów nauczycielskich)
 • wnieś wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów,
  które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz kierunek studów podyplomowych na który wpłacasz wpisowe.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwraca się zainteresowanemu.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test