1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 380439

Biotechnologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

           Studia biotechnologiczne pierwszego stopnia
IV. 1. 1. Zasady studiowania
1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu.
2. Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach
zawodowych.
3. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, wg zasad
rekrutacji obowiązująch w danym roku akademickim.
4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
        podstawowe – obejmujące podstawowe treści kształcenia zgodne ze standardami na-
        uczania obowiązującymi dla kierunku biotechnologia;
        kierunkowe – związane z zakresem kierunkowych treści kształcenia przewidzianych
        w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia, z uwzględnieniem specyfiki pro-
        filu badawczego i dydaktycznego naszego Wydziału.
Część przedmiotów kierunkowych dla biotechnologii jest, co do treści, bliska przedmiotom
obligatoryjnym dla kierunku biologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przypo-
rządkowanych tym kierunkom i róŜniących się zakresem, wersjach – kursu podstawowego
i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu
moŜe, w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wer-
sję, jeśli nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie.
        Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmio-
tami obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne
realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a takŜe wykłady z przedmio-
tów specjalizacyjnych na kierunku biologia. Za odpłatnością student moŜe uczęszczać na
przedmioty, które obejmują równieŜ ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.
5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem. W większości przypadków jest to egzamin
lub kolokwium (zaliczenie na prawach egzaminu). Oceny uzyskane z kaŜdego egzaminu lub
kolokwium liczone są do średniej z ocen. W pozostałych przypadkach formę zaliczenia usta-
la prowadzący, a stopień uzyskany z zaliczenia nie jest wliczany do średniej.
6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu
i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest
w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego
przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy stu-
denta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich
zaliczenia. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punk-
tów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących
częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką
dydaktyczną – 1/10. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zali-
czenia przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student
uzyskuje 1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia – 0,5 punktu.

7. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia seme-
stru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmio-
tów obligatoryjnych (podstawowych i kierunkowych) przewidzianych w tym semestrze pla-
nem studiów. Warunkiem zaliczenia kaŜdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów
i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niŜ 60.
       Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na ko-
niec roku, moŜe uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze
lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersy-
teckim regulaminem studiów.
8. Uczelnia zapewnia moŜliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach
prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Obo-
wiązkowym dla studentów biologii jest język angielski. KaŜdy student obowiązany jest do
zdania egzaminu z tego języka na poziomie biegłości B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego RE) do końca VI semestru. Za zaliczenie kursu języka obcego stu-
dent otrzymuje 5 punktów.
9. Uczelnia zapewnia moŜliwość rozwoju fizycznego studentów w ramach obowiązkowych na
pierwszym roku w wymiarze 60 godzin zajęć organizowanych przez Centrum Kultury Fizycz-
nej. Za zaliczenie tych zajęć student otrzymuje 0,5 punktu.
10. Na początku I semestru kaŜdy student odbywa dwugodzinne szkolenie biblioteczne,
dwugodzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a w ciągu I roku sze-
ściogodzinne szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i dwugodzinne szkolenie
z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. W miesiącach wakacyjnych IV semestru stu-
denci odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.
11. Na początku V semestru (nie później niŜ do końca października) studenci, w uzgodnieniu
z dyrektorem Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii wybierają profil specjalizacyjny przy-
szłej pracy dyplomowej, a tym samym zaklad, w którym chcą ją wykonywać i opiekuna tej
pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna pracownię dyplomową w wymia-
rze 15 godzin oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 30 godzin. Za przygotowanie pracy
dyplomowej, odbycie związanych z tym zajęć i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 10 punktów.
12. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami związanymi z przebiegiem studiów i wyborem
profilu i miejsca wykonywania pracy dyplomowej student moŜe zwracać się do opiekuna.
Opieka nad studentem przebiega dwuetapowo. Przez pierwsze dwa lata opiekę sprawuje grupa
pracowników wyznaczonych przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich Wydziału, na
trzecim roku pracownik wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym student wykonuje
pracę dyplomową.
13. Do uzyskania dyplomu konieczne jest:
          a. zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych, praktyki
             zawodowej i przewidywanych w programie szkoleń;
          b. uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niŜ 180;
          c. przygotowanie pracy dyplomowej;
          d. zdanie egzaminu dyplomowego do końca VI semestru.
                 Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy dy-
plomowej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych dla
trzech pierwszych lat studiów.
14 Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na
kierunku biotechnologia.
          Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podsta-
wowych dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Zdobyte umiejętności w zakre-
sie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy
w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowa-
dzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biolo-
gicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnolo-
gicznych studiów drugiego stopnia.

 

          Studia biotechnologiczne drugiego stopnia
IV. 2.1. Zasady studiowania
1. Studia trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu magistra bio-
technologii w zakresie jednej z dwu specjalności:
       biotechnologia ogólna
       biotechnologia medyczna
2. Celem studiów jest uzupełnienie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia i poszerze-
nie go o wiedzę specjalizacyjną na poziomie uniwersyteckim.
3. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyj-
nej. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niŜ limit miejsc na danej specjalności, kwali-
fikacja odbywa się na podstawie kompletu złoŜonych dokumentów. Kandydaci winni legity-
mować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia.
       Warunki i zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej określa corocznie Rada Wy-
działu po uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi poszczególne specjalno-
ści.
4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
       obligatoryjne – podstawowe – związane z zakresem podstawowych i kierunkowych
       treści kształcenia przewidzianych w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia
       oraz specjalizacyjne – określone dla danej specjalności i warunkujące uzyskanie ty-
       tułu zawodowego magistra biotechnologii w zakresie specjalności wymienionej w tytu-
       le;
       fakultatywne – wybierane zgodnie z zainteresowaniami studenta z katalogu wykładów
       fakultatywnych wspólnego z kierunkiem biologia.
5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem. W większości przypadków jest to egzamin
lub kolokwium (zaliczenie na prawach egzaminu). Oceny uzyskane z kaŜdego egzaminu lub
kolokwium z przedmiotu obligatoryjnego objętego programem studiów liczone są do
średniej z ocen. W pozostałych przypadkach formę zaliczenia ustala prowadzący, a stopień
uzyskany z zaliczenia nie jest wliczany do średniej.
6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i
akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w
szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego
przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to, pośrednio, z wkładem
pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia
i do ich zaliczenia. W przypadku ćwiczeń liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzi-
nowego. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia
przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje
1 punkt, za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego inną formą zaliczenia – 0,5 punk-
tu.
7. Przedmioty fakultatywne student wybiera, kierując się własnymi zainteresowaniami. Uru-
chomienie wykładu fakultatywnego uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimum 20 osób.
Wyboru wykładów fakultatywnych naleŜy dokonywać na kartach zgłoszeń, na podstawie ak-
tualizowanej przed rozpoczęciem roku akademickiego listy tych wykładów dostępnej w Dzie-
kanacie. Termin składania kart zgłoszeń na wykłady oferowane w letnim semestrze
upływa w dniu 15 grudnia, w zimowym - 30 czerwca.
          Otwarte jako fakultatywne. są równieŜ wykłady z przedmiotów obligatoryjnych dla
kierunku biologia. W takim przypadku wykład kończy się zwyklym zaliczeniem, a warunki
zaliczenia ustala na początku semestru prowadzący. Za odpłatnością student moŜe uczęsz-
czać na przedmioty, które obejmują równieŜ ćwiczenia, a nie są przewidziane programem stu-
diów. Terminy zgłoszeń na te przedmioty sa takie, jak na wykłady fakultatywne.
8. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia seme-
stru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmio-
tów obligatoryjnych przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zalicze-
nia kaŜdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie
mniejszej niŜ 60. Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy
punktów na koniec roku, moŜe uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następ-
nym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach okre-
ślonych uniwersyteckim regulaminem studiów.
9. Nie później niŜ w pierwszym tygodniu I semestru student wybiera zakład, w którym w ra-
mach studiowanej specjalności będzie wykonywał pracę magisterską. Informacja o liczbie
miejsc, jakimi w danym roku akademickim dysponują zakłady, dostępna jest w sekretariacie
Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii i tam teŜ student dokonuje zapisu. W wybranym za-
kładzie studenci w ciągu I i II roku odbywają seminaria: specjalizacyjne i magisterskie oraz
pracownię specjalizacyjną. Ilość miejsc w poszczególnych pracowniach jest limitowana. Se-
minaria i pracownia nie są ujęte w wykazie kursów.
10. Praca magisterska jest wykonywana w ramach nienormowanej pracowni magisterskiej, na
którą student winien przeznaczyć ok. 150 godzin w semestrze. Za przygotowanie pracy magi-
sterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów.
11. Dla uzyskania zawodowego tytułu magistra biotechnologii konieczne jest:
          a. zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wymaganych dla danej spe-
             cjalności;
          b. uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niŜ 120;
          c. zaliczenie przypisanej danej specjalności liczbie godzin wykładów fakultatyw-
             nych;
          d. wykonanie pracy magisterskiej;
          e. zdanie egzaminu magisterskiego.
                                      Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy ma-
gisterskiej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych.
          Student kończący studia II stopnia, po spełnieniu ww. warunków otrzymuje dyplom
magistra, w którym wymieniony jest kierunek studiów – biotechnologia, z określoną specjal-
nością – biotechnologia ogólna lub biotechnologia medyczna.
          Absolwent studiów biotechnologicznych II stopnia posiada opartą na naukach
przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz szczegółową wiedzę specjalizacyjną w zakre-
sie biotechnologii. Uzyskaną wiedzę potrafi zastosować do opracowywania i optymalizacji
procesów biotechnologicznych, projektowania eksperymentu i prowadzenia badań z zakresu
biotechnologii. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy na-
ukowo-badawczej w placówkach naukowych, przemysłowych i laboratoriach kontrolnych
i diagnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawo-
dowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

                         

Rekruracja

BIOTECHNOLOGIA I stopnia

  • biologia
  • matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia (jeden przedmiot do wyboru)

 

BIOTECHNOLOGIA II stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres programu biotechnologicznych studiów pierwszego stopnia. Z rozmowy zwolnieni są absolwenci, którzy mają na dyplomie ocenę 4,0 i wyższą.

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na wymienione
w załącznikach nr 1 i nr 2 kierunki jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia.

 

Rektor w terminie do 31 marca 2009 roku ustali odrębnymi przepisami:

1/ na wniosek rady wydziału limity przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów;

2/ zakres zadań związanych z rekrutacją;

3/ procedurę rejestracji kandydatów w internetowej rejestracji kandydatów, zwanej dalej IRK;

4/ harmonogram przebiegu rekrutacji.

 

 Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora dziekani wydziałów określą szczegółowe terminy:

     1/ przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ przyjmowania dokumentów

 i przedłożą do akceptacji przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie
 później niż 15 kwietnia 2009 r.

 

4. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 25 osób zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile Rektor nie postanowi inaczej.

 

 

§ 2

 

1.    O przyjęcie na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego - „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia.

 

Obywatele polscy, mający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą”, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne     z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia cudzoziemcy, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „nowej matury” lub w trybie „starej matury” w polskiej szkole podlegającej właściwemu ministrowi.

 

Obywatele państwa polskiego i cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą
i nie mają na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego,
a przysługuje im prawo ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów ze „starą maturą”, są kwalifikowani na podstawie oceny z języka urzędowego danego państwa. Język ten nie może być jednocześnie traktowany jako język obcy nowożytny.

 

6.    Przepis ust. 5 nie dotyczy studiów filologii polskiej oraz nauczycielskich studiów: historia
z językiem polskim, język rosyjski z językiem polskim, język ukraiński z językiem polskim.

 

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43, ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie dla kandydatów ze „starą maturą”.

 

Cudzoziemcy, których nie dotyczą postanowienia ust. 5, przyjmowani są na studia poza limitem miejsc na podstawie odrębnych przepisów. Decyzję podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału.

 

Kandydaci mający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.

 

Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie określa uchwała Senatu nr XXI-8.2/06 z dnia 31 maja 2006 r.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów. 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
 

§ 3

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1/ rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie IRK oraz wpisanie swoich wyników

    ze świadectwa dojrzałości lub z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;

2/ wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

 

1/ wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”)
     przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;

 

o ile w załączniku nr 1 nie jest określone inaczej.

 

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak
i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

 

2/ oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

celujący (6)

200

-

-

 

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części

pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z wymaganych przedmiotów,

komisja może uznać oceny końcowo-klasyfikacyjne.

 

3/ na studia drugiego stopnia: konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia, egzamin pisemny (test), egzamin ustny (rozmowa kwalifikacyjna); dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną
o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie
i formie, pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.

 

Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu miejsc, Rektor - na wniosek dziekana - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.

 

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę sprawdzianu wiedzy
i uzdolnień kierunkowych, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.


 

§ 4

 

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym, określa załącznik nr 1.
Wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %.

 

Wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego przez absolwentów szkół dwujęzycznych wyznacza się przy zastosowaniu przelicznika 1% = 2 punkty rekrutacyjne. W tym przypadku kandydat może maksymalnie uzyskać 200 punktów rekrutacyjnych.

 

Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury
z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania określonego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu.

 

Kandydatom mającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate  wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

 

dyplom IB

poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30% poziom zdawalności

2

30%

1

-

1

0 %

 

 

§ 5

 

Sprawdzian praktyczny lub egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu przeprowadzają: komisja rekrutacyjna lub w obecności komisji egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana. Propozycje oceny przedstawiają egzaminatorzy. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.

 

Kwalifikowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora na wniosek rady wydziału.

 

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół, według wzoru ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w IRK oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji
o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

Informacje przekazane w trybie ust. 4 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

§ 6

 

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna:

sporządza zbiorczy protokół, który określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku i formy studiów;

ogłasza listę rankingową kandydatów;

podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc;

zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie IRK);

przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w § 7);

potwierdza zgodność danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami;

doręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

 

2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studiawiększej liczby osób niż limit miejsc, dziekan występuje do Rektora
z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.

 

3. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego do studiowania, kompletu dokumentów o których mowa w § 7.

 

4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów z listy rezerwowej i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 - 7.

 

5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1/ protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego;

     2/ listy osób przyjętych na studia.

 

 

DOKUMENTY

 

§ 7

 

1.    Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, a na studia nauczycielskie – orzeczenie o przydatności do zawodu nauczyciela;

3/    kserokopię dowodu tożsamości;

4/    podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu internetowej rejestracji kandydatów;

5/    2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

6/    osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli nie uczyniły tego wcześniej).

 

2.    Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 kandydaci:

1/ wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez

    ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2/ wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne

    w systemie IRK.

 

W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, komisja wydziałowa kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie. Wzór skierowania oraz sposób postępowania zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. nr 120, poz. 767).

 

4.    W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust.1, odmawia się przyjęcia na I rok studiów z zastrzeżeniem ust. 6.

 

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Osoby, które zdawały maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB,
mogą dostarczyć świadectwo dojrzałości w terminie późniejszym, jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niespełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy osób przyjętych na I rok studiów.

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 8

 

1.    Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne pod przewodnictwem dziekana wydziału i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

 

Komisję rekrutacyjną tworzą:

przewodniczący;

z-ca przewodniczącego;

sekretarz/e;

członkowie - w liczbie nie przekraczającej liczby kierunków na wydziale

przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową samorządu studentów (w przypadku braku takiego zgłoszenia przedstawiciela deleguje parlament studentów, powiadamiając o tym w odpowiednim terminie dziekana wydziału).

     Jako obserwator na zasadach określonych przez dziekana w pracach komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć nauczyciel szkoły średniej delegowany przez kuratora oświaty.

     W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana.

 

5. Do zadań komisji rekrutacyjnych na wydziale należy w szczególności:

pobranie z systemu IRK pliku zawierającego listę i dane kandydatów oraz przeprowadzenie na tym pliku operacji i innych niezbędnych czynności wymaganych procedurą postępowania kwalifikacyjnego;

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;

złożenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

wydawanie, na życzenie kandydatów, zaświadczeń o liczbie punktów uzyskanych
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;

współpraca z wydziałową i uczelnianą obsługą internetowej rejestracji kandydatów;

inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.

 

6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należy w szczególności:

koordynacja pracy komisji rekrutacyjnych;

nadzór nad rejestracją kandydatów na studia;

przyjmowanie informacji i protokołów komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach;

rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych i odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych oraz skarg dotyczących działalności tych komisji.

 

7.    Kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od 15 czerwca do 31 października
2009 r.


TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO


 

§ 9

 

Podstawą odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, doręczenia decyzji lub zaistnienia faktu naruszenia warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów po zasięgnięciu opinii przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przedkładając odpowiednie wnioski rektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 10

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor może podjąć decyzję o:

1/ zakończeniu rekrutacji i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;

2/ przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 


PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

 

Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc i zawiadomieniu na piśmie pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.

 

Nauczyciele akademiccy, biorący udział w pracach komisji rekrutacyjnych i przeprowadzający egzaminy, otrzymają wynagrodzenie ustalone przez Rektora na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Osoby niebędące nauczycielami akademickimi, a uczestniczące w pracach rekrutacyjnych otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe ustalone przez Rektora lub dziekana w zależności od rodzaju i wkładu pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test