1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zobacz na mapie

Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02
E-mail do uczelni

» Kontakt
» Historaia Uczelni
» O studiach

Ilość odsłon: 383165

Studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym

Wydział Politologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierownikiem Studiów jest Pani dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
tel. 532 42 78, 79, w. 148, pokój 208, e-mail: kakuc@wp.pl
Obsługę administracyjną studiów prowadzi mgr Monika Nowak
tel. 532 66 10, pokój 016.

Cel studiów
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami, zasadami i mechanizmami pozyskiwania środków Unii Europejskiej, dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania funduszami w ramach polityki spójności 2007-2013, a także pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i społecznymi.

Dla kogo są studia?
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się rozwojem lokalnym i regionalnym, opracowywaniem dokumentów programowych oraz wniosków o fundusze UE potrzebują stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności.
W większości jednostek funkcjonują już specjalne biura czy wydziały zajmujące się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Ich zadaniem jest nie tylko pozyskiwanie środków na projekty realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, ale też pomoc działającym na ich terenie przedsiębiorcom, czy organizacjom pozarządowym.
Studia są skierowane do wszystkich, którzy z racji wykonywanych obowiązków pragną poszerzyć wiedzę z zakresu możliwości i zasad pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków UE. Studia w szczególności przeznaczone są dla: pracowników administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i ich zastępców, osób zatrudnionych w sektorze pozarządowym, a także absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy swoje perspektywy zawodowe wiążą z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej.

Organizacja studiów
Jednostką prowadzącą studia jest Wydział Politologii UMCS. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota-niedziela) w Lublinie

Program studiów
Studia mają charakter doskonalący. Trwają 1 rok (2 semestry). Program obejmuje 250 godz. zajęć.
Program:

 • Programy pomocowe dla samorządów
 • PR instytucji sektora publicznego
 • Promocja przedsięwzięć finansowanych ze środków UE
 • Planowanie rozwoju lokalnego
 • Zamówienia publiczne
 • Przywództwo w samorządzie terytorialnym
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego
 • Lokalna polityka społeczna
 • Zarządzanie projektami społecznymi
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
 • Zasady przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie funduszami europejskimi
 • Metodologia przygotowania projektów
 • Fundusze strukturalne jako instrument polityki regionalnej UE
 • Fundusze UE a modernizacja administracji publicznej
 • Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego przy wsparciu UE
 • Procedury aplikowania o środki UE


Każdy z przedmiotów kończy się egzaminem bądź zaliczeniem. Warunkiem ukończenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów (wykładów, ćwiczeń). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym Wydziału Politologii UMCS.


Koszt
Koszt uczestnictwa wynosi 3000 zł. Opłata semestralna wynosi 1500 zł (nie istnieje możliwość rozłożenia na mniejsze raty). Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.
Wystawiamy faktury.
Osoby pracujące mogą ubiegać się o zwrot kosztów przez zakład pracy.

Warunki przyjęcia
Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępne na stronie: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=83&mid=2&mref=16)
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• dwie fotografie
• kserokopię dowodu osobistego
• wpisowe w wysokości 150 zł na konto UMCS: 59 1140 1094 0000 2905 1600 1001 BRE Bank S.A. Oddział Lublin, które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisz nazwę studiów podyplomowych.
Uruchomienie studiów następuje w przypadku zgłoszenia się 30 osób. W razie nie uruchomienia studiów dokumenty będą zwracane.

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test