1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » politechnika lubelska
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Budownictwo

Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 1700.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 1850.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku (specjalności)

INFORMACJE O ZASADACH I PLANACH

STUDIÓW DZIENNYCH

NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

1. Opis systemu kształcenia

Na studiach dziennych kierunku budownictwo realizowany jest elastyczny system

studiów ESS, który umożliwia studentom podejmowanie decyzji odnośnie wyboru

programu i toku studiów. Jest to system tzw. szeregowy (rys. 1.). Po semestrze 7 (trzech i

pół roku) istnieje możliwość ukończenia studiów zawodowych, uzyskując tytuł inżyniera

lub przejście w tym semestrze na studia magisterskie (4 sem. – dwa lata), po ukończeniu

których uzyskuje się tytuł mgr inż. Na kierunku tym kształci się studentów w trzech

specjalnościach na studiach inżynierskich i pięciu na studiach magisterskich (rys. 2.)

 

Pierwsze trzy semestry są wspólne dla wszystkich specjalności kierunku. Po

semestrze 3, studenci wybierają jedną z trzech specjalności (budownictwo ogólne, drogi

i mosty, urządzenia sanitarne), a w przypadku podjęcia decyzji o kontynuowaniu studiów

magisterskich po sem. 6 studenci specjalności budownictwo ogólne mają możliwość

wyboru specjalności: konstrukcje budowlane inżynierskie, technologia i organizacja

budownictwa, ochrona zabytków architektury i urbanistyki. Studenci pozostałych

specjalności je kontynuują .

Obowiązujące plany studiów spełniają wytyczne standardów nauczania Rady

Głównej Szkolnictwa Wyższego i pozwalają ubiegać się, po uzyskaniu odpowiedniej

praktyki zawodowej, o uprawnienia zawodowe.

Przedstawiony w rozdziale 4 program studiów i plany studiów uwzględniają zasady

systemu ECTS (European Credit Transfer System) i zawierają przyporządkowane

każdemu przedmiotowi i rodzajowi zajęć, punkty kredytowe (transferowe).

W planach studiów przedmioty są pogrupowane na: przedmioty ogólne,

podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne i wybieralne. Uzyskanie zaliczenia przedmiotów

z czterech pierwszych grup jest obowiązkowe. Natomiast z grupy przedmiotów tzw. do

wyboru, student wybiera jeden dowolny przedmiot, który musi zaliczyć.

2. Sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności

2.1 Specjalności inżynierskie

Budownictwo ogólne

Studia pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej pracę

w budowlanych przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, w produkcji

i dystrybucji materiałów budowlanych oraz służbach inwestycyjnych w zakresie

budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Po odpowiedniej praktyce zawodowej

absolwent może ubiegać się o uprawnienia budowlane: bez ograniczeń w zakresie

i wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

projektowania

a z ograniczeniem w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych

i architektury.

Drogi i mosty

Inżynier tej specjalności jest przygotowany do budowy, eksploatacji, modernizacji

i projektowania dróg, ulic, placów, węzłów komunikacyjnych, wiaduktów, mostów, pasów

startowych lotnisk oraz do organizacji ruchu drogowego. Miejscem pracy mogą być

przedsiębiorstwa robót drogowych lub mostowych, zarządy dróg, wytwórnie materiałów

dla drogownictwa, lotniska, wydziały gospodarki komunalnej urzędów miejskich,

pracownie projektowe. Absolwenci studiów inżynierskich mogą uzyskiwać uprawnienia

budowlane w zakresie dróg, mostów lub konstrukcji budowlanych w zależności od praktyki

zawodowej.

Urządzenia sanitarne

Absolwent uzyskuje wiedzę dającą podstawy do pracy w wykonawstwie

i eksploatacji oraz projektowaniu urządzeń sanitarnych wodociągowych i kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, gazowych. Posiada ponadto podstawową wiedzę

dotyczącą wykonawstwa oraz projektowania obiektów budowlanych. Po odbyciu stosownej

praktyki może starać się o uzyskanie uprawnień budowanych: bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w ograniczonym zakresie w specjalności

urządzenia i instalacje sanitarne.

2.2 Specjalności magisterskie

Technologia i organizacja budowy

Przekazywana wiedza pozwala wykształcić nowoczesnego inżyniera

przedsiębiorcę (menedżera) budowlanego, który posiada wykształcenie zawodowe

w zakresie budownictwa, dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane oraz

kwalifikacje menedżerskie potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem

budowlanym. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie budownictwa powszechnego ze

szczególnym uwzględnieniem zagadnień technologicznych oraz związanych z organizacją

procesów produkcyjnych w budownictwie, a także w zakresie nowoczesnych koncepcji

i metod zarządzania. Przygotowani są do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach

wykonawczych, w przemyśle materiałów budowlanych, organizacjach zarządzających

przedsięwzięciami budowlanymi, jak również w biurach projektowych.

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Absolwenci zdobywają rozszerzoną wiedzę w zakresie projektowania,

wykonawstwa, diagnostyki i napraw obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego

i specjalnego. Przygotowani są szczególnie do pracy w biurach projektowych, a także

w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Po

zdobyciu stosownej praktyki w projektowaniu i wykonawstwie, mogą zdobywać

uprawnienia budowlane: bez ograniczeń w zakresie projektowania i wykonawstwa

konstrukcji budowlanych, a z ograniczeniem w zakresie projektowania i wykonawstwa

instalacji sanitarnych i architektury.

Ochrona zabytków architektury i urbanistyki

Absolwenci otrzymują przygotowanie w dziedzinie budownictwa ze szczególnym

uwzględnieniem pracy przy obiektach zabytkowych i zabytkowych zespołach miejskich.

Studia obejmują aspekty teoretyczne oraz praktyczne i prowadzą do zdobycia wiedzy

umożliwiającej projektowanie z uwzględnieniem wymogów estetycznych, ekologicznych

i technicznych, projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi przy obiektach

zabytkowych i w strefie ochrony konserwatorskiej, wiedzy z zakresu historii, teorii

architektury i sztuk pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani w administracji

samorządowej, służbach inwestycyjnych obiektów zabytkowych i nadzorze budowlanym.

Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą uzyskać uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej.

Drogi i mosty

Studia zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę

teoretyczną i umiejętności praktyczne uzyskują podstawę do twórczej pracy w zakresie

projektowania i realizacji dróg, mostów i innych konstrukcji inżynierskich, inżynierii ruchu

drogowego, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi. Miejscem pracy są

zarządy dróg publicznych, pracownie projektowe, wydziały gospodarki komunalnej

urzędów miejskich, przedsiębiorstwa a także jednostki naukowo-badawcze. Absolwenci

mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w zakresie dróg, mostów lub konstrukcji

budowlanych w zależności od praktyki zawodowej.

Urządzenia sanitarne

Inżynier jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

podstawowych oraz powszechnie stosowanych urządzeń sanitarnych oraz instalacji i sieci:

wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych i centralnego ogrzewania,

wentylacyjnych, urządzeń do oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gazów odlotowych.

Absolwenci mogą być zatrudniani w zakładach komunalnych i przemysłowych, biurach

projektów, jednostkach ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wykonawczych

i eksploatacji, a także w instytucjach naukowo-badawczych.

3. Europejski System Transferu Punktów – ECTS

Zasady ogólne1

Na studiach dziennych kierunku budownictwo funkcjonuje system ECTS (European

Credit Transfer System) – Europejski System Transferu Punktów. Polega on na tym, iż

Opracowano na podstawie Informatora ETCS – Program kierunku Inżynieria Środowiska,

Lublin 2002 r.

wszystkie przedmioty studiów mają przyporządkowaną pewną liczbę punktów, których

zdobycie jest podstawą do zaliczenia kolejnych etapów studiów.

System ten pozwala na realizację jednocześnie kilku celów.

Po pierwsze Politechnika Lubelska uczestniczy w coraz większym zakresie

w wymianie międzynarodowej studentów. Dlatego też, przeliczanie zaliczonych

semestrów ułatwi znacznie zarówno studentom Politechniki studiowanie przez

semestr czy rok na uczelniach zagranicznych, w ramach bilateralnych lub

szerszych programów, jak np. Socrates, jak i studentom zagranicznym, którzy

w ramach wymiany będą studiować na naszej Uczelni.

Po drugie coraz więcej studentów, zmuszonych sytuacją rodzinną, zmienia uczelnie, a

czasami kierunki studiów. ECTS ułatwi taką mobilność, ograniczy konieczność

zaliczania przedmiotów już zaliczonych na innej uczelni, a jednocześnie umożliwi

wypełnienie wymagań określonych dla danej specjalności i uzyskania dyplomu

odpowiedniego stopnia – licencjackiego czy magisterskiego.

Po trzecie zaliczanie w systemie punktowym ułatwi także studiowanie tradycyjnie w

ramach jednej uczelni. Jest to, bowiem system elastyczny umożliwiający

indywidualne dostosowanie tempa studiów do możliwości studenta.

ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez następujące

elementy:

Punkty ECTS stanowiące wartość liczbową przyporządkowaną poszczególnym

przedmiotom i określające „ilość pracy”, jaką musi wykonać student, aby uzyskać

zaliczenia z danego przedmiotu.

Pakiet informacyjny, który zawiera adresowane do studentów i nauczycieli informacje

na temat uczelni, instytutów, wydziałów, organizacji i struktury oraz przedmiotów.

Wykaz zaliczeń przedstawiający osiągnięcia studenta w nauce w sposób przekrojowy,

łatwy do zrozumienia i przełożenia z systemu zaliczeń obowiązującego w jednej

uczelni na system funkcjonujący w innej uczelni.

Porozumienie o programie zajęć – obowiązujące zarówno uczelnię macierzystą,

zagraniczną jak i studenta, – które określa program zajęć, w jakich uczestniczyć

ma student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznawana za ich

zaliczenie.

Pakiet ECTS na kierunku budownictwo

Liczba punktów zwanych też kredytami przyporządkowana poszczególnym

przedmiotom i rodzajom zajęć znajduje się na planach studiów i opisach treści

programowych w rozdziale 4.

W przypadku, jeżeli student wybierze dany przedmiot do studiowania na danym

semestrze i go nie zaliczy musi powtarzać dany przedmiot po wykupieniu odpowiedniej

liczby kredytów przyporządkowanych danemu rodzajowi zajęć. W roku akademickim

2004/2005 jeden punkt kredytowy ECTS kosztuje 75 zł.

Szczegółowe zasady dotyczące obowiązującego na Politechnice Lubelskiej systemu

kredytowego i związanych z nim zasad rejestracji na kolejny rok akademicki zawiera

regulamin studiów (rozdz.5).

 

 

           

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty (w białej tekturowej wiązanej teczce):

• ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,

• świadectwo dojrzałości w oryginale, ( studia I stopnia )

• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale ( studia I stopnia )

• dyplom i suplementy lub indeks ( studia II stopnia )

• xero dowodu osobistego – powiększone obie strony,

• pokwitowanie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia -„opłata rekrutacyjna”,

• pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł – wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,

• zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami, (wydane przez lekarza medycyny pracy)

• 3 fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz plik zawierający wersję tej fotografii o wymiarach 20mm x 25 mm (300 dpi) to 236x295 px (± 3 px)


Ważne informacje


 1. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.

 2. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

 1. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.

 2. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów.

 1. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej. W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.

 1. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.

 1. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.

 1. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK.Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

 1. Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia – może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia (wzór upoważnienia) Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może być potwierdzona przez: notariusza, urząd gminy bądź miasta, dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej), członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej PL.

 1. Harmonogramy przyjęć na studia drugiego stopnia określają Dziekani wydziałów. Informacje te znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów.

Rekrutacja

1. Politechnika Lubelska dokonuje przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych – na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz zaocznych - na pozostałych kierunkach studiów) w ramach planowanej liczby przyjęć, ustalanej dla poszczególnych kierunków studiów przez Rektora Politechniki.

2. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów i uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora.

3. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan.

4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanej dalej ERK;

b) zapoznanie kandydatów z warunkami rekrutacji oraz zawiadamianie o terminie postępowania kwalifikacyjnego;

c) przyjmowanie dokumentów;

d) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego;

e) weryfikacja danych kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z danymi

w systemie ERK;

f) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia;

g) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kopia decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej dostarczenia pozostaje w dokumentacji kandydata;

h) sporządzanie protokołów indywidualnych i zbiorczych z postępowania kwalifikacyjnego;

i) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb uczelnianej komisji rekrutacyjnej;

j) złożenie sprawozdania uczelnianej komisji rekrutacyjnej z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;

k) wydawanie, na prośbę kandydatów, zaświadczeń o uzyskanych wynikach w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje kandydatom odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.). Odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej

kandydaci składają za pośrednictwem wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów po zasięgnięciu opinii przewodniczących wydziałowych komisji rekrutacyjnych, przedkładając wnioski Rektorowi. Decyzje podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosków uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

6. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest Prorektor ds. Studenckich.

7. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) rozpatrywanie odwołań kandydatów na studia dotyczących naruszenia warunków i trybu rekrutacji;

b) koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

c) przyjmowanie informacji i protokołów wydziałowych komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego oraz odpowiadają za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych, objętych tajemnicą służbową.

9. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów, zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

10. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

12. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia będą uwzględniane skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości.

13. Egzamin z rysunku odręcznego i egzaminy pisemne przeprowadzane są anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.

14. Pisemne prace egzaminacyjne mogą być udostępniane kandydatom do wglądu w trybie odwoławczym na ich pisemny wniosek.

15. Wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów w formie ustalonej w uzgodnieniu z uczelnianą komisją rekrutacyjną.

16. Dopuszcza się możliwość ogłaszania list kandydatów zawierających uzyskaną przez nich liczbę punktów.

17. Kandydat, wobec którego przeprowadzono postępowanie, otrzymuje pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów.

18. Rekrutacja prowadzona jest poprzez system ERK. Kandydat jest zobowiązany do kontrolowania swojego konta. Poprzez system ERK będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.

19. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zarejestrowanie się kandydata w wyznaczonym terminie, wniesienie opłaty należnej przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, podanie liczby punktów ze świadectwa dojrzałości, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), zdanie egzaminu z rysunku odręcznego (na kierunek studiów architektura i urbanistyka), a w przypadku studiów drugiego stopnia podanie oceny z dyplomu ukończonych studiów wyższych i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w czasie tych studiów.

20. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia w wyznaczonym miejscu i terminie. Jest to potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i powoduje wpisanie kandydata na listę osób przyjętych na pierwszy rok studiów.

21. Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

22. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą uzupełniane z list rezerwowych, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, po czym osoby nowo zakwalifikowane wezwane będą poprzez system ERK do złożenia dokumentów w określonym terminie. Etapy te mogą być powtarzane do wypełnienia planowanej liczby miejsc na kierunkach.

23. Na każdym etapie postępowania, jeżeli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczba punktów,komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej. W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem dokonanej na ten kierunek opłaty wnoszonej przy ubieganiu się na studia, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.

24. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi informacjami.

25. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazane w trakcie ERK informacje, a w szczególności za wyniki ze świadectwa dojrzałości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.

26. Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia – mogą zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia.

27. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej przysługuje kandydatom, obywatelom polskim, kończącym zagraniczną szkołę średnią, jeśli świadectwo jej ukończenia porównywalne jest z polskim świadectwem dojrzałości. Zaświadczenie o równoważności absolwent zagranicznej szkoły średniej może uzyskać w kuratorium oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata.

Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie same zasady rekrutacji jak absolwentów polskich szkół średnich. Kandydaci kończący średnią szkołę za granicą oraz absolwenci matury międzynarodowej (IB) mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonego w obowiązującym terminie zaświadczenia o przystąpieniu do matury wraz z pozostałymi dokumentami na studia. Przyjęcie na studia jest uwarunkowane złożeniem świadectwa dojrzałości, dyplomu IB do dnia 30 sierpnia.

28. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem, że ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub też przyjęcie na studia tych osób zostanie poprzedzone postępowaniem nostryfikacyjnym ich dyplomów, przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

29. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia według odrębnych przepisów, przy czym na kierunek Architektura i Urbanistyka warunkiem koniecznym przyjęcia jest zdanie egzaminu z rysunku.

30. Kandydaci na pierwszy rok studiów dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Lubelskiej (ERK) oraz składają w określonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

a) ankietę osobową – wydruk z systemu ERK;

b) świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Na studia drugiego stopnia dodatkowo odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych oraz suplement, a w przypadku jego braku – wypis z indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen z ukończonych studiów wyższych;

c) 3 fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz poprzez system ERK plik zawierający elektroniczną wersję tych fotografii;

d) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;

e) orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku, może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów;

f) pokwitowanie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

31. Kandydat ma prawo złożyć dokumenty na więcej niż jeden kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej.

32. Kandydaci wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora, korzystając z numeru konta wygenerowanego podczas procesu ERK. Opłata nie podlega zwrotowi.

33. Terminy dotyczące elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, składania dokumentów oraz rejestracji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010, zostaną określone przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej w uzgodnieniu z dziekanami wydziałów.

34. W przypadku nieuruchomienia studiów w terminie jesiennym, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego przed rozpoczęciem semestru letniego.

35. Kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od daty powołania do końca lutego 2010 r.

36. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast odpłatne są studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne). Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, zostaną dopuszczeni do udziału w zajęciach, po uiszczeniu w wyznaczonym terminie opłaty w wysokości określonej przez Rektora Politechniki Lubelskiej.

7. Zasady wnoszenia opłat i ich wysokość określają odpowiednio uchwała Senatu i zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej.

38. Rektor jest upoważniony do ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

40. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2009/2010.

1. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010 przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu uzyskanych wskaźników rekrutacyjnych (W).

2. Wartości progowe wskaźników rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w uzgodnieniu z komisją uczelnianą.

3. Zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmuje jeden z następujących przedmiotów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie (wos) oraz język polski i język obcy. (Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią).

Dodatkowym kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy uwzględnianiu przedmiotów zaliczanych z wagą 0,5 (z wyłączeniem języka obcego), są punkty doliczane za ocenę końcową z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły: ocena dobra – 5 pkt, ocena bardzo dobra – 10 pkt, ocena celująca – 15 pkt. Na kierunek Architektura i Urbanistyka obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni).

Egzamin z rysunku obowiązuje bezwzględnie wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Architektura i Urbanistyka i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin ten ma na celu:

sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką;

8

sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;

sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.

4. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest wskaźnik rekrutacyjny (W), którego wartość określą wybrane wyniki egzaminu maturalnego „nowa matura”, egzaminu dojrzałości „stara matura”, wybrane oceny końcowe, wyniki egzaminu matury międzynarodowej i wyniki egzaminu wstępnego.

5. Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006), na egzaminie dojrzałości „stara matura”, w części pisemnej, nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych symbolem M* w punkcie 13 i określonych w pkt 14.

6. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z roku 2007, 2008 i 2009 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. Na kierunek studiów Architektura i Urbanistyka obowiązuje bezwzględnie egzamin z rysunku.

7. Dla kandydatów na studia, zdających „nową maturę” w roku 2008 i 2009 z przedmiotu zdawanego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, przyjmuje się następujący sposób ustalania wyniku z tego przedmiotu na poziomie podstawowym. Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku z poziomu rozszerzonego, według wzorów:

a) P=R, dla R < 30%;

6 R + 100 , dla R z przedziału od 30 % do 100 %.

b) P= 7

8. Przyjmuje się taki sposób obliczania wskaźnika rekrutacyjnego, który daje wartość korzystniejszą dla kandydata.

9. Oceny wyrażone słownie na świadectwie dojrzałości „stara matura” przelicza się na punkty „nowej matury”, następująco:

celująca 150

bardzo dobra 120

dobra 90

dostateczna 60

dopuszczająca 30

9

10. Oceny egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych przyjmuje się jako punkty. Jeden punkt procentowy oceny odpowiada jednemu punktowi.

11. Liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych z poziomu podstawowego i rozszerzonego, albo liczbą punktów z poziomu podstawowego – w przypadku braku oceny z poziomu rozszerzonego.

12. Oceny wyrażone w punktach na dyplomie matury międzynarodowej (IB), przelicza się na punkty „nowej matury”, następująco:

a) przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (SL – Subsidiary Level)

Liczba punktów

matury Liczba punktów

międzynarodowej

7 100

6 90

5 75

4 60

3 45

2 30

b) przedmioty zdawane na poziomie wyższym (HL - Higher Level) oraz z języka

obcego nowożytnego

Liczba punktów

matury Liczba punktów

międzynarodowej

7 200

6 170

5 140

4 110

3 80

2 50

13. Wskaźnik rekrutacyjny (W) jest sumą:

W = M* + 0,1 Jp + 0,5 Jo + R

gdzie:

a) dla egzaminu maturalnego („nowa matura”)

M* - liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego z wymienionych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos lub liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki albo chemii). Egzamin wstępny dotyczy kandydatów (maturzystów z lat: 2002, 2005 i 2006), którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego nie zdawali przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos.

Jp - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Jo - liczba punktów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego a w przypadku kierunku Inżynieria Środowiska z języka angielskiego.

Kandydatom, absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych, z języka obcego jako drugiego języka nauczania, uzyskaną liczbę punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego przyjmuje się z wagą 2,0.

b) dla egzaminu dojrzałości („stara matura”)

M* - liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości z jednego z wymieionych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos lub liczba punktów egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki albo chemii). Egzamin wstępny dotyczy kandydatów, którzy w części pisemnej egzaminu dojrzałości nie zdawali przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, historia, wos. liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości

Jp - z języka polskiego.

Jo - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia najwyższej oceny z języka obcego nowożytnego, spośród ocen: końcowej (ze świadectwa ukończenia szkoły) lub egzaminu dojrzałości (ocena z części pisemnej albo ustnej), a w przypadku kierunku Inżynieria Środowiska z języka angielskiego.

c) dla egzaminu matury międzynarodowej (IB)

M* - liczba punktów uzyskanych z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia.

Jp - liczba punktów uzyskanych z języka polskiego.

Jo - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

R (dot. pkt 13 ppkt a, b, c) – liczba punktów z obowiązkowego egzaminu wstępnego z rysunku na kierunek studiów Architektura i Urbanistyka, ocenianego w skali od 0 do 600 punktów.

Warunkiem zdania egzaminu z rysunku oraz dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, jest uzyskanie co najmniej 150 punktów.

14. Dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych M*, oznacza:

Architektura i Urbanistyka

 • liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki. Kandydatowi, który nie uzyskał co najmniej 30 punktów z egzaminu wstępnego z matematyki, zalicza się 0,25 liczby punktów otrzymanych z przeliczenia oceny końcowej z matematyki, ze świadectwa ukończenia szkoły.

Budownictwo

 • liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki albo fizyki.

Edukacja Techniczno - Informatyczna

Inżynieria Materiałowa •

Mechanika i Budowa Maszyn

liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – według zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki albo fizyki albo chemii.

Fizyka

Matematyka

liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki albo fizyki.

Elektrotechnika

Informatyka

Mechatronika ** (** kierunek studiów w organizacji)

liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów pisemnego egzaminu wstępnego z matematyki.

Inżynieria Środowiska

liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów ustnego egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki albo chemii).

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

liczbę punktów części pisemnej egzaminu maturalnego lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny części pisemnej egzaminu dojrzałości lub liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z matury międzynarodowej – wg zasad określonych w pkt 3 lub liczbę punktów pisemnego egzaminu wstępnego z matematyki (albo fizyki albo chemii).15.  Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych (wieczorowych) na kierunek Architektura i Urbanistyka odbędą się na podstawie zasad określonych dla studiów stacjonarnych.

 1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych (zaocznych) na pozostałe kierunki studiów odbędą się zgodnie z zasadami określonymi dla studiów stacjonarnych, ale bez egzaminów wstępnych. Kandydatom, którzy na egzaminie maturalnym lub dojrzałości nie zdawali przedmiotów określonych we wskaźniku rekrutacyjnym (W), zostaną uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły.

 2. Przyjęcia na studia drugiego stopnia odbywać się będą na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku przekroczenia planowanych liczb przyjęć, kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończonych studiów wyższych i dodatkowo na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie tych studiów.

 1. O przyjęcie na dany kierunek studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe o specjalnościach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.

 2. O możliwości przyjęcia na wybraną specjalność studiów drugiego stopnia, na określonych przez rady wydziału kierunkach studiów, decyduje średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia.

 3. Studia pierwszego i drugiego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 zakwalifikowanych osób, o ile Rektor nie postanowi inaczej.Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test