1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet medyczny w lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ratownictwo medyczne

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 2500.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 2200.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia I stopnia
Limity miejsc
studia stacjonarne - 70 miejsc
studia niestacjonarne - 30 miejsc


Czas kształcenia - 3 lata (6 semestrów)

Jakie przedmioty będziesz studiować?
propedeutyka prawa, socjologia, psychologia, biofizyka, biochemia, zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, farmakologia, toksykologia, dydaktyka, metodologia badań, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, metodyka nauczania pierwszej pomocy, medycyna katastrof, choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurologia, traumatologia narządów ruchu, intensywna terapia, medycyna sądowa, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:

 • oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 • układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
  bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych,
 • przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej,
 • podawania tlenu,
 • wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
 • intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego,
  intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową,
 • wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji,
 • wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
 • wykonywania defibrylacji automatycznej,
 • wykonywania EKG,
 • monitorowania czynności układu oddechowego,
 • monitorowania czynności układu krwionośnego,
 • wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
 • podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej,
 • oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło,
 • nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym,
 • cewnikowania pęcherza moczowego,
 • zakładania sondy żołądkowej,
 • pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
 • oznaczania stężenia glukozy przy użyciu glukometru,
 • opatrywania ran,
 • unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń,
 • unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego,
 • odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
 • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, 
 • podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
 • przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.

Gdzie szukać pracy: 
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach 
  ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
- powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
- strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i
   zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
- służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
- charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.Studia II stopnia realizowane w ramach kierunku zdrowie publiczne

Limity miejsc
studia stacjonarne - 75
studia neistacjonarne - 75

Rekrutacja

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE
NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza rekrutację na pierwszy rok :

1. STUDIÓW STACJONARNYCH

a) jednolitych magisterskich na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym,      farmacji i analityce medycznej,

b)    pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach:

pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia,  ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i kosmetologia,

c) drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach: pielęgniarstwo,

położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne.

2. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

a) jednolitych magisterskich na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym ,

farmacji i analityce medycznej,

b)    pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo (tzw. ”studia pomostowe” dla dyplomowanych pielęgniarek), położnictwo (tzw. „studia pomostowe” dla dyplomowanych położnych)

c) drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach:

pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne,

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a) postępowanie kwalifikacyjne (rejestrację kandydata i dokonanie opłaty rekrutacyjnej),

b) obliczenie punktów/procentów dla kandydatów z „nową” maturą lub przeprowadzenie egzaminu wstępnego dla kandydatów, których świadectwa

maturalne nie spełniają warunków „nowej” matury oraz egzaminu sprawnościowego lub rozmowy kwalifikacyjnej, w zależności od kierunku studiów,

c) wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy kandydatów przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

3. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym określa minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 2

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą: Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane dla poszczególnych kierunków studiów i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

§ 3

1. Decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podejmują właściwe WKR.

2. Każdy kandydat w formie pisemnej otrzyma decyzję, o której mowa w ust. 1.

3. Od decyzji WKR służy odwołanie do UKR, w terminie 14 dni od daty doręczenia

Decyzji. Odwołanie składane jest za pośrednictwem WKR. UKR opiniuje odwołanie i przekłada Rektorowi. Decyzję Rektora kandydat otrzymuje na piśmie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

4. Na  decyzję  Rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Rektora w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji.

5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu

rekrutacji na studia.

§ 4

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na wybrany kierunek zobowiązane są:

a)     dokonać elektronicznej rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną,

b)    złożyć wymagane dokumenty w terminie wskazanym przez  Uczelnię.

2. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów,
 jednakże przyjęty na I rok studiów, może być tylko na jeden kierunek, ten na który złoży komplet wymaganych dokumentów. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek odrębnie.

3. Terminy elektronicznej rejestracji, wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy
i tryb ich składania, na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane do końca kwietnia 2009 roku.

4. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (nie uwzględnia się daty stempla pocztowego).

5. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

6. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa
w oryginale.

7. Wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie określona zarządzeniem Rektora.                 Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

8. W razie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi

przekazanymi wcześniej w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych, bierze się pod uwagę dane wynikające z treści dokumentów za wyjątkiem sytuacji wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.

§ 5

1. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej (IB) podlegają

postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad przewidzianych dla osób, które składały egzamin maturalny w trybie „nowej” matury.

2. Kandydaci, którzy przystąpili do matury międzynarodowej (IB) w roku 2009,
w przypadku nie wydania przez szkołę dyplomu IB w czasie umożliwiającym kandydatom złożenie oryginału  dyplomu w terminie składania dokumentów na studia, dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o wynikach matury. Kandydaci na studia będą kwalifikowani warunkowo do czasu przedstawienia dyplomu matury międzynarodowej,
które winno być złożone nie później niż w terminie wskazanym przez  Uczelnię
.

3. Oceny na dyplomie IB z matury międzynarodowej zdawanych przedmiotów będą przeliczane według zasad:

dyplom IB

poziom SL

nowa matura

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

nowa matura

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

33%

3

33%

2

30%

2

30%

1

-

1

-

Wyżej wymieniona punktacja ma zastosowanie przy przeliczaniu punktów
z dyplomu matury międzynarodowej zdawanej na poziomie podstawowym
i rozszerzonym z zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego
dla danego kierunku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.   Na kierunek fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo,  

ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne przeliczone wg powyższych zasad wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przemnożone przez wskaźnik 1,5.

§ 6

1. Osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podlegają

postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad przewidzianych dla tych osób                na dany kierunek.

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UM w Lublinie (prowadzone w

języku polskim) a legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą zobowiązane są do przeprowadzenia procedury nostryfikacji, której dokonuje Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata bądź siedziby UM w Lublinie. Zainteresowane osoby winny, odpowiednio wcześniej (przed terminem składania wymaganych dokumentów) skontaktować się z odpowiednim Kuratorium w celu sprawdzenia jakie formalności i dokumenty są niezbędne do nostryfikacji.

3. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia prowadzone
w języku polskim na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących  podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców
.

§ 7

1. Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w zakresie biologii, chemii,

fizyki z astronomią ubiegający się o przyjęcie na studia na każdym kierunku
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w zakresie wiedzy ekologicznej ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunek zdrowie publiczne
przyjmowani są na studia bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust.2.

1a. Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na

poszczególne kierunki,  po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust.1.

2. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia oraz kierunek ratownictwo medyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu  sprawnościowego.

3. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 na podstawie

zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

4. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w okresie 3 lat od 

uzyskania świadectwa egzaminu maturalnego.

5. Finalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje w roku, w którym 

uzyskali świadectwo egzaminu maturalnego.

§ 8

1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata.

2.  W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa dla kandydatów legitymujących się maturą nową, „starą, międzynarodową i zagraniczną na poszczególnych kierunkach odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3.    Podstawą utworzenia listy rankingowej będzie suma punktów (%) uzyskanych
z egzaminu: maturalnego, wstępnego, sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego dla danego kierunku.

4. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się 
w przyznanych  limitach  i które w terminie złożyły komplet wymaganych dokumentów.

5. Listy osób przyjętych zostaną ułożone według malejącej liczby uzyskanych punktów, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z preferowanego przedmiotu:
a)
biologia na kierunek: analityka medyczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny,

fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne,

    b) chemia na kierunek: farmacja i kosmetologia.

7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytetu Medycznego Lublinie.

8. Kandydaci na poszczególne kierunki studiów prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji.

9. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość

przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na zasadach określonych przez  Rektora.

STUDIA  W  SYSTEMIE    STACJONARNYM

§ 9

Jednolite studia magisterskie:

1) kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara” matura,

w tym kandydaci z maturą uzyskaną za granicą, przyjmowani będą na następujących zasadach:

a)  kierunek: lekarski i lekarsko-dentystyczny – obowiązuje ujednolicony w skali

kraju zewnętrzny egzamin pisemny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą na  poziomie  rozszerzonym  z dwóch przedmiotów, obowiązkowo
z biologii i do wyboru  z chemii lub z fizyki z astronomią. Egzaminy przedmiotowe przeprowadzone będą w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy egzamin przedmiotowy).

b) kierunek: farmacja i analityka medyczna – obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z dwóch przedmiotów: biologii i chemii zdawanych  na poziomie rozszerzonym. Egzaminy przedmiotowe przeprowadzone  będą w terminach wskazanych przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy egzamin przedmiotowy).

2) kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury
   są przyjmowani na następujących warunkach:

a) kierunek: lekarski i lekarsko-dentystyczny – podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii i do wyboru  z chemii lub z fizyki z astronomią. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy przedmiot),

b) kierunek: farmacja i analityka medyczna – podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy przedmiot).

§ 10

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia

1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia obowiązuje

konkurs świadectw dojrzałości, z zastrzeżeniem ust. 9.

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą

kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki, ochrony środowiska, geografii, języka obcego (cześć ustna lub pisemna – ocena korzystniejsza).

3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w trybie „nowa” matura, w tym

matura międzynarodowa, będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki, ochrony środowiska, geografii, języka obcego (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza).

a.    W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z w/w

przedmiotów na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1%  z poziomu rozszerzonego = 1,5 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

4. W przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą oceny z biologii/ chemii/ fizyki z astronomią/ matematyki/ ochrony środowiska/ geografii/ języka obcego przeliczone zostaną na punkty według niżej podanych zasad:

Oceny na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów za oceny na świadectwie według skali ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie według skali ocen 1-6

% punktów
na świadectwie dojrzałości nowa matura

Celujący

-

100

100

Bardzo dobry

100

82,5

-

Dobry

65

65

-

Dostateczny

30

47,5

-

Mierny / dopuszczający

-

30

30

7. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 5.

8. W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem  uzyskanym za granicą

przeprowadzony zostanie wewnętrzny egzamin testowy z biologii (100 pytań), porównywalny w formie i treści do ”nowej matury” na poziomie podstawowym. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 2 pkt.

9. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia i ratownictwo

medyczne obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy składający się z:

a) skoku w dal z miejsca, biegu po kopercie, rzutu piłką lekarską - dla kandydatów

na kierunek fizjoterapia,

b)  skoku w dal z miejsca, biegu po kopercie, rzutu piłką lekarską i pływania

- dla kandydatów na kierunek ratownictwo medyczne.

Za każdą konkurencję kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Kandydat może udokumentować sprawność fizyczną udziałem w kadrze wojewódzkiej, kadrze Polski lub treningiem w klubie sportowym przez minimum 5 lat i otrzymać dodatkowe 10 punktów.
Tabela oceniająca sprawność fizyczna stanowi załącznik nr 1.

10. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie

300 punktów z konkursu przedmiotowego, a w przypadku egzaminu sprawnościowego dodatkowo:

a)     na kierunku fizjoterapia maksymalnie 25 punktów,

b)     na ratownictwo medyczne maksymalnie 30 punktów.

§ 11

1.       Na studia drugiego stopnia prowadzone w systemie stacjonarnym na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

2.       Na kierunek zdrowie publiczne kwalifikowani będą kandydaci legitymujący się dyplomem studiów I stopnia w zakresie: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zdrowie publiczne - specjalność dietetyka kliniczna i zasady żywienia, zdrowie publiczne - specjalność ratownictwo medyczne.

3.       Podstawą przejęcia na odpowiedni kierunek studiów stanowi konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich): średnia ocen zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (wyliczona na podstawie suplementu) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres materiału przewidziany do zrealizowania na studiach pierwszego stopnia danego kierunku; przy czym ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi 75% łącznej  oceny uzyskanej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.       Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższe oceny łączne, aż do wyczerpania limitu miejsc.”

STUDIA NIESTACJONARNE

§ 12

Studia prowadzone w systemie niestacjonarnym są płatne przez cały okres trwania nauki odpowiednio na poszczególnych kierunkach.

§ 13

Studia w systemie niestacjonarnym prowadzone jako:

1) jednolite studia magisterskie (dawniej zwane wieczorowymi) na kierunkach:

- lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacja, analityka medyczna

2) studia pierwszego stopnia (dawniej zwane zaocznymi) na kierunkach:
fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo (
tzw.  „studia pomostowe” dla dyplomowanych pielęgniarek), położnictwo (tzw.  „studia pomostowe” dla dyplomowanych położnych),

3 ) studia drugiego stopnia- uzupełniające magisterskie (dawniej zwane zaoczne)    

    na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne.

§ 14

1. O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym na kierunkach:

lekarskim, lekarsko- dentystycznym, farmacja i analityka medyczna mogą ubiegać się osoby, które:

a) w roku 2009 przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na odpowiedni

kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub na te kierunki w innych uczelniach  medycznych (kwalifikacja prowadzona w oparciu o analogiczne kryteria) i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne,

b)  w terminie  wskazanym przez Uczelnię dokonają rejestracji i wniosą opłatę             rekrutacyjną,.

2. Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższa liczbą punktów,
    aż do wyczerpania miejsc w ramach przyznanego limitu, którzy :

    a) złożą komplet wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez                         Uczelnię,

    b) podpiszą umowę o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie

Medycznym w Lublinie.

3. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość

przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.

4.   Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

§ 15

1. O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym pierwszego

stopnia na kierunek fizjoterapia mogą ubiegać się osoby, które

a) w 2009 roku przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne

pierwszego stopnia kierunek fizjoterapia na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie i nie zostały przyjęte,

b)  w terminie wskazanym przez Uczelnię dokonają rejestracji i wniosą opłatę rekrutacyjną,

2. Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższą liczbą punktów, aż

do wyczerpania miejsc w ramach przyznanego limitu, i którzy:

a) złożą komplet wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez

Uczelnię,

b)  podpiszą umowę o warunkach odpłatności za studia na Uniwersytecie

Medycznym w Lublinie.

3. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość

przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.

4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne na kierunek fizjoterapia

pierwszego stopnia prowadzone jest po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

5. Postępowanie kwalifikacyjne na niestacjonarne studia pierwszego stopnia

kierunek ratownictwo medyczne prowadzona jest równocześnie i wg zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne.

§ 16

1.  O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym pierwszego stopnia tzw. „studia pomostowe” kierunek: pielęgniarstwo i położnictwo mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości
i dyplomem pielęgniarki lub położnej.

2.  Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna .

3. Zakres wymaganej wiedzy, kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz   wykaz

zalecanej literatury stanowi załącznik nr 2.

4. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali od 0-70 pkt.

5. Na studia kwalifikowani będą kandydaci, którzy uzyskali min. 35 pkt.

6.  Czas kształcenia na studiach zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych  oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej, nie może być krótszy niż:

1) w stosunku do pielęgniarek:

a) trzy semestry lub 1633 godziny – dla absolwentów pięcioletnich liceów

medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,

b) pięć semestrów lub 3000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów

medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześnie niż w roku szkolnym 1980/81,

c) trzy semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych

szkół zawodowych,

d) dwa semestry lub 1984 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich

medycznych szkół zawodowych,

e) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych;

2) w stosunku do położnych:

a) trzy semestry lub 1479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych

szkół zawodowych,

b) dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich

medycznych szkół zawodowych.

7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia
od kształcenia na danym poziomie, o ile liczba kandydatów zakwalifikowanych
do podjęcia studiów na danym poziomie będzie mniejsza niż 8 osób.

§ 17

1.   O przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w trybie niestacjonarnym

na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku/specjalności.

2.    Na kierunek zdrowie publiczne o okresie nauczania 4 semestry kwalifikowani

będą kandydaci legitymujący się dyplomem studiów I stopnia w zakresie: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zdrowie publiczne - specjalność dietetyka kliniczna i zasady żywienia, zdrowie publiczne - specjalność ratownictwo medyczne.

3.    Na kierunek zdrowie publiczne o okresie nauczania 5 semestrów

kwalifikowani będą kandydaci legitymujący się dyplomem studiów I stopnia
w zakresie: administracja, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria środowiskowa, kosmetologia, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, ratownictwo medyczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie.

4.       Podstawą przejęcia na odpowiedni kierunek studiów stanowi konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich): średnia ocen zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (wyliczona na podstawie suplementu) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres materiału przewidziany do zrealizowania na studiach pierwszego stopnia danego kierunku; przy czym ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi 75% łącznej oceny uzyskanej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.       Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższe oceny łączne, aż do wyczerpania limitu miejsc.”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Szczegółowe zasady przebiegu egzaminów wstępnych, egzaminów sprawnościowych, rozmów kwalifikacyjnych określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

2. Odpowiednie WKR powiadamiają kandydatów, najpóźniej na 7 dni przed egzaminem, o terminie i miejscu składania egzaminów wstępnych/egzaminów sprawnościowych/rozmów.

3. Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych/egzaminów sprawnościowych/rozmów zobowiązani są okazać dokument poświadczający tożsamość .

4. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnych są jawne. Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie odpowiednich  WKR i na stronie internetowej www.am.lublin.pl wyników poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

Załącznik nr 1

Tabelka oceniająca sprawność fizyczną

kandydatów na kierunek fizjoterapię i ratownictwo medyczne

studia stacjonarne i niestacjonarne

Kobiety

0cena

Bieg

Skok

Rzut

Pływanie

 5  (bdb)

26,0 (i niżej)

186 (i wyżej)

830(i dalej)

46,0 (i niżej)

 4  (db)

26,1 - 27,0

176 - 185

730 - 820

46,1 - 56,0

 3  (dst)

27,1 - 28,0

166 - 175 -

590 - 720

56,1 - 68,0

 2  (ndst.)

28,1 (i wyżej)

165 (i niżej)

580 (i niżej)

68,1 (i wyżej)

Mężczyźni

0cena

Bieg

Skok

Rzut

Pływanie

 5  (bdb)

24,6 (niżej)

230 (i wyżej)

970 (i dalej)

42,0 (i niżej)

 4  (db)

24,7 - 25,6

220 - 229

870 - 960

42,1 - 52,0

 3  (dst)

25,7 - 26,6

219 - 210

860 -750

52,1 - 64,0

 2  (ndst.)

26,7 (i niżej)

209 (i niżej)

740 (i niżej)

64,1 (i wyżej)

Załącznik nr 2

Zakres wymaganej wiedzy,
kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej
oraz wykaz zalecanej literatury

Zakres wymaganej wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie następujące zagadnienia: zdrowie i jego wyznaczniki, zadania pielęgniarstwa i pielęgniarki w opiece nad zdrowiem społeczeństwa, pielęgniarstwo – zakres znaczeniowy pojęcia, zadania pielęgniarstwa w systemie opieki zdrowotnej i społecznej, uwarunkowania i perspektywy rozwoju pielęgniarstwa, pielęgnowanie zawodowe, działania pielęgniarki/położnej na rzecz podopiecznego, rola zawodowa pielęgniarki/położnej, zadania pielęgniarki/położnej w pielęgnowaniu, w promocji zdrowia, w profilaktyce, w procesie diagnozowania, leczenia i w usprawnianiu pacjenta.

Kryteria rozmowy kwalifikacyjnej: wiedza (z zakresu podstaw programowych kształcenia w zawodzie, lektury materiałów wskazanych przez WKR), umiejętność prezentowania wiedzy (struktura i plan wypowiedzi, sposób argumentowania, samodzielność myślenia, gotowość i sposób odpowiedzi na dodatkowe pytania, używane słownictwo tzn. zakres i poprawność językowa, postawa zawodowa, w tym działania na rzecz własnego rozwoju (uzyskanie bardzo dobrej oceny z egzaminu dyplomowego na świadectwie ukończenia szkoły pielęgniarskiej, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji np. ukończenie kursu kwalifikacyjnego/specjalizacji zawodowej, udział w olimpiadach przedmiotowych, czynny udział w konferencjach szkoleniowych/specjalizacji zawodowej, udział w olimpiadach przedmiotowych, czynny udział w konferencjach szkoleniowych/naukowych, autorstwo lub współautorstwo publikacji) oraz działania na rzecz środowiska i grupy zawodowej (aktywna praca w samorządzie zawodowym lub szkolnym, kierowanie zespołem/zajmowanie kierowniczego stanowiska, działania na rzecz jakości opieki.

Proponowana literatura do samodzielnego przygotowania przez kandydata:

1.       Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.. Podstawy pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

2.       Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZW,. Warszawa 2004.

3.       Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i polożnej Rzeczypospolitej Polskiej

4.       Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Z 1996 r., Nr 91, poz. 410 z póź. zm.)


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test