1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet medyczny w lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe b.d.
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Założenia organizacyjno - programowe

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii, lekarza medycyny trwają 2 lata (4 semestry). Koszt kształcenia – 3500 PLN semestr.

Łączna liczba godzin zajęć (bez praktyk) wynosi 1105 godzin określonych w programie nauczania.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci zawodowego kształcenia podyplomowego na kierunku analityka medyczna
posiadać będą:

   1. Wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne.
   2. Umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) oraz zasadami etyki zawodowej.
   3. Umiejętność partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii.
   4. Umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania wyników tych prac.
   5. Wiedzę i umiejętności pozwalające, po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, na nauczanie i zarządzanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.


III. UZYSKANE KOMPETENCJE ZAWODOWE

Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna zyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, co umożliwi im ubieganie się o wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w myśl art. 7 i 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) oraz Uchwały Nr 38/2003 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 28 października 2003 r.


WYKAZ PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH

I. GRUPY PRZEDMIOTÓW

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     315
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     820
                                    Razem  1135
II. PRAKTYKI

Praktyczna nauka zawodu 180 godzin

Zajęcia prowadzone w medycznych laboratoriach diagnostycznych w trakcie roku akademickiego. Wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej i analityki ogólnej. Praktyczne wdrożenie do systemu organizacji pracy zespołowej w jednostkach ochrony zdrowia.

Praktyka zawodowa wakacyjna 120 godzin ( jeden miesiąc)

Praktykę zawodową wakacyjną odbywa się w medycznym laboratorium diagnostycznym w pracowniach: hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii grup krwi.


III. PRZEDMIOTY W GRUPACH ORAZ MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Lp. PRZEDMIOTY                     GODZINY
1.   Anatomia                               45
2.   Biochemia                              45
3.   Histologia                               45  
4.   Farmakologia                          45
5   Fizjologia                                 45          
6.   Etyka zawodowa                      15
7.   Kwalifikowana pierwsza pomoc  45
8.   Organizacja ochrony zdrowia     15
9.   Statystyka medyczna                15
                                     RAZEM 315

B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Lp. PRZEDMIOTY                     GODZINY
1. Biochemia kliniczna                    60
2. Biologia molekularna                  30
3. Chemia kliniczna                        45
4. Diagnostyka izotopowa               30
5. Diagnostyka laboratoryjna          60
6. Genetyka medyczna                   30
7. Hematologia laboratoryjna          75
8. Immunologia i Immunopatologia  60
9. Mikrobiologia i wirusologia           90
10. Ogólna analityka kliniczna
      i technika pobierania materiału  60
11. Organizacja medycznych
      laboratoriów diagnostycznych    10
12. Parazytologia                            30
13. Patofizjologia                            60
14. Patomorfologia                         45
15. Propedeutyka medycyny klinicznej 60
16. Serologia grup krwi                   30
17. Toksykologia                             45
                                   Razem 820

 

Semestr I

Lp. PRZEDMIOTY                  GODZINY
1. Anatomia                               45
2. Biochemia                              45
3. Histologia                               45
4 Fizjologia                                 45
5. Etyka zawodowa                     15
6. Kwalifikowana pierwsza pomoc 45
7. Organizacja ochrony zdrowia   15
8. Statystyka medyczna              15
9. Parazytologia                         30
                            RAZEM 300

Semestr II

Lp. PRZEDMIOTY                   GODZINY
1. Biochemia kliniczna                 60
2. Biologia molekularna               30
3. Mikrobiologia i wirusologia        90
4. Organizacja medycznych
    laboratoriów diagnostycznych   10
5. Patofizjologia                          60
6. Patomorfologia                        45
                            RAZEM 295          

Semestr III

Lp. PRZEDMIOTY                     GODZINY
1. Farmakologia                               45
2. Chemia kliniczna                          45
3. Genetyka medyczna                     30
4. Immunologia i Immunopatologia    60
5. Ogólna analityka kliniczna 
    i technika pobierania materiału      60
6. Propedeutyka medycyny klinicznej 60
                                    RAZEM 300

Semestr IV

Lp. PRZEDMIOTY                  GODZINY
1. Diagnostyka izotopowa           30
2. Diagnostyka laboratoryjna      60
3. Hematologia laboratoryjna      75
4. Serologia grup krwi                30
5. Toksykologia                         45
                             RAZEM 240

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1. Anatomia.
Podstawy anatomii prawidłowej organizmu ludzkiego – anatomia układów. Elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej. Współzależność między budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby.

2. Biochemia
Budowa, funkcja i metabolizm węglowodanów, lipidów, aminokwasów i białek. Budowa i metabolizm hemoglobiny. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych – biosynteza białek. Integracja i regulacja procesów metabolicznych. Utlenianie biologiczne. Stres oksydacyjny a potencjał antyoksydacyjny organizmu. Swoistość metaboliczna tkanek. Biochemiczne mechanizmy zaburzeń metabolicznych. Patobiochemia nowotworów. Biochemiczne podłoże niektórych chorób nauropsychiatrycznych.

3. Histologia.
Organizacja i funkcje komórki oraz organelli komórkowych. Budowa mikroskopowa i submikroskopowa tkanek i narządów w aspekcie ich funkcji. Podstawowe techniki histologiczne.

4. Farmakologia.
Mechanizmy działania leków. Elementy farmakokinetyki. Wchłanianie, dystrybucja, biotransformacja eliminacja leków. Charakterystyka leków z głównych grup farmakologicznych. Wpływ farmakoterapii na wyniki badań diagnostycznych: biochemicznych, hematologicznych etc.

5. Fizjologia.
Podstawowe zagadnienia z fizjologii ogólnej. Elementy cytofizjologii. Zasady regulacji homeostatycznej. Układy i procesy kontrolujące środowisko wewnętrzne organizmu: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego. Funkcje krwi. Mechanizmy regulacji nerwowej i hormonalnej. Fizjologia rozrodu. Fizjologia procesów starzenia i śmierci. Ocena procesów fizjologicznych jako podstawa diagnostyki czynnościowej.

6. Etyka zawodowa.
Podstawowe pojęcia etyki ogólnej i zawodowej. Etyczne podstawy rozstrzygania dylematów moralnych związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. Regulacje prawne uwzględniające zagadnienia etyki zawodowej diagnosty laboratoryjnego.

 7. Kwalifikowana pierwsza pomoc
Rozpoznanie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu człowieka. Ocena podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia. Przywrócenie, podtrzymanie i stabilizacja podstawowych funkcji życiowych, a w tym, przede wszystkim – czynności układu oddechowego i krążenia, zabezpieczenie i stabilizacja różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych. Podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.


8. Organizacja ochrony zdrowia.
Struktury organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej zarówno publicznej jak i tworzonej przez inne podmioty. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce. System ubezpieczeń zdrowotnych i rejestr usług medycznych. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

9. Statystyka medyczna
Metody statystyczne służące do opracowywania wyników badań laboratoryjnych. Analiza rozkładu. Zasady doboru testów statystycznych. Charakterystyka błędów w pomiarach bezpośrednich i pośrednich. Zastosowanie testów statystycznych do porównywania metod diagnostycznych. Statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych. Metody statystyczne w systemach kontroli jakości wyników diagnostycznych badań laboratoryjnych.

B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1. Biochemia kliniczna.
Zaburzenia metabolizmu jako przyczyny i następstwa stanów patologicznych. Wpływ zaburzeń metabolizmu w poszczególnych narządach na funkcjonowanie innych narządów i całego organizmu. Enzymy i metabolity wykorzystywane do oceny zaburzeń najważniejszych szlaków metabolicznych i procesów patologicznych. Biochemiczne parametry diagnostyczne stosowane w rutynowej diagnostyce i monitorowaniu przebiegu chorób oraz prognozowaniu i ocenie efektywności terapii.

2. Biologia molekularna
Podstawy biologii molekularnej. Rekombinacja i klonowanie DNA. Molekularne aspekty cyklu komórkowego, proliferacja, apoptoza, transformacja nowotworowa. Metody detekcji i ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek. Metody badania genomu, hybrydyzacja, reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR). Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej, biotechnologii oraz terapii genowej.

3. Chemia kliniczna
Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki ilościowego oznaczania stężeń węglowodanów, lipidów, białek oraz metabolitów tych związków w materiale biologicznym. Metodyka oznaczania aktywności enzymów. Laboratoryjne badania diagnostyczne hormonów i elektrolitów. Badania równowagi kwasowo-zasadowej. Markery nowotworowe. Metodyka prób czynnościowych. Metody analityczne stosowane w wieloparametrycznej diagnostyce narządowej. Profile białkowe płynów ustrojowych. Metody analityczne stosowane w ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej i lipoproteinowej. Metody oznaczania laboratoryjnych czynników ryzyka miażdżycy oraz choroby niedokrwiennej serca. Metody oznaczania laboratoryjnych markerów zawału mięśnia sercowego. Metody laboratoryjnej diagnostyki różnicowej chorób wątroby i nerek. Badania laboratoryjne w ocenie zaburzeń wodnoelektrolitowych. Badania laboratoryjne w diagnostyce cukrzycy i jej powikłań. Metody diagnostyki laboratoryjnej w różnicowaniu i monitorowaniu chorób demencyjnych, depresji, stanów nieprzytomności. Podstawy interpretacji wyników diagnostycznych badań laboratoryjnych. Metody oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.

 


4. Diagnostyka izotopowa
Metody radioizotopowe w diagnostyce in vitro oraz in vivo. Zasady pracy w pracowniach radioizotopowych. Aparatura stosowana w diagnostyce izotopowej. Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej.


5. Diagnostyka laboratoryjna
Podstawy interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Kryteria doboru badań laboratoryjnych oraz ukierunkowana interpretacja wyników z myślą o rozpoznaniu, prognozowaniu lub monitorowaniu procesu chorobowego. Podstawy oceny wartości diagnostycznej metod analitycznych. Wyniki badań laboratoryjnych a inne źródła informacji o stanie zdrowia pacjenta. Znaczenie badań laboratoryjnych w profilaktyce. Profile, schematy i algorytmy postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, rokowaniu, monitorowaniu oraz profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych: układu krążenia, wydalniczego i oddechowego, przewodu pokarmowego, kości i mięśni, gruczołów dokrewnych, układu nerwowego. Nowe parametry diagnostyczne wprowadzane do rutynowej diagnostyki laboratoryjnej.

6. Genetyka medyczna
Genetyczne podłoże chorób człowieka. Prognozowanie i diagnozowanie chorób dziedzicznych. Genetyka medyczna chorób nowotworowych – onkogeny i antyonkogeny, geny mutatorowe, transformacja nowotworowa, etapy karcinogenazy. Polimorfizm genetyczny populacji ludzkiej jako podstawa różnic w zapadalności oraz podatności na leczenie wielu chorób. Podstawy farmakogenetyki. Podstawowe techniki badawcze genetyki medycznej. Metody badawcze genetyki molekularnej: techniki PCR, analiza restrykcyjna, sekwencjonowanie DNA, hybrydyzacja, analiza konformacji DNA, analiza kariotypu. Diagnostyka chorób genetycznie uwarunkowanych - diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna. Diagnostyka cytogenetyczna – wskazania do analizy kariotypu. Zespoły niestabilności chromosomów. Rozpoznanie molekularne kardiomiopatii. Molekularna diagnostyka onkologiczna. Metody genetyki molekularnej w diagnostyce i epidemiologii chorób zakaźnych. Typowanie transplantologiczne. Metody genetyki molekularnej w medycynie sądowej. Diagnostyka molekularna układu hemostazy.

7. Hematologia laboratoryjna
Badania ogólne krwi: gęstość względna, OB, lepkość, objętość krwi krążącej. Metody analityczne i interpretacja wyników badań morfologicznych krwi (hematokryt, stężenie hemoglobiny, liczba krwinek czerwonych, białych i płytkowych, skład odsetkowy krwinek białych, wskaźniki czerwonokrwinkowe). Automatyzacja badań morfologicznych krwi. Ocena leukogramów prawidłowych i patologicznych. Badania układu krwiotwórczego. Ocena preparatów z biopsji szpiku kostnego w aspekcie rozpoznawania stanów patologicznych. Techniki przygotowania preparatów cytologicznych krwi i szpiku. Założenia teoretyczne oraz metodyka badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych stosowanych w hematologii. Interpretacja wyników badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych. Zastosowanie metod immunologicznych i cytogenetycznych w diagnostyce hematologicznej. Cytometria przepływowa w diagnostyce hematologicznej. Podstawy hemostazy. Podstawowe badania laboratoryjne układu hemostazy. Diagnostyka skaz krwotocznych, rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego oraz procesów zakrzepowo-zatorowych.

 

8. Immunologia i immunopatologia
Rozwój układu odpornościowego. Składniki i cechy reakcji immunologicznych. Nieswoista i swoista odporność humoralna i komórkowa. Główny układ zgodności tkankowej. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna. Podstawy diagnostyki immunologicznej. Podstawy immunopatologii. Metody oceny czynności układu immunologicznego. Nadwrażliwość i choroby alergiczne. Diagnostyka nadwrażliwości i chorób alergicznych. Autoimmunizacja. Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunologicznym. Niedobory odporności. Immunologia nowotworów. Metody immunopatologii w diagnostyce chorób nowotworowych. Wprowadzenie do immunologii transplantacyjnej. Diagnostyka immunologiczna w transplantologii – dobór dawcy i biorcy, diagnostyka odrzucania przeszczepu. Hodowle tkankowe w immunopatologii. Immunoprofilaktyka i immunoterapia.

9. Mikrobiologia
Przygotowanie do pracy w laboratorium bakteriologicznym. Patomechanizmy podstawowych chorób wywołanych przez bakterie i wirusy. Umiejętności praktyczne pobierania i transportu materiału biologicznego do bakteriologicznych badań diagnostycznych. Podstawy interpretacji wyników tych badań.

10. Analityka ogólna kliniczna i technika pobierania materiału
Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Zasady i metodyka pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań laboratoryjnych. Techniki i znaczenie diagnostyczne badań laboratoryjnych krwi i moczu. Diagnostyka różnicowa płynów z jam ciała. Metody i znaczenie badań laboratoryjnych płynu mózgowordzeniowego oraz płynu stawowego. Badania laboratoryjne kału i nasienia. Próby czynnościowe.

11. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
Zasady i systemy organizacji laboratoriów diagnostycznych. Wymagania dotyczące pomieszczeń, wyposażenia i personelu laboratoriów diagnostycznych. Unormowania dotyczące metod i procedur badawczych, systemu kontroli jakości, postępowania z próbkami materiału biologicznego, dokumentacji bieżącej i sprawozdawczości, właściwych procedur udostępniania wyników badań laboratoryjnych oraz ochrony danych osobowych. Organizacja w ramach laboratorium diagnostycznego wyspecjalizowanych pracowni: chemii klinicznej, hematologicznej, serologicznej, hemostazy, mikrobiologicznej, parazytologicznej, radioizotopowej etc. Organizacja laboratorium medycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowia.

12. Parazytologia
Podstawy parazytologii ogólnej – mechanizmy pasożytnictwa, żywiciele. Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie chorób: pierwotniaki pasożytnicze, pasożytnicze płazińce (przywry, tasiemce) i obleńce (nicienie), stawonogi pasożytnicze (roztocza, świeżbowce, kleszcze, wszy). Chorobotwórczość i drogi przenoszenia pasożytów człowieka. Metody diagnostyki parazytologicznej, zasady pobierania i przechowywania materiału do badań.

13. Patofizjologia
Patofizjologia ogólna: mechanizm podstawowych zaburzeń czynności organizmu. Elementy patofizjologii szczegółowej komórek, układów i narządów. Zaburzenia funkcji adaptacyjnych organizmu. Zaburzenia regulacji organizmu. Zaburzenia przemiany materii. Patofizjologia chorób nowotworowych.

14. Patomorfologia
Zmiany mikro- i makroskopowe w budowie komórek, tkanek i narządów w przebiegu procesów patologicznych. Patomorfologia nowotworów. Patomorfologia zmian zapalnych. Elementy patomorfologii serca i naczyń, układu krwiotwórczego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek i dróg moczowych, gruczołów dokrewnych, układu rozrodczego, skóry, kości i mięśni. Podstawowe badania cytodiagnostyczne stosowane w patomorfologii. Nowoczesne techniki badawcze stosowane w patomorfologii.


15. Propedeutyka medycyny
Ogólne zasady postępowania terapeutycznego, diagnostycznego i pielęgnacyjnego w ramach opieki zdrowotnej nad pacjentem. Podstawy medycyny paliatywnej. Organizacja pracy podstawowych oddziałów szpitalnych: interny, pediatrii, chirurgii, położnictwa i neonatologii, intensywnej terapii. Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, rokowaniu, terapii i monitorowaniu procesu chorobowego oraz w profilaktyce. Znaczenie współpracy między laboratorium i oddziałem szpitalnym.

16. Serologia grup krwi
Organizacja pracowni serologicznej. Układy grupowe krwi. Metody diagnostyki serologicznej. Serologiczne konflikty matczyno-płodowe. Metody serologiczne oraz techniki biologii molekularnej w badaniach antygenów HLA u dawców krwi. Diagnostyka immunologiczna powikłań poprzetoczeniowych oraz serologicznych konfliktów matczyno-płodowych. Krew i preparaty krwiopochodne. Immunologiczne aspekty krwiolecznictwa.

17. Toksykologia
Podstawowe pojęcia toksykologii: toksyna (trucizna), toksyczność, stopnie toksyczności, rodzaje zatruć. Losy ksenobiotyków w organizmie. Mechanizmy działania toksycznego. Bioaktywacja. Efekty toksyczne odległe. Indukcja enzymów mikrosomalnych przez toksyny. Zaburzenia metaboliczne i morfologiczne wywoływane przez trucizny. Zasady postępowania w zatruciach. Metody analizy toksykologicznej w zatruciach lekami, alkoholami, rozpuszczalnikami organicznymi, pestycydami, metalami ciężkimi, toksynami grzybów, tlenkiem węgla. Metody oznaczania ksenobiotyków i ich metabolitów w materiale biologicznym. Metody oceny toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, działania rakotwórczego, mutagennego i teratogennego. Współpraca laboratorium diagnostycznego z oddziałem ostrych i przewlekłych zatruć. Wpływ ksenobiotyków na wartości rutynowych parametrów biochemicznych i hematologicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Kontakt

KONTAKT

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Al. Racławickie 1   

20-950 Lublin 

tel. 0-81 5288872 


e-mail: dziekanat.farmacja@am.lublin.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test