1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » uniwersytet medyczny w lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jedna z sal wykładowych
up
down

O Uniwersytecie

Zobacz też:

» O Uniwersytecie
» Kontakt
» O kierunkach

Nauczanie medycyny i farmacji w Lublinie, wiąże się z powstaniem w 1944 roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Istniejące w UMCS, niemal od chwili jego utworzenia, wydziały: Lekarski (1944) i Farmaceutyczny (1945), w wyniku wydzielenia w 1950 roku z Uniwersytetu, uzyskały autonomię i początkowo zostały przekształcone w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach funkcjonowania przyjęła ostatecznie nazwę Akademii Medycznej. Dziś patronem uczelni jest pierwszy rektor, chirurg profesor Feliks Skubiszewski, a kieruje obecnie Akademią nefrolog profesor Andrzej Książek, jedenasty w jej dziejach Rektor.
W lubelskiej AM wykładali i prowadzili badania naukowe wybitni przedstawiciele lekarskiej profesji. Tu, w Lublinie pracował przed półwieczem prof. Ludwik Hirszfeld – odkrywca zasad dziedziczenia grup krwi, dobre imię uczelni rozsławił w świecie także prof. Tadeusz Krwawicz – twórca kriooftalmologii. W lubelskiej Akademii Medycznej trzydzieści kilka lat temu rozpoczynał pracę naukową doktor Stanisław Burzyński, autor teorii i praktyki leczenia nowotworów antyneoplastonami.
W latach siedemdziesiątych powołano w uczelni Wydział Pielęgniarski (1972) i jego Oddział Zaoczny (1975) oraz Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego (1973). W 1995 r. został utworzony Oddział Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego, w 2001 roku wydzielono z Wydziału Lekarskiego Oddział Anglojęzyczny Wydziału Lekarskiego, natomiast w roku 2004 powstał II Wydział Lekarski.
Do chwili obecnej lubelska AM wykształciła 14 tys. lekarzy medycyny, 2,5 tys. lekarzy stomatologii, 6,5 tys. magistrów farmacji oraz 5 tys. magistrów pielęgniarstwa.
AM zatrudnia niespełna 1 tys. pracowników, wśród których są m.in. nauczyciele akademiccy (w tej grupie znajduje się ok. 90 osób z tytułem profesora, 89 doktorów habilitowanych i 663 ze stopniem doktora nauk medycznych, farmaceutycznych lub przyrodniczych). AM posiada 125 wydziałowych jednostek organizacyjnych - katedr, zakładów i klinik.
W strukturze uczelni funkcjonują trzy szpitale: SPSK nr 1, SPSK nr 4 i DSK o łącznej liczbie 2100 łóżek – legitymujące się certyfikatami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz oferujące szkolenie przed- i podyplomowe w prawie każdej dziedzinie medycyny. Szpitale kliniczne zapewniają mieszkańcom miasta, województwa i regionu większość specjalistycznych usług medycznych.
Warto przypomnieć, że to właśnie w Klinice Położnictwa i Perinatologii, dzięki heroicznym wysiłkom tutejszych lekarzy przyszły na świat bliźniaczki syjamskie, rozdzielone następnie szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie przez tę Klinikę tzw. systemu regionalizacji w położnictwie pozwoliło zoptymalizować opiekę medyczną nad kobietą ciężarną i znacząco przyczyniło się do obniżenia wskaźnika śmiertelności niemowląt.
Nie sposób wymienić wszystkie, aktualnie liczące się w kraju i na świecie, osiągnięcia kadry w dziedzinie lecznictwa, ale warto wiedzieć, że Klinika Neurochirurgii, jako jedyna w Polsce, prowadzi stereotaktyczne leczenie nowotworów mózgu przy użyciu promieniotwórczego jodu (brachyterapia) oraz leczenie wad naczyniowych mózgu za pomocą naświetlania przyspieszaczem liniowym. Klinika Hematologii która dołączyła do zaledwie pięciu innych ośrodków w kraju, uruchamiając procedurę autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku wprowadza nowoczesne metody leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego m.in. za pomocą opracowanej w Lublinie szczepionki z komórek dendrytycznych. Unikalne badania w skali kraju, dotyczące analizy polimorficznej fragmentów DNA w sprawach spornego ojcostwa i badań śladów biologicznych prowadzi Katedra Medycyny Sądowej. Duże znaczenie dla nauki i praktyki mają także efekty pracy Zakładu Chemii Nieorganicznej (poszukiwanie doskonalszych, przyjaznych ekologicznie metod analizy chromatograficznej) oraz Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego (opracowania naukowe dotyczące surowców roślinnych i nowych postaci leku naturalnego).
Sprawowanie przez klinicystów nadzoru specjalistycznego w makroregionie gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez jednostki ochrony zdrowia usług oraz zapewnia wdrażanie postępu nauk medycznych do diagnostyki i terapii.
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na wszystkich wydziałach i kierunkach kształci się obecnie w uczelni bez mała 5 tys. studentów. Od dziesięciu lat lubelska AM oferuje również studia anglojęzyczne dla obcokrajowców (aktualnie kształci się w tym systemie 250 obywateli USA, Kanady, Norwegii i Szwecji). Od kilku lat lubelska AM jest członkiem elitarnego, o zasięgu międzynarodowym Stowarzyszenia Uczelni Medycznych, z siedzibą w Nowym Jorku.
Uczelnia szczyci się wieloma osiągnięciami w takich dyscyplinach naukowych i klinicznych jak: biochemia, biologia molekularna, chemia nieorganiczna, genetyka, farmakologia oraz chirurgia, hematologia, kardiologia, neurochirurgia, okulistyka, ortopedia, radiologia zabiegowa, farmakognozja i wielu innych. Potwierdzeniem szczególnie wysokiej pozycji lubelskich farmaceutów w świecie nauki były niedawna prestiżowa wizyta w Lublinie prof. Chulabhorn Mahidol - księżniczki Tajlandii i jej udział w sympozjum naukowym dotyczącym surowców roślinnych i leku naturalnego.
Szczególnie wysoką pozycję w kraju i za granicą uzyskały: Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej legitymująca się certyfikatem europejskim kształcenia podyplomowego, uznana trzykrotnie za najlepszą w kraju; Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku posiadająca wszystkie możliwe akredytacje medyczne; I Katedra i Klinika Okulistyki, która kontynuuje myśl i dzieło profesora Tadeusza Krwawicza; utworzony w lubelskiej AM przed ponad ćwierćwieczem Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, należący dziś do czołówki międzynarodowej.
Siedmiu profesorów lubelskiej Akademii Medycznej otrzymało godność doktora honoris causa nadaną przez uczelnie krajowe i zagraniczne. Wielu pracowników naukowych legitymuje się rozległym doświadczeniem zdobytym w medycznych ośrodkach szkoleniowych Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Kilkudziesięciu nauczycieli akademickich odbyło staże naukowe w zagranicznych placówkach medycznych i współpracuje z uczelniami medycznymi oraz z europejskimi i amerykańskimi organizacjami medycznymi m.in. z Narodowym Instytutem Zdrowia Stanów Zjednoczonych.
Akademia utrzymuje ożywione międzynarodowe kontakty naukowe dzięki współpracy m. in. z: Rush University w Chicago, Hvidovre Hospital w Kopenhadze, Maria Ziekenhuis Hospital w Tilburgu, University of Pensylwania, Mario Negri University w Mediolanie, Instytutem Immunologii w New Delhi, Uniwersytetem w Bochum oraz Uniwersytetem Medycznym we Lwowie.
Wymownym przejawem osiągnięć poszczególnych pracowników lub zespołów naukowych są przyznawane pracownikom lubelskiej AM prestiżowe nagrody prezesa Rady Ministrów, Polskiej Akademii Nauk, stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz wyróżnienia towarzystw naukowych.
Lubelska AM jest corocznie gospodarzem kilkudziesięciu zjazdów i konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, które zyskują wysoką wśród gości i uczestników ocenę, ze względu na poziom merytoryczny, co bez wątpienia świadczy o randze lubelskiego ośrodka medycznego.
Pracownicy naukowi uczelni uczestniczą w międzynarodowych kongresach oraz krajowych zjazdach i konferencjach, gdzie każdego roku prezentują setki komunikatów i doniesień zjazdowych.
W ramach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego grantów zrealizowano dotychczas kilkaset posiadających walor poznawczy, a także służących poszukiwaniu nowych metod diagnostyki i terapii projektów, skoncentrowanych na współczesnych problemach nauk medycznych.
 Wykonywane są liczne badania, na zlecenie firm farmaceutycznych i chemicznych, dotyczące określenia szkodliwości przemysłowych oraz ich wpływu na stan zdrowia społeczeństwa. Kilka jednostek organizacyjnych świadczy usługi dla zakładów ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, takie jak: badania histopatologiczne, ekspertyzy sądowe, analizy kodu genetycznego.
Uczelnia w ostatnich latach znacznie rozbudowała bazę lokalową. W latach 2001 – 2004 powstały dwa nowoczesne budynki dydaktyczne Collegium Universum i Collegium Maius. Szpitale kliniczne wzbogaciły się o nowoczesną aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną m.in. wysokiej klasy tomograf komputerowy, który pracuje w szpitalu klinicznym przy ul. Jaczewskiego. Rozpoczął pracę nowo utworzony Ośrodek Przeszczepiania Szpiku w szpitalu przy ul. Staszica. Dziecięcy Szpital Kliniczny otrzymał m.in. nowoczesny aparat rentgenowski wspomagający rozpoznawanie i leczenie chorób dzieci. Wielki sukces odniósł SPSK nr 4 - największy w makroregionie szpital kliniczny plasując się na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.
Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskieego w Lublinie pomna tradycji nauczania medycyny akademickiej, odgrywa szczególną rolę w kreowaniu kadr medycznych dla kraju i regionu, przyszłych lekarzy, stomatologów, magistrów farmacji oraz magistrów pielęgniarstwa, dąży do doskonałości w wypełnianiu podstawowych obowiązków statutowych – w nauce, lecznictwie, dydaktyce i wychowaniu. Realizuje proces kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji i analityki medycznej, pielęgniarek licencjonowanych i magistrów pielęgniarstwa.
Młodzież akademicka rozwija swe zainteresowania w organizacjach samorządowych, studenckim ruchu naukowym, sekcjach sportowych, chórze i - jedynym wśród krajowych uczelni medycznych - Zespole Pieśni i Tańca. Imponującym przykładem działań prospołecznych studentów AM są wzbudzające duże zainteresowanie ludności, prowadzone w ramach promocji zdrowia akcje „Rak piersi – lepiej zapobiegać niż się bać”, „Szpital Pluszowego Misia”, „Jak pomóc bocianowi?” oraz organizowane corocznie podczas wakacji, we wsiach i miasteczkach Lubelszczyzny, obozy społeczno-naukowe.
 Uczelnia wydaje od piętnastu lat własne, poczytne czasopismo – kwartalnik akademicki „Alma Mater”.
Osiedle studenckie zlokalizowane przy ul. dr W. Chodźki zapewnia w czterech domach akademickich dach nad głową niemal 1250 studentom, tutaj też zlokalizowane są: klub studencki „Medyk”, hala sportowa oraz stołówka.
Uczelnia kształci absolwentów przygotowanych do pracy w europejskim i amerykańskim systemie ochrony zdrowia, którzy posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania teraźniejszych i przyszłych problemów zdrowotnych społeczeństwa.
Lubelska AM dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników uczelni w procesie kształcenia absolwentów zmierza do osiągnięcia najwyższych standardów edukacyjnych i naukowych zapewniających i umacniających prestiżową pozycję uczelni w świecie.
Alma Mater Lublinensis posiadająca walor skutecznego łączenia nauk biomedycznych z zadaniami w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa uznaje i respektuje konieczność rozwijania nauk podstawowych i stosowanych. Promuje i wdraża osiągnięcia światowej medycyny. W nauczaniu medycyny uczelnia promuje zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów medycznych, przyswajania oraz wdrażania umiejętności praktycznych, kształtowania zdolności samodzielnego myślenia i uczenia się, głoszenia etycznych zasad postępowania wobec chorego.
Powszechna wśród kadry dydaktyczno-naukowej lubelskiej Akademii Medycznej wola osiągania perfekcjonizmu kreuje wizerunek uczelni otwartej na wyzwania współczesności, przyjaznej studentowi szkoły wyższej, która zapewnia najwyższy poziom nauczania. Daje gwarancję kształcenia opartego na sprawdzonych metodach edukacji, programach dydaktycznych oraz dostosowanych do możliwości studenta normach akademickich, co na całym świecie czyni rynki pracy otwartymi dla jej absolwentów.

» Więcej kryteriów

test