1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468) - pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Podstawy Prawa Pracy (8 godzin)
Prawna Ochrona Pracy w Polsce oraz UE (20 godzin)
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (20 godzin)
Ergonomia w procesach pracy (12 godzin)
Rachunek kosztów BHP (8 godzin)
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (24 godziny)
Wypadki przy pracy (16 godzin)
Zasady udzielania I pomocy (16 godzin)
Ochrona przeciwpożarowa zakładu (12 godzin)
Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy (8 godzin)
Kontrola i odbiór techniczny (8 godzin)
Problemy człowieka w środowisku pracy (12 godzin)
Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP (8 godzin)
Służba BHP (10 godzin)
Organizacja stanowiska pracy ( 8 godzin)
Maszyny i urządzenia techniczne (10 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test