1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Celem studiów jest zaznajomienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska emigracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych związanych z przepływem osób z państw trzecich, obowiązujących na poziomie unijnym i krajowym. Zagadnienie przyjazdu i osiedlania się emigrantów z państw trzecich na terytorium Polski i Unii Europejskiej jest zjawiskiem stałym i rozszerzającym się, wobec czego niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy przez osoby obsługujące cudzoziemców.
Emigracja niesie ze sobą określone korzyści ale również niebezpieczne a czasem tragiczne w skutkach zagrożenia. Świadomość tych zagadnień staje się niezbędna dla polskiego społeczeństwa w przededniu przewidywanego zwiększenia przyjazdu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Związane jest to z nielegalna imigracją, ale także ze zwiększonym zapotrzebowaniem na osoby podejmujące na terytorium Polski zatrudnienie i działalność gospodarczą, jak również z nowymi regulacjami prawnymi ułatwiającymi powroty – repatriację naszych rodaków do kraju.

Przeznaczenie

Studia skierowane są do kadry kierowniczej i pracowników instytucji państwowych, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych dokonują obsługi cudzoziemców – począwszy od administracji samorządowej szczebla podstawowego, administracji państwowej zespolonej i niezespolonej.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 180 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Istota granic we współczesnym świecie (8 godzin)
Polityka wizowa Unii Europejskiej (24 godziny)
Polityka azylowa Unii Europejskiej (12 godzin)
Zasady przepływu osób przez granice Unii Europejskiej – Kodeks Graniczny Schengen (20 godzin)
Regulacje prawne z zakresu legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (16 godzin)
Warunki i tryb zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (8 godzin)
Kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (8 godzin)
Regulacje prawne w zakresie powrotu Polaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzecich – repatriacja i Karta Polaka (12 godzin)
Regulacje prawa celnego w zakresie przepływu osób przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej – zwolnienia celne, dozór celny i kontrola celna (12 godzin)
Problematyka nielegalnej migracji na terytorium Unii Europejskiej z państw trzecich – zagrożenia i przeciwdziałanie (16 godzin)
Zjawisko handlu ludźmi w świetle regulacji prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego (8 godzin)
Instytucje prawa polskiego i Unii Europejskiej odpowiedzialne za stosowanie regulacji prawnych wobec cudzoziemców (16 godzin)
Problematyka finansowa zarządzania przepływami migracyjnymi (4 godziny)
Ułatwienia i uproszczenia w kontekście przekraczania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – mały ruch graniczny (8 godzin)
Integracja cudzoziemców z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( 12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test