1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Handel zagraniczny

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami zakładania przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski wobec największych partnerów pozaunijnych (ze szczególnym uwzględnieniem państw WNP, Chin oraz Indii) w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Kompleksowy program studiów pozwoli na zdobycie i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie, a także pozwoli na samodzielne zdobywanie dalszych praktycznych umiejętności już po zakończeniu kursu i sprawne zarządzanie w sferze handlu zagranicznego, a także umożliwi prowadzenie doradztwa w tej dziedzinie.

Przeznaczenie

Studia adresowane są przede wszystkim do praktyków handlu zagranicznego, osób planujący działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, jak również do osób zajmujących się doradztwem w tej sferze. Słuchaczami mogą zostać również osoby, które w ramach wykonywanej pracy zawodowej stykają się z problematyką prowadzenia handlu zagranicznego.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego (20 godzin)
Organizacja i technika handlu zagranicznego (16 godzin)
Strategie ekspansji organizacji na rynki zagraniczne (16 godzin)
Nawiązywanie kontraktów i negocjacje z kontrahentami zagranicznymi (20 godzin)
Polityka handlowa Unii Europejskiej (16 godzin)
Transakcje handlowe pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (8 godzin)
Transport i spedycja w handlu zagranicznym (12 godzin)
Logistyka w handlu zagranicznym (12 godzin)
Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (8 godzin)
Podatki w operacjach handlu zagranicznego (12 godzin)
Rozliczenia i finansowanie handlu zagranicznego (16 godzin)
Zarządzanie ryzykiem w handlu na rynkach zagranicznych (16 godzin)
Reguły INCOTERMS. Zwyczaje i uzanse handlowe (8 godzin)
Zasady organizacji ruchu osobowego i towarowego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (8 godzin)
Egzemplifikacja wybranych rynków zagranicznych (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test