1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205290

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Stosunki międzynarodowe

Wydział Administracji

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Specjalności

Psychologia – jednolite studia magisterskie
•    Psychologia organizacji i zarządzania
•    Psychologia sądowa i penitencjarna
•    Psychologia społeczna
•    Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Pedagogika – studia II st. (magisterskie)
•    Pedagogika szkolna i opiekuńcza
•    Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika – studia I st. (licencjackie)
•    Pedagogika szkolna i opiekuńcza
•    Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
•    Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ekonomia – studia II st. (magisterskie)
•    Ekonomika przedsiębiorstw
•    Analizy ekonomiczne i rachunkowość
•    Gospodarowanie nieruchomościami
Ekonomia – studia I st. (licencjackie)
•    Ekonomika przedsiębiorstw
•    Analizy ekonomiczne i rachunkowość
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    E-biznes
Administracja – studia II st. (magisterskie)
•    Administracja publiczna
•    Administracja bezpieczeństwa publicznego
•    Administracja gospodarcza
•    Administracja sądowa
•    Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
Administracja – studia I st. (licencjackie)
•    Administracja gospodarcza
•    Administracja publiczna
•    Administracja bezpieczeństwa publicznego
•    Administracja celna
Transport – studia II st. (magisterskie)
•    Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
•    Informatyka w transporcie
Transport – studia I st. (inżynierskie)
•    Organizacja i logistyka transportu
•    Inżynieria ruchu
•    Rzeczoznawstwo samochodowe
•    Eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych
•    Eksploatacja dróg
Pielęgniarstwo – studia II st. (magisterskie)
Pielęgniarstwo – studia I st. (licencjackie)
Pielęgniarstwo – studia I st. (pomostowe)
Zarządzanie – studia I st. (licencjackie)
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Zarządzanie przedsiębiorstwem
•    Zarządzanie ochroną zdrowia
•    Zarządzanie w administracji publicznej
•    Zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi
Finanse i rachunkowość – studia I st. (licencjackie) – kierunek w organizacji
•    Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
•    Finanse publiczne i skarbowość
•    Finanse w logistyce
•    Doradztwo inwestycyjne
•    Zarządzanie
Praca socjalna – studia I st. (licencjackie)
•    Pomoc społeczna w środowisku otwartym
•    Doradztwo zawodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I st. (licencjackie)
•    Bezpieczeństwo informacji
•    Zarządzanie kryzysowe
•    Specjalność policyjna
•    Zarządzanie kryzysowe
Stosunki międzynarodowe – studia I st. (licencjackie)
•    Integracja europejska
Zdrowie publiczne – studia I st. (licencjackie)
•    Promotor i trener zdrowia / Opiekun osoby starszej
•    Opiekun medyczny i edukator zdrowotny / Opiekun osoby starszej
Informatyka – studia I st. (inżynierskie)
•    Grafika i multimedia
•    Systemy i sieci komputerowe
•    Inżynieria oprogramowania
Mechanika i budowa maszyn – studia I st. (inżynierskie)
•    Eksploatacja maszyn i urządzeń
•    Diagnostyka samochodowa
•    Aparatura i urządzenia medyczne
•    Eksploatacja i utrzymanie urządzeń kolejowych
Logistyka – studia I st. (inżynierskie)
•    Inżynieria systemów logistycznych
•    Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Rekrutacja

REKRUTACJA ON-LINE

ZASADY REKRUTACJI

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń
 • Składanie dokumentów w Biurze Obsługi Studenta WSEI i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym trwa od dnia 6 maja do 31 sierpnia 2014 r. Dla kierunku Pielęgniarstwo pomostowe dokumenty przyjmowane sa do dnia 30 czerwca 2014 r.
 • Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku "Transport" i "Pielęgniarstwo" oraz pielęgnisrstwo "pomostowe"  odbywa się również w lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego - w marcu)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Złożenie kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Złożenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Dostarczenie 2 fotografii legitymacyjnych (3,5x4,5)
 • Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego w Biurze Obsługi Studenta i na stronie oraz umowy o warunkach odpłatności
 • Dla kandydatów na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo - dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia) - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • Dla kandydatów na studia II st. magisterskie: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) i kserokopia suplementu
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • W przypadku studiów pomostowych dostarczenie kserokopii prawa wykonywania zawodu, dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu.

Biuro Obsługi Studenta
Rekrutacja Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl

Punkt rekrutacyjno-informacyjny (od 7 maja do 7 września 2014 r.)
ul. Królewska 3 pok. 6, tel.: +48 81 532 07 96

O uczelni

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski
WSEI jest Uczelnią niekomercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji „OIC Poland”. Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w skali kraju.
W WSEI powstaje nowa wiedza, nowa jakość i innowacje stanowiące produkt o określonej wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała wiodącą pozycję wśród uczelni niepublicznych w południowo-wschodniej Polsce. WSEI jest najlepszą uczelnią niepubliczną zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. W zestawieniu najpopularniejszych uczelni w Polsce w opublikowanej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW” WSEI jest na 8. miejscu wśród uczelni niepublicznych pod względem naboru na studia niestacjonarne.
O poziom merytoryczny procesu edukacyjnego dba starannie dobrana, posiadająca właściwe tytuły naukowe i odpowiednie doświadczenie dydaktyczne kadra dydaktyczna, którą tworzy ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych.
WSEI nowoczesne metody kształcenia – praktyczność wiedzy i wytwarzanie umiejętności i postaw pożądanych przez pracodawców. Atutem uczelni jest silne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom kandydatów na studia, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje programy nauczania o profilu praktycznym. Programy nauczania układane są razem z wybitnymi praktykami. Ci sami praktycy prowadzą warsztaty stanowiące integralną część poszczególnych modułów nauczania. Moduły realizowane są za pomocą aktywnych form nauczania, które są szczególnie ważne w procesie budowania umiejętności. Istotną metodą nauczania jest e-learning, czyli zdalne nauczanie z użyciem Internetu.
Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe i z których rekrutowani są wykładowcy praktycy. Tryb nauczania we WSEI ma na celu przygotowanie absolwenta do bezkolizyjnego wejścia na współczesny rynek pracy. Misją naszej Uczelni, jest jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą.
Co nas wyróżnia:
•    
Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych
•    
Atrakcyjna oferta kształcenia
•  
 Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami
•    
Płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne
•    
Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
•    
Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)

Dlaczego warto studiować w WSEI:
•    
Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
•    
Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
•    
Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
•    
Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
•    
Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
•    
Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
•    
Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
•    
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
•    
Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
•  
 Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
•    
Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
•  
 Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

Baza dydaktyczna

WSEI dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną przy ul. Projektowej 4 w Lublinie o powierzchni 12 000 m² wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny, w tym: 6 auli (na 350, 300, 280, 2 x 220 i 150 osób, 5 duże sale wykładowe (od 90 do 130 osób), 5 pracowni informatycznych na 160 stanowisk z dostępem do internetu, wyposażone w komputery nowej generacji, 40 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych, zinformatyzowana biblioteka wraz z czytelnią, kawiarenka internetowa, siłownia, 2 barkam studenckie, 13 pokoji dla kadry dydaktycznej, hala sportowa o powierzchni 310.8 m² z przyległym do niej zapleczem sanitarnym. W budynku mieści się również punkt ksero ze sklepikiem oraz wydzielone miejsca wypoczynku dla studentów.

Wykładowcy mają stale do dyspozycji rzutniki pisma, projektory multimedialne, sprzęt audio-video oraz specjalistyczne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dla studentów niepełnosprawnych została wybudowana nowoczesna winda wewnętrzna i uruchomiona platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku całodobowo działa system alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego. Obok budynku znajdują się dwa duże strzeżone parkingi dla studentów oraz parking dla wykładowców.

Uczelnia dysponuje laboratoriami dydaktycznymi:

Kierunek Transport  

 • Laboratorium materiałoznawstwa
 • Laboratorium metrologii
 • Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
 • Laboratorium automatyki
 • Laboratorium środków transportu
 • Laboratorium badań wytrzymałości materiałów i mechaniki uszkodzeń środków transportu
 • Laboratorium komputerowe symulacji konstrukcji
 • Laboratorium szybkiego prototypowania, odtwarzania (remontu) elementów układów napędowych Laboratorium wibroakustycznej diagnostyki środków transportowych
 • Laboratorium fizyki  

Kierunek Psychologia 

 • Laboratoria psychologii transportu  

Kierunek Informatyka 

 • Główny serwer węzła sieciowego
 • Laboratorium bezpieczeństwa usług sieciowych
 •  Laboratorium jakości usług w sieciach ip
 • Laboratorium sieciowych systemów audiowizualnych
 •  Laboratorium technologii multimedialnych
 •  Laboratorium badawcze do realizacji nagrań audio/wideo wraz z infrastrukturą do tworzenia aplikacji multimedialnych: szkoleń e-learning, gier komputerowych i aplikacji na telefony iPhone  

Kierunek Pielęgniarstwo  

 • Pracownia umiejętności pielęgniarskich

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test