1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia sosnowiec » wyższa szkoła medyczna w sosnowcu
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Pielęgniarstwo

WSM w Sosnowcu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie b.d. b.d.
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

w zależności od rodzaju ścieżki - 2 do 5 semestrów

 

 

CELE KSZTAŁCENIA:

Przekazanie wiedzy dotyczącej:
przedmiotów podstawowych i kierunkowych zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Wykształcenie praktycznych umiejętności:
świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, dozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych
.

 

Przygotowanie absolwentów:
do samodzielnego wykonywania zawodu, do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnejw oraz podjęcia studiów II stopnia.

 

 

ADRESACI ŚCIEŻKI:

Zależnie od rodzaju ścieżki

   

PRZEBIEG STUDIÓW:

Zależnie od rodzaju ścieżki

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA
NA STUDIA:

 • posiadanie dyplomu pielęgniarki,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki

 

 

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Zaliczenie praktyk zawodowych 
 • Obrona pracy dyplomowej

 ZARYS PROGRAMU:

 

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 116, poz. 1004 z późniejszymi zmianami).

Program nauczania ustalony przez uczelnię zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

II. Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa.

Absolwent posiada:

 • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych;

 • wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

 • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;

 • umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;

 • umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;

 • umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;

 • umiejętności organizowania pracy własnej;

 • umiejętności nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej

 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjecie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia stacjonarne

3 - letnie Studia Pierwszego Stopnia Stacjonarne

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo trwają nie mniej niż  3 lata (6 semestrów). Zakłada się, że globalny wymiar zajęć dydaktycznych w czasie studiów wynosi 4780 godzin,  w tym 4600 godzin kształcenia zawodowego, tj. 2300 godzin kształcenia praktycznego i 2300 godzin kształcenia teoretycznego, w ramach kształcenia teoretycznego Uczelnia może organizować samokształcenie w wymiarze nie większym niż 760 godzin.

 

 II.   SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lubniepełnosprawności  przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i  samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie  tych informacji do oceny świadczonej opieki;

2. Promocji i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania iprzywracania zdrowia,
 • wspieranie jednostki, rodziny, grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia,
 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

3. Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką , rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami  zespołu.        

4. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej,
 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

  

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I OBCIĄŻENIA GODZINOWE

 

A.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO                                                              

180

B.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE                                                                                   

600

C.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE                                                                                   

3240

 

zajęcia teoretyczne             

940

 

 

zajęcia praktyczne             

1100

 

 

praktyki zawodowe           

1200

 

D.

SAMOKSZTAŁCENIE*                                                                                                  

760

 

RAZEM:     

4780

                                                                                                                        

*Samokształcenie rozumiane jako nauka własna studenta pod nadzorem Uczelni.

 

ZAJĘCIA  PRAKTYCZNE  I  PRAKTYKI  ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania. Obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIE GODZINOWE

 

A.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO               

180

 

1.

Wychowanie fizyczne  

60

2.

Język obcy                 

120

 

 

B.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE                                                                                     

600

 

1.

Anatomia    

60

2.

Fizjologia                           

60

3.

Biochemia z biofizyką 

30

4.

Genetyka               

15

5.

Patologia                         

60

6.

Mikrobiologia z podstawami parazytologii

45

7.

Radiologia                                    

15

8.

Zdrowie publiczne                    

105

9.

Farmakologia              

45

10.

Psychologia 

45

11.

Socjologia                            

15

12.

Zagadnienia prawne

30

13.

Badanie fizykalne     

30

 

C.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE                                                                           

GODZINY

3 240

 

Lp.

Przedmiot kierunkowy

Zajęcia teoretyczne

(godziny)

Zajęcia praktyczne

(godziny)

Praktyki zawodowe

(godziny/tydzień)

1.

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

 60

 -

  -

2.

 Podstawy pielęgniarstwa

       240

 80

 120/3

3.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 30

 40

 80/2

4.

Podstawowa opieka zdrowotna:
- opieka domowa
- pielęgniarstwo rodzinne

 45

 120

 200/5

5.

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

 30

 80

 80/2

6.

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 60

 120

 120/3

7.

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

 60

 120

 120/3

8.

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 60

 120

 120/3

9.

Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych

 30

 80

 80/2

10.

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 30

 80

 80/2

11.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

 45

 80

 80/2

12.

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

 45

 80

 40/1

13.

Anestezjologia i intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej

 45

 40

 40/1

 14.

Opieka paliatywna

 15

 40

 40/1

 15.

Ratownictwo medyczne

 30

 -

 -

 16.

 Dietetyka

 15

 20

 -

 17.

Metodologia i seminarium licencjackie

 70

 -

 -

 18.

Przedmiot do wyboru

 30

 -

 -

Razem

940

1 100

1 200/30

 


Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test