1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wałcz » państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wychowanie Fizyczne

Instytut Kultury Fizycznej

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest drugą uczelnią w historii Pomorza Zachodniego (poza Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego), która posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne. Dnia 3 października 2007 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008, podczas której zadebiutowali studenci studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne w ramach nowo powołanego Instytutu Kultury Fizycznej.

Studentami Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Wałczu są między innymi utytułowani sportowcy: Paweł Baraszkiewicz (kajakarstwo), Anna Jankowska (wioślarstwo) oraz wielu innych zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu.

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (sześć semestrów). Studenci uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów: ogólnych (np. język obcy), podstawowych (np.: anatomia, antropomotoryka, fizjologia człowieka, teoria wychowania fizycznego), kierunkowych
(np.: gimnastyka, kajakarstwo, lekka atletyka, zespołowe gry sportowe, pływanie, wioślarstwo, współczesne formy ruchowe).

W programie studiów realizowany jest atrakcyjny letni obóz sportowy (zajęcia terenowe, na wodach otwartych w tym m. in. aerobik wodny, windsurfing, kajakarstwo oraz żeglarstwo). Studenci odbywają również praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Podczas studiów studenci, którzy uzyskają z przedmiotów praktycznych (gimnastyka, kajakarstwo, lekka atletyka, pływanie, wioślarstwo) oceny bardzo dobre, otrzymują legitymacje instruktora danej dyscypliny sportu.

Programu studiów na kierunki Wychowanie Fizyczne umożliwia studentom harmonijny rozwój umysłowy oraz fizyczny (sprawnościowy). Studenci zdobywają obszerną wiedzę z zakresu kultury fizycznej, zachowań prozdrowotnych, nabywają umiejętności w zakresie techniki wykonywania i metodyki nauczania różnych dyscyplin i konkurencji sportowych.

Władze PWSZ - IKF w Wałczu umożliwiają studentom wyczynowe uprawianie sportu. Niektórzy z nich posiadają indywidualny tok studiowania lub indywidualną organizację studiów. Wszyscy studenci mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium: naukowego, za wyniki w sporcie, socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego oraz zapomóg. Laureaci Akademickich Mistrzostw Polski reprezentujący barwy PWSZ
w Wałczu otrzymają również wysokie stypendium.

Studia stacjonarne są BEZPŁATNE

Zajęcia ze studentami IKF PWSZ prowadzą przede wszystkim specjaliści z nauk o kulturze fizycznej, znakomici trenerzy, doświadczeni dydaktycy (uznani przez Państwową Komisję Akredytacyjną) - także pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

ABSOLWENCI uzyskują tytuł zawodowy licencjata z wychowania fizycznego. Znajdują zatrudnienie głównie jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych; klubach sportowych; w środkach masowego przekazu; w fitnessie; w agencjach ochrony osób i mienia, a także w służbach mundurowych: jako oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych (po dodatkowym przeszkoleniu).

ABSOLWENCI INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskie) w Instytucie Kultury Fizycznej UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO otrzymując dyplom ukończenia tej uczelni.

Rekrutacja

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje:

Wychowanie Fizyczne
Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw obejmujący wynik egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) biologia lub fizyka lub chemia lub geografi,
a b) język polski lub język obcy.
W przypadku kandydatów ze starą maturą do wyliczenia brane będą oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) biologia lub fizyka lub chemia lub geografia,
b) język polski lub język obcy.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły.

PUNKT REKRUTACYJNY

Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
ul. Wojska Polskiego 99, bud. nr 4, pok. 102
tel. 067 259 91 62
e-mail: dziekanat@pwsz.eu
 

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

 • podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie,
 • 4 fotografie o wymiarach 35mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub odpisie,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł
  (osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w PWSZ w Wałczu zobowiązana jest wnieść opłatę na konto PWSZ nr:
  43 1020 4867 0000 1202 0090 5935

Ponadto: lureaci i finaliści olimpiad na szczeblu centralnym - oryginał dokumentu poświadczający osiągnięcia kandydata.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test