1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia wałcz » państwowa wyższa szkoła zawodowa w wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Pedagogika

Instytut Humanistyczny

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 1700.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Specjalności:

język niemiecki -asystent językowy

język niemiecki - specjalizacja nauczycielska z podstawami przedsiębiorczości

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata i jest specjalistą w zakresie posługiwania się kierunkowym językiem obcym. Studia licencjackie trwają 6 semestrów. W ciągu trwania studiów student odbywa zajęcia w wymiarze 2010 godzin, praktyki zawodowe oraz uzyskuje 180 punktów ECTS pozwalających na transfer osiągnięć studenta na studiach na innych uczelniach Unii Europejskiej. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W zakresie wybranego języka absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością tego języka na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada również niezbędną wiedzę o języku specjalności, jego literaturze i kulturze oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego i pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Umiejętności absolwenta umożliwiają mu rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, a także gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w sposób profesjonalny.

W szczególności, absolwent w czasie studiów nabywa:

 • umiejętności w zakresie praktycznych sprawności językowych języka kierunkowego - rozumienia oraz tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych co pozwala na biegłe komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych, zawodowych czy związanych z nauką oraz swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii;
 • umiejętności podstawowych sprawności językowych w zakresie drugiego języka - co pozwala na poprawne posługiwanie się tym językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej i poprawnego redagowania tekstów oraz wyrażania sądów i opinii;
 • wiedzę o języku specjalności i komunikacji w tym języku dzięki czemu potrafi analizować i interpretować zróżnicowane teksty i wypowiedzi;
 • wiedzę o literaturze i kulturze obszaru językowego specjalności co pozwala na fachowe rozumienie i analizę tekstów literackich, rozumienie ciągłości i przemian literatury, kultury wybranego obszaru językowego oraz historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury;
 • wiedzę o akwizycji i nauce języków dla ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka (języków); wykorzystywania sprawności uczenia się języków obcych oraz do rozwijania aktywności poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej a także nauczania języków obcych;
 • wiedzę z obszaru technologii informacyjnej oraz umiejętności w zakresie stosowania podstawowych technik informatycznych takich jak przetwarzanie tekstów, posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych, tworzenie grafiki menedżerskiej i/lub prezentacyjnej, poszukiwania i uzyskiwania usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

Dzięki nabytym umiejętnościom, absolwent specjalizacji - ASYSTENT JĘZYKOWY będzie w stanie podjąć różnoraką pracę, np. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, w branży hotelarskiej, usługowej, w administracji w charakterze asystenta-tłumacza i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Po uzupełnieniu wykształcenia w zakresie dydaktyki nauczania języka obcego specjalności, absolwent będzie również posiadał przygotowanie do nauczania języka w szkole.

Absolwent studiów w specjalizacji NAUCZYCIELSKIEJ jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W szczególności posiada przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich (nauczanie języka obcego, podstawy przedsiębiorczości), dzięki czemu w sposób kompetentny, etyczny i profesjonalny przekazuje nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębia i aktualizuje, oraz integruje ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki, aby potrafił pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierał wszechstronny rozwój uczniów, umiał indywidualizować proces nauczania i zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współdziałał z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, a także podejmował zadania z zakresu edukacji pozaszkolnej oraz zadania edukacyjne wykraczające poza zakres nauczanego przedmiotu, kierując się zasadami etyki;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania własnych projektów działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej, co wyraża się kreatywnością i skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz w zakresie podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;

Rekrutacja

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje:

Filologia – specjalność: język niemiecki
Kandydatów z nową maturą obowiązuje konkurs świadectw obejmujący wynik egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język niemiecki,
b) język polski lub język angielski.
W przypadku kandydatów ze starą maturą do wyliczenia brane będą oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język niemiecki,
b) język polski lub język angielski.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły.

PUNKT REKRUTACYJNY

Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego
ul. Wojska Polskiego 99, bud. nr 4, pok. 102
tel. 067 259 91 62
e-mail: dziekanat@pwsz.eu
 

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

 • podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie,
 • 4 fotografie o wymiarach 35mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub odpisie,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł
  (osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w PWSZ w Wałczu zobowiązana jest wnieść opłatę na konto PWSZ nr:
  43 1020 4867 0000 1202 0090 5935

Ponadto: lureaci i finaliści olimpiad na szczeblu centralnym - oryginał dokumentu poświadczający osiągnięcia kandydata.

Zobacz też:

»
» Więcej kryteriów

test