1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia pinczów » wyższa szkoła umiejętności zawodowych w pińczowie
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 900.00 pln 1000.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób posiadających świadectwo dojrzałości bez wcześniejszego przygotowania zawodowego. Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

 


Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania i obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych od uzyskania kwalifikacji zawodowych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym który powinien składać się z części teoretycznej , w tym obrony pracy licencjackiej i części praktycznej. Studenci otrzymują tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim powinien dzięki studiom opanować wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do jednostki, rodziny, grupy społecznej i społeczeństwa w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Szczególnie powinien być przygotowany do zapewnienia podopiecznym profesjonalnej pomocy i wspierania ich w zachowaniu i umacnianiu zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej i poradnictwa oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia; prowadzenia profilaktyki chorób i urazów, rozpoznawania zagrożeń i problemów zdrowotnych podopiecznych, udzielania pomocy w powracaniu do zdrowia; udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie, sprawowania indywidualnej ciągłej i holistycznej opieki pielęgniarskiej, zapewnienia wsparcia psychicznego, emocjonalnego i społecznego, zapewnienia pomocy podopiecznym w akceptacji i przystosowaniu się do ograniczeń, wynikających z chorób przewlekłych i niepełnosprawności; podejmowania działań na rzecz rozwoju zawodu, zgodnie z oczekiwaniami podopiecznych i rozwojem nauki.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pilęgnacyjno - opiekuńczych i opiekuńczo - leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, a także w zakładach nauczania i wychowania, w wyższych szkołach i ośrodkach naukowo badawczych.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje, w ramach których absolwent powinien być przygotowany do :

1.Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,

 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki

 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki

 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej

 • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie

 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy

 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki

2.Promocji i edukacji zdrowotnej przez:

 • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia

 • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia

 • uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia

 • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych

3.Działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:

 • współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych

 • współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej

 • komunikowanie się z pacjentem , jego rodziną oraz innymi uczestnikami zespołu.

4.Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia, i badań naukowych przez:

 • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej

 • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej,

 • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty

Szczegółowych informacji udziela:


Dziekanat Wydziału Pielęgniarstwa, czynny 8.00 – 16.00
tel. (41) 357 32 04, e-mail: dziekanat@wsuz.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy WSUZ (do pobrania w Dziekanacie Uczelni lub na stronie internetowej),

 • świadectwo dojrzałości (oryginał , odpis bądź kserokopia poświadczona notarialnie),

 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem (stary dowód: strony 1, 2, 3, nowy dowód: obie strony),

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 • 4 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,

 • dowód opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni (nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 60 1050 1416 1000 0023 0600 0387)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test