1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia pinczów » wyższa szkoła umiejętności zawodowych w pińczowie
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie (WSUZ) wpisana została w dniu 25 marca 2005 r. do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod liczbą porządkową "165". Posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo na poziomie licencjackim. Uzyskała akredytację Ministra Zdrowia (Decyzja nr 7/2005 z dnia 7 lutego 2005 r.). Działalność dydaktyczną rozpoczęła 1 marca 2005 roku. Naukę w murach uczelni podjęło 279 studentów, w tym: 21 na studiach dziennych, 88 na studiach zaocznych, 170 na studiach uzupełniających (tzw. pomostowych).

Wykładowcami uczelni są nauczyciele akademiccy o znaczącym dorobku naukowo-dydaktycznym oraz wybitni specjaliści i praktycy.

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych uzyskała certyfikat Ministerstwa Zdrowia. Realizuje standardy Unii Europejskiej. Uzyskany w niej dyplom uznawany będzie w krajach UE i zapewni mobilność na europejskim rynku pracy.

 

Uczelnia uzyskała grant w ramach Programu PHARE PL2002/000-580.02.07/G/2 - II edycja na jednoroczne studia pomostowe kategorii "D". Studenci płacili za studia tylko 100 euro, a reszta w wysokości 950 euro na jednego studenta finansowana była z powyższego funduszu. W ramach tego programu tytuł licencjata uzyskało 66 studentów - pracujących pielęgniarek.

 

Dzięki temu projektowi zrealizowano następujące cele:

 • zapoznano studentów z aktualnymi osiągnięciami w ochronie zdrowia i prawodawstwa w tym zakresie,

 • pogłębiono więzi między służbą zdrowia a lokalnymi społecznościami,

 • poszerzono wiedzę studentów o systemie kształcenia pielęgniarek w UE oraz funkcjonowaniu służby zdrowia i opieki społecznej w Zjednoczonej Europie i krajach sąsiadujących z Polską,

 • szerzono kulturę medyczną,

 • popularyzowano ideę studiów pomostowych na obszarze województw: ¦więtokrzyskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego oraz na terenie powiatów: miechowskiego, proszowickiego, szydłowieckiego, iłżeckiego, opoczyńskiego,

 • wdrożono pielęgniarki do samokształcenia,

 • pogłębiono wrażliwość pielęgniarek na problemy ludzi chorych,

 • zainicjowano wymianę doświadczeń między pielęgniarkami, pracownikami naukowymi i menadżerami służby zdrowia pracującymi w kraju i za granicą,

 • nawiązano współpracę z placówkami służby zdrowia i prowadzącymi je organami.

Kierownictwo Uczelni świadome wyzwań stojących przed polską i europejska edukacją włączyło się w proces realizacji strategii lizbońskiej przyjętej przez przywódców Unii Europejskiej w marcu 2000 r., której głównym celem jest uczynienie gospodarki UE "najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką świata, zdolną do trwałego rozwoju, tworzącą większą liczbę miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną".

Zakłada ona, że europejski model społeczny musi być podstawą przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. Nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej walkę z marginalizacją społeczną, gwarantowania równości płci, świadczenia wysokiej jakości usług medycznych.

Uczelnia włączyła się w proces realizacji następujących celów polityki edukacyjnej UE:

 

 • wychowanie i przygotowanie do życia w pokoju, do jego zachowania i utrwalania;

 • pobudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej i gotowości działania na rzecz zdrowego, naturalnego środowiska człowieka;

 • kształtowanie myślenia globalnego i alternatywnego w warunkach współ­zależności i współodpowiedzialności za dalsze istnienie człowieka i świata;

 • pogłębianie postawy tolerancji, pluralizmu, poszanowania praw człowieka (zrozumienia między narodami, współdziałania, zachowania wolności i demokracji);

 • przygotowanie do krytycznej oceny i właściwego wyboru coraz bardziej różnorodnych przekazów informacji i prawd za pomocą nowo­czesnych środków elektronicznych dla obrony własnej tożsamości;

 • doskonalenie zrozumienia międzynarodowego;

 • poznawanie i uznawanie Europy wielokulturowej, w tym pozytywnego stosunku do emigracji;

 • wyrównanie szans edukacyjnych młodych pokoleń w poszczególnych krajach członkowskich, jak i miedzy państwami;

 • podniesieni e jakości edukacji i jej efektywności.

oraz Deklaracji Bolońskiej z 19 czerwca 1999 r. zmierzającej do zbudowania "Europy Wiedzy", która za podstawowe cele edukacji uznała:

 • stworzenie warunków do mobilności obywateli,

 • dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, a zwłaszcza doprowadzenie do poprawy systemu zatrudniania,

 • podniesienie atrakcyjności i poprawienie pozycji konkurencyjnej systemu kształcenia szkolnictwa wyższego w Europie, tak aby odpowiadała ona udziałowi tego obszaru w rozwoju cywilizacji,

 • zapewnienie jakości kształcenia,

 • przyjęcie łatwo czytelnych i porównywalnych systemów stopni, również poprzez wdrażanie suplementu do dyplomu, w celu promowania możliwości zatrudnienia obywateli europejskich oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego,

 • promocję mobilności studentów przez pokonanie przeszkód na drodze do wolnego przemieszczania ze szczególnym uwzględnieniem studentów, nauczycieli, naukowców oraz okresów w europejskim kontekście badań, nauczania i szkolenia bez uszczerbku dla ich praw ustawowych,

 • promocję współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości w celu opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii.

EWALUACJA


Uznając, że ewaluacja procesu kształcenia jest istotnym elementem w prawidłowym kształtowaniu procesu dydaktycznego, uczelnia podjęła stosowne kroki zmierzające do efektywnego nauczania. Przy ewaluacji procesu kształcenia zastosowano następujące narzędzia:

 • przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów dotyczące formy i sposobów przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz efektywności promocji,

 • przeprowadzono indywidualne rozmowy ze studentami studiów pomostowych na temat efektywności procesu nauczania,

 • badania ankietowe zostały wykorzystane w referacie wygłoszonym na konferencji naukowo-szkoleniowej: "Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek w świetle wymogów Unii Europejskiej" (dr Grażyna Stadnicka: "Zawód pielęgniarki w opinii adeptek zawodu"),

 • zasięgnięto opinii dyrektorów szpitali oraz opiekunów praktyk studenckich na temat postaw pielęgniarek uzupełniających wykształcenie w ramach studiów pomostowych.

Spostrzeżenia i wnioski wynikające z badań przekazano kadrze dydaktycznej w celu uwzględnienia ich w procesie kształcenia.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA


Rozwój działalności uczelni wiąże się z jej działalnością kulturalną w Pińczowie. Podpisana została współpraca z Miejskim Domem Kultury w Pińczowie, w ramach której uczelnia była organizatorem/współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej. Wymienić tu można choćby "Turniej szachowy" o nagrodę J.M. Rektora WSUZ, występ Teatru Muzycznego nad Kamienną dla społeczności miasta Pińczów.

» Więcej kryteriów

test